دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-182 
1. مقیاس های شاعرانه در شعر معاصر

صفحه 7-21

احمد ذاکری؛ فاطمه بافقی زاده