دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 1-193 
8. رویکرد انسان گرایانه ی نیما به طبیعت

صفحه 181-192

محبوبه بسمل؛ سید ابوطالب میرعابدینی