دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 1-184 
6. تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر

صفحه 125-146

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


7. هنر شرقی، هنر مقدس

صفحه 147-168

لیلا امینی لاری؛ زهرا ریاحی زمین