دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 1-219 
2. وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

صفحه 43-67

لیلا غلامپورآهنگر کلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده