دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1398 
1. بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری

صفحه 13-34

اعظم گله داری؛ سید جعفر حمیدی؛ شمس الحاجیه اردلانی


3. بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون

صفحه 69-91

خلیل بیگ‌زاده؛ بایرام مراد مرادی؛ افسانه نوری