دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 1-265 
2. تحلیل عناصر مدرنیته در رمان کلیدر محمود دولت آبادی

صفحه 41-60

علیرضا مناجاتی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ شمس الحاجیه اردلانی


7. «وصف مدرنیستی» در آثار ابوتراب خسروی

صفحه 171-194

حسنیه نجات زاده عیدگاهی؛ ابوالقاسم قوام


8. تحلیل دیدگاه های عرفانی و تبیین مولفه های شبه عرفانی در رمان جزیره سرگردانی

صفحه 195-222

مرضیه دشت بش؛ علی محمدی آسیابادی؛ اسماعیل صادقی ده چشمه؛ احمد امین