دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 1-288 
2. جلوه های فروغمند مزدیسنایی و بازتاب آن در مثنوی مولوی

صفحه 41-66

کوروش زرفتن؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا


4. عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان

صفحه 93-126

حسین محمدی مبارز؛ علی اصغر دادبه؛ عبدالرضا مدرس زاده


7. تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی

صفحه 191-218

کبری شبان قوچان عتیق؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی