دوره و شماره: دوره 12، پیاپی 44 - شماره پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 1-286 
3. گلشن کرمانی تقلیدی دیگر از گلستان سعدی

صفحه 67-90

سید یعقوب حسینی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


4. فرامتن های تذکره الاولیاء عطار بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت

صفحه 91-126

زهرا حاتم پور؛ عطا محمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی


6. نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون

صفحه 153-178

طیبه فرهادی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی