دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 1-236 
1. نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی

صفحه 11-54

محمد یوسف نیّری؛ زرین تاج واردی؛ فاطمه معزی


3. تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر

صفحه 87-117

لیلا غلامپورآهنگر کلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


4. فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن

صفحه 119-136

مریم محمودی؛ ابراهیم انصاری؛ اصغر محمدی


7. «مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی)

صفحه 189-212

مسروره مختاری؛ حسین آریان؛ سعید توکلی