دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 1-313 
2. وطنیّات و رویکردهای آن در مسمّط های دوره ی مشروطه

صفحه 59-112

ابوالقاسم رادفر؛ زهرا پارساپور؛ علیرضا فولادی؛ رقیه فراهانی


3. بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی

صفحه 113-152

خیراله محمودی؛ حسین ادبی فیروزجائی


6. انگاره های جنسیتی در هزار و یک شب

صفحه 239-262

فاطمه اسمعیلی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ مریم پرهیزکاری