دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 1-257 
2. بررسی مفاهیم انسانشناسی فرهنگی در داستان رکسانا اثر م. مؤدبپور

صفحه 39-58

الهام اسماعیل زاده؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


5. بازتاب طب در طوطینامة نخشبی

صفحه 113-156

حمیدرضا فرضی؛ حسین سلطانی قدیم


8. تحلیل سبک لایه نحوی زین الاخبار گردیزی

صفحه 205-230

شعبان شفیعی نسب؛ محمدعلی گذشتی؛ عالیه یوسف فام