دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 1-224 
2. بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب

صفحه 41-64

زهرا رفیعی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


3. تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل

صفحه 65-93

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


4. تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی

صفحه 95-121

محبوبه حاجی جعفری توران پشتی؛ تورج عقدایی


7. تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی

صفحه 159-177

بهاره یزدانیان امیری؛ محمود طاووسی؛ امیرحسین ماحوزی