فصلنامه «علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی»(دهخدا) دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،جزء نشریه های علمی وزارتین در حوزه پژوهش های تفسیر و تحلیل متون ادبی است که در چهار شماره «بهار،تابستان،پاییز،زمستان» منتشر می شود.

فصلنامه در تاریخ1397/12/7 از شماره 33 به بعد موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی  از وزارت علوم ،تحقیقات و فناری شده است. و مطابق آیین نامه 1398/2/9شماره 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  با حفظ درجه علمی پژوهشی موظف به حذف عبارت (پژوهشی) از عنوان مجله است.