به نام خداوند جان و خرد

سخن سردبیر و هیات تحریریه

با عنایت خداوند مهربان و توجه کارداران امور پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی ،فصل نامه ی حاضر در آغاز با عنوان «فصل نامه ی تخصصی زبان و ادبیات فارسی» منتشر شد. در سال 1392 به استناد رای هفتاد و نهمین و هشتادمین جلسه ی کمیسیون مصوبات بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی موفق به دریافت درجه ی علمی پژوهشی گردید و پس از آن عنوان مجله به «نقد و تحلیل متون زبان  و ادبیات فارسی» تغییر یافت. اینک شماره ی سی ام، زمستان 1395 با عنایت ویژه و توصیه مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موضوع نامه ی مورخ 23/8/1395 به شماره 185703/18/3 همراه تایید سردبیر و هیات تحریریه از این تاریخ با عنوان فصل نامه «تفسیر و تحقیق متون زبان و ادبیات فارسی» به صورت الکترونیک انتشار می یابد.

در این نوبت از انتشار فصل نامه ،گردانندگان آن خواهند کوشید تا اهداف زیر را محقق نمایند:

الف)ترویج و پیشبرد  زبان و ادبیات فارسی با توجه به تحولات ادبی در ایران و جهان در چارچوب عنوانی که برای فصل نامه تعیین گردیده است..

ب)ایجاد گشایش در کار استادان و دانش آموختگان زبان و ادبیات فارسی و فرهنگدوستان.

پ)ایجاد گشایش در کار استادان زبان و ادبیات فارسی جهت ارائه ی مقاله و نایل آمدن به مراتب و ترفیعات بالای دانشگاهی.

ت)به وجود آوردن امکان و رفاه برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات فارسی تا بتوانند مقالات خود را بدون دغدغه ی خاطر و توسل جستن به مجلات بیگانه ارائه نمایند.

این فصل نامه هر سه ماه یک بار به صورت الکترونیک در سایت به نشانی dehkhoda.kiau.ac.i انتشار خواهد یافت.

در پایان این یادداشت سپاسگزاری گردانندگان این فصل نامه را از توجه شایسته ی مسوولین محترم دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم و فناوری به ویژه مدیر کل محترم سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی اعلام می نماییم.

سردبیر و هیأت تحریریه فصل نامه