علمی- پژوهشی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (DK) - اهداف و چشم انداز