به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:

مقالات این فصلنامه تا پایان سال 1402 تکمیل است و اگر مقاله ای جدیداً پذیرش شود برای سال های 1403 به بعد خواهد بود.

نویسندگان محترم

**در صورت پذیرفته شدن مقالات، پس از پرداخت هزینه ها، گواهی پذیرش در سامانه در قسمت فایل ها بارگذاری می شود.

**پس از صدور گواهی امکان هیچگونه تغییر در تاریخ تعیین شده جهت چاپ و جابه جایی مقالات نیست.

*خواهشمند است روند بررسی مقاله را از طریق سامانه و صفحه شخصی خود پیگیری نمایید.

**با توجه به فعال شدن نرم افزار سمیم نور و همانند جو که در صفحه اصلی در قسمت بانک ها و نمایه نامه ها نمایش داده شده است ضرورت دارد که نویسندگان قبل از ارسال مقاله، در یکی از این سامانه ها ثبت نام نمایند و فرم تایید مقاله خود را قبل از ارسال به مجله دریافت کنند و سپس در قسمت اضافه کردن فایل ها با انتخاب نوع فایل (فایل مشابه یابی) تاییدیه را بارگذاری نمایند، در نظر داشته باشید مقالات فاقد تاییدیه بررسی نخواهند شد.

**تکمیل و امضا و ارسال فرم تعارض منافع و فرم تعهدنامه در زمان ارسال مقاله ضروری است. هر دو فرم را از لینک های زیر دانلود کنید.

لینک فرم تعارض منافع

لینک فرم تعهدنامۀ نویسندگان

**نویسندگان محترم موظفند در مقالات خود حداقل 1 مورد ارجاع به مقالات مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) داشته باشند.

*مقالات بیشتر از 18 صفحه نباشند.

در متن مقالات اصل بر جدانویسی کلمات و رعایت نیم فاصله است. به طور مثال(میخواهم/می خواهم)(داستانها/داستان ها).

از (ۀ) به جای (ه ی) استفاده شود.

(.  ،   ؛   : ) بدون فاصله با کلمه قبل از خود و با یک فاصله از کلمه بعد از خود قرار گیرند.

اشعار حتما در جدول جای گیرند و سپس جداول مخفی شوند.

از علامت " "  استفاده نشود.

*ترتیب قرارگیری مطالب و عناوین و تیترها به شکل زیر رعایت شود. از شماره گذاری تیترها تا حد امکان بپرهیزید.(چکیده، کلیدواژگان، مقدمه، پیشینۀ تحقیق، روش تحقیق، مبانی تحقیق، بحث، نتیجه، منابع به زبان فارسی، ترجمه منابع به زبان لاتین، چکیدۀ لاتین)

*نویسندگان محترم در زمان ارسال مقالات موظف به بارگذاری 5 فایل در سامانه می باشند:1.فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان 2.فایل مشخصات نویسندگان 3.فایل تعهدنامه 4.فایل تعارض منافع 5.فایل مشابهت یاب.

عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند. (فونتB lutos سایز 13) و (bold) .تمامی تیترها به همین سبک باشند.

چکیده

فونتB lutos سایز13.چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تأکید بر روش ها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک بند (پاراگراف) و حداکثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود. چکیدۀ انگلیسی باید ترجمۀ کامل چکیدۀ فارسی باشد.در چکیده باید به روش تحقیق اشاره شود. از ارجاع دادن در چکیده بپرهیزید.

کلیدواژه: واژه های کلیدی در 5 تا 7 واژه بلافاصله بعد از چکیده های فارسی و انگلیسی آورده شود.

مقدمه

مقدمه باید شامل طرح مسأله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.در مقدمه ارجاع نمیدهند باید حرف خود نویسنده باشد.

پیشینۀ تحقیق

دو مورد مشخصات از کتاب یا مقالاتی که پیشتر درباره موضوع مقاله ارسالی چاپ شده باشند

روش تحقیق

چون فصل نامه تفسیر و تحلیل است لذا روش تحقیق باید توصیفی-تحلیلی (کتابخانه ای) باشد مواد و روش ها شامل وسایل کار، طرح آماری، نحوۀ داده سازی و شیوۀ اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

مبانی تحقیق(تعاریف)

مبانی تحقیق شامل بنیان های تحقیق و با توجه به عنوان مقاله و کلیدواژگان باید همراه نظریه بزرگان تعریف شود. هر کدام از کلیدواژگان در مبانی تحقیق در حدود  8 سطر به صورت جداگانه تعریف شود.

بحث ( ادبیات)

شامل متن اصلی مقاله .

نتیجه

از ارجاع دادن در نتیجه بپرهیزید .

تصاویر و آمارها

منابع

منابع کتاب از منابع مقالات جدا شوند.تمام منابع باید به زبان لاتین ترجمه شوند و پس از منابع فارسی قید شوند.

منابع کتاب

منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان،اسم کتاب در منابع bold، 

1.نام خانوادگی، نام (سال انتشار) نام کتاب، نام مترجم، جلد، محل نشر: ناشر.

منابع مقالات

**نویسندگان محترم موظفند در مقالات خود حداقل 1 مورد ارجاع به مقالات مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) داشته باشند.

منبع مقاله باید شامل

1.نام نویسنده (گان)(سال انتشار) عنوان مقاله، نام مجله­ کامل یا به اختصار، جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد.

منابع فارسی به زبان لاتین

تمام منابع فارسی به لاتین ترجمه و پس از منابع فارسی قید شوند.

چکیده لاتین در انتهای مقاله قید شود(Times New Roman  11فونت)، چکیده لاتین مانند چکیده فارسی شامل عنوان و متن و کلید واژگان باشد.

*در word2007 یا 2010 تایپ شود.

* کل متن فارسی فونت B lutos   13، عبارات انگلیسی و چکیده انگلیسی Times New Roman  11

*فاصله خطوط 1/25 سانت.

*حاشیه2/5،تیترها bold، تا جایی که امکان دارد از شماره گذاری تیترها بپرهیزید.

*ارجاعات درون متنی به صورت(نام خانوادگی،سال نشر:صفحه)،مطلب نقل قول مستقیم درون«» قرار گیرد، و نقل قول غیر مستقیم به طور مثال (ر.ک: محمدی، 1354: 125) ذکر شود.

*از نوشتن پاورقی خودداری کنید، کلماتی که معادل لاتین دارند باید معادل لاتین آنها در داخل متن و داخل پرانتز بعد از معادل فارسی قید شود.

*در صورتی که مقالات مستخرج از پایان نامه می باشند لطفا نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما نفر دوم و عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) قید شود تا تمام مکاتبات در سامانه با ایشان انجام شود.

*نویسندگان محترم؛ تمامی نویسندگان یک مقاله را حتما باید با ذکر تمام مشخصات خواسته شده در هنگام ثبت نام در سامانه به ترتیب اولویت ثبت نمایید. صرفا ارسال صفحه جداگانه مشخصات کفایت نمی کند.

*فایل اصل مقاله فاقد هرگونه مشخصات نویسندگان باشد. و فایل با عنوان مقاله نامگذاری شود و در صفحه جداگانه فایل مشخصات حتما به ترتیب مشخصات و سمت و محل تحصیل و دانشگاه و ایمیل و شماره تماس و نویسنده مسئول قید شود به هر دو زبان انگلیسی و فارسی.

* از ارسال مقاله به صورت فایل PDF خودداری فرمائید.