مدیر مسئول


دکتر احمد ذاکری دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


دکتر مهدی محقق استاد/ریس انجمن مفاخر

زبان و ادبیات فارسی

 • mahdi.mohaghegh1399gmail.com

مدیر داخلی


دکتر فاطمه حیدری دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

 • fateme_heydari10yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سوسن آل رسول استاد تمام/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عرفان اسلامی

 • s_alerasoulkiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر دادبه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • adaadbehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر تیمور مالمیر استاد دانشگاه کردستان

زبان و ادبیات فارسی

 • timoormalmirut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محمد موذنی استاد تمام/استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد حسینی استاد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

 • smhosseini.193yyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد یوسف نیری استاد دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • m.nayyeri110yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه حیدری دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

 • fateme_heydari10yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر آذر دانشگر دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا دری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

 • zahra_dorriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر آذرمیدخت صفوی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علیگره، هند.

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر تورج عقدایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

زبان و ادبیات فارسی

 • dr.aghdaiegmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایرج مهرکی دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

 • i.mehr41gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ماه نظری دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد ذاکری دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

zakeri

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی محقق استاد/ ریس انجمن مفاخر

زبان و ادبیات فارسی

 • mahdi.mohaghegh1399gmail.com

ویراستار


ملیحه پورمحمدی ویراستار

زبان و ادبیات فارسی

 • malihe.pormohamadiyahoo.com
 • 09127671168