شروع کار

 • دریافت مقاله از طریق سامانه مجله
 • بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس
 • در صورت عدم هماهنگی با شیوه نامه عودت به نویسنده مسئول
 • در صورت هماهنگی با شیوه نامه ارسال به سردبیر جهت ارزیابی اولیه
 • ایجاد فایل بایگانی مقدماتی
 • در صورت عدم تایید اعلام به نویسنده مسئول
 •  تعیین داور
 •  ارسال مقاله به همراه فرم و نام داوری به داور مربوطه به صورت الکترونیکی و در موارد خاص به صورت کپی
 • ایجاد فایل داوری مقاله
 • گزارش هفتگی به مدیر داخلی
 • نشست هفتگی با مدیر داخلی جهت همسان­سازی و اجرای کارها
 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • نشست هفتگی با مدیر داخلی و سر دبیر جهت هماهنگ سازی ورود و خروج برخی از مقالات
 • پیشنهاد برخی از داوران- برای تسریع و تسهیل بن بست­های اجرایی مجله - به مدیر داخلی و همچنین سردبیران
 • ارسال مقالات اصلاحی بعد از ارزیابی داوران به نویسنده یا نویسندگان مسئول

  

آماده سازی مقالات بعد از ارزیابی داوران

- ایجاد سابقه و مستند سازی فایل‌های مقاله

- ایجاد سابقه داوری

 - پیوست فرم‌ها

- ارائه گواهی به نویسنده یا نویسندگان مقاله با هماهنگی مدیر داخلی

- ارائه گواهی به داوران بنا به پیشنهاد مدیر داخلی و یا سردبیر

- ارسال مقاله به نویسنده مسئول جهت تکمیل مقاله و اصلاحات خواسته شده داوران

- دریافت مجدد مقاله

- بازبینی مقالات بر اساس اولویت‌های خارجی و داخلی و همچنین ارزیابی مقدماتی فرم‌های داوری به همراه مدیر داخلی

- بازبینی و ارزیابی مجدد مقالات توسط سر دبیر

- پیشنهاد و اصلاحیه سردبیر در برخی از مقالات

- ارسال مجدد مقالات به نویسنده مسئول جهت رفع برخی از نواقص کار

- تنظیم مجدد کارتابل سر دبیر به همراه با فهرست فارسی و انگلیسی

- ویراستاری فنی مجدد

- بررسی مجدد صفحه بندی

- صفحه آرایی حروف چینی و تنظیم مجدد آنها با تغییرات جدید

- تهیه فایل‌های پی دی اف

 

 • نشست و هماهنگی با مدیر داخلی و کارشناس مجله مربوطه مبنی بر کیفیت کار
 • ارائه جلد به کارشناس و سردبیر جهت ویرایش
 • دریافت جلد اصلاحی
 • تنظیم رنگ‌ها و کار های لیتوگرافی
 • بررسی فایل‌های پی دی اف و سرهم بندی کلیه مقالات
 • بازبینی و بررسی فایل پی دی اف مقالات در فرمت نهایی و اضافه کردن و حذف برخی از اضافات
 • بارگذاری در سامانه
 • پایان کار