آ

 • آتش تحلیل و تفسیر تصویرگری و رمزپردازی دوزخ از اسطوره تا عرفان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 35-67]

 • آتش رمزپردازی افسانۀ ققنوس«در گذاری از اسطوره به عرفان» [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 223-244]

 • آخر شاهنامه بررسی سروده های تمثیلی مهدی اخوان ثالث (م. امید) دردو مجموعه شعر«زمستان» و «آخر شاهنامه» [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-37]

 • آخر شاهنامه نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 191-219]

 • آدم نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

 • آذربایجان تحلیل انگاره اسطوره‌ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 119-138]

 • آرایه‌های هنری ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 49-61]

 • آرش کمانگیر تحلیل و تفسیر «وجهیت و صدای دستوری» در متون ادبی (آرش کمانگیر) و (درفش کاویان) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 103-126]

 • آرکائیسم «واژه ها را باید شست » بررسى آشنایى زدایى در اشعار سهراب سپهرى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 69-93]

 • آرکائیسم بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه‌ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 293-331]

 • آرمان‏شهر اندیشه‌های آرمان‏شهری در نخستین نمایشنامه‌های اکبر رادی با رویکرد به آرمان‏شهر فلسفی فارابی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 325-352]

 • آیرونی آیرونی و رویکرد آن در«چرند و پرند»دهخدا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-71]

 • آیرونی تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 191-218]

 • آیرونی بررسی آیرونی نمایشی/ تقدیر در داستان «پادشاه و کنیزک» در دفتر اوّل مثنوی مولانا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 43-67]

 • آیرونی تقدیر آیرونی و رویکرد آن در«چرند و پرند»دهخدا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-71]

 • آز آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 123-134]

 • آ.ژ گرمس واکاوی گفتمان بوشی گرمس در رمان «پیکر فرهاد» عباس معروفی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 13-34]

 • آسیب پیوند دادگری و شادی، و نقش آن در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی در شاهنامه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 13-40]

 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • آسیب شناسی زمان اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 59-82]

 • آسمان مقدرات آسمانی در بهمن نامه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 159-178]

 • آشیل تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تأکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 13-39]

 • آشنایی زدایی هنجار گریزی واژگانی در اشعار منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 211-227]

 • آشنایی زدایی باستان گرایی (آرکائیسم) در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 35-50]

 • آشنایی‌زدایی آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • آشنایى زدایى واژگانى «واژه ها را باید شست » بررسى آشنایى زدایى در اشعار سهراب سپهرى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 69-93]

 • آفاق بررسی سیر آفاقی طبیعت و عناصر آن با تکیه بر آیات قرآنی در اشعار مولانا [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 129-151]

 • آفتاب لب بام ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 67-92]

 • آفرینش مفهوم برتر از هستی و فقدان ارتباط در اندیشه فلوطین [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-141]

 • آفرینش نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

 • آفرینش و تباهی تحلیل اسطورۀ خاک در اندیشۀ خیام نیشابوری [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 275-298]

 • آقا محمد خان قاجار و دختر کریم خان زند آقا محمد خان قاجار صفات و کینه توزى هاى او و تزویج دختر کریم خان زند با چاروادار قزوینى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 171-178]

 • آلبوم بیوتات سلطنتی بررسی ویژگی سبکی «تأکید» در روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه‌ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار او [(مقالات آماده انتشار)]

 • آلفرد آدلر نگاهی به مهم ترین برادر کشی های شاهنامه از منظر نظریه ی عقده ی حقارت آدلر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-156]

 • آموزه های سیاسی آموزه های سیاسی در مدایح سنایی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 173-190]

 • آیین بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 83-112]

 • آیین رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • آیین ذن تأثیر تفکر و عرفان شرق دور بر آثار هنری میلر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 39-65]

 • آیین کشورداری آیین کشورداری در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 137-161]

 • آنیما تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 9-46]

 • آنیما تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • آنیما بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]

 • آنیموس بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 41-64]

 • آنیموس بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]

 • آ ین نام گذاری سبک و شیوه آیین زاد روز، نام گذاری، پرورش و تعلیم و تربیت در متون حماسی طبیعی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-218]

ا

 • ابراهیم )ع( بررسی تطبیقی نمودهای گذر از آتش [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 231-249]

 • ابراهیم گلستان بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 251-178]

 • ابرمتن «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • ابزارآلات جنگی تشبیه و استعاره بر پایه ابزار آلات جنگی در غزلیات سعدی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 91-111]

 • ابزارهای ایجاد لحن نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • ابن عربی بررسی مضامین مشترک بادصبا در شعر ابن عربی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 125-154]

 • ابن فارض تراسل حواس در اشعار ابن فارض [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-73]

 • ابهام نگاهى مختصر از منظر تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام به اندیشه هاى تى اس الیوت در« برنت نورتون» [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 113-135]

 • ابهام شعری بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • ابوالعلای معری قصیده ای از ابوالعلای معری در مرثیه یکی از فقهای حنفی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 2-26]

 • ابوتراب خسروی «وصف مدرنیستی» در آثار ابوتراب خسروی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-194]

 • ابوشکور بلخی روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • ابوعلی دقاق شرح احوال و اصول فکرى ابوعلی دقاق [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-41]

 • اتانین ایقاعی بررسی اتانین و رابطه آن با موسیقی و عروض شعر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 215-239]

 • اتباع برررسی تاثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-121]

 • ات وود تحلیل جایگاه زنان با تکیه بر دو اثرِ سرگذشت ندیمه و سووشون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 217-244]

 • اجتماع بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 93-123]

 • اجتماع بررسى اندیشه هاى اجتماعى از نظر اقبال و مولانا [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 293-325]

 • اجتماع فرخی یزدی و بازتاب وقایع مشروطیت در شعرش [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 103-124]

 • اجتماع بازتاب وقایع مشروطه بر شعر ایرج میرزا [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 75-96]

 • احجار کریمه نقش احجار کریمه در مضمون‌سازی شعر شاعران سبک خراسانی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 99-124]

 • احد مفهوم برتر از هستی و فقدان ارتباط در اندیشه فلوطین [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-141]

 • احساسات رویکرد انسان گرایانه ی نیما به طبیعت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 181-192]

 • احساس و عاطفه تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • احمد دهقان نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 153-178]

 • احمدرضا احمدی تاثیر مدرنیسم در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 123-146]

 • احمد شاملو آیا شعر ما سپید است؟ پژوهشی در مفهوم شعر سپید و کاربرد آن در ادبیات فارسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 9-34]

 • احمد شاملو تحلیل و بررسی تصویر شعری و معرفی ساختار آن در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 235-262]

 • احمد محمود عناصری از فرهنگ عامه در رمان همسایه ها (احمد محمود) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 75-109]

 • اختیار جبر و اختیار از دیدگاه تقابل های دوگانه سبک خاص سعدی در گلستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 194-212]

 • اختیارات زبانی بررسی امکانات و اختیارات دستور زبانی در شعر ناصرخسرو [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 199-242]

 • اختتام آغازبندی و خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 205-228]

 • اختران شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]

 • اختلال شخصیت بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • اخلاق تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • اخلاق بررسی کارکرد اسطوره‌های حماسی و تاریخی در قصاید شهریار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-158]

 • اخلاق اشتراکات مصادیق فضیلت در اندیشه مولانا و لیندا زاگزبسکی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 179-204]

 • اخلاق ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • اخلاقیات تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • اخلاق اجتماعی اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 139-159]

 • اخلاق زردشتی بازتاب اخلاقیات زردشتی در اندرز‌های حکیم ناصرخسرو [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 213-228]

 • اخلاق زناشویی در ایران باستان «اخلاق زناشویی» در شاهنامه فردوسی و بررسی ریشه‌های آن در متون کهن [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 131-145]

 • اخلاق سعدی تاملی بر اخلاق مراقبت در مکتب تربیتی سعدی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 51-94]

 • اخلاق فراسوی داوری بررسی رمان هاواردزاند اثر ای. ام. فارستر از دیدگاه اخلاقی مارتا سی. نازبام [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 177-196]

 • اخلاق فمینیسم تاملی بر اخلاق مراقبت در مکتب تربیتی سعدی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 51-94]

 • اخلاق مراقبت تاملی بر اخلاق مراقبت در مکتب تربیتی سعدی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 51-94]

 • اخوان موسیقى شعر اخوان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 69-99]

 • اخوان شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

 • اخوان ثالث بررسی سروده های تمثیلی مهدی اخوان ثالث (م. امید) دردو مجموعه شعر«زمستان» و «آخر شاهنامه» [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-37]

 • اخوان ثالث کارکرد عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 201-229]

 • اخوان ثالث نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • اخوان ثالث مؤلّفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 165-190]

 • اخوان ثالث نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 191-219]

 • ادیان هنر شرقی، هنر مقدس [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-168]

 • ادبی تحلیل سبکی رمان «نخل و نی» از رضا رئیسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 169-184]

 • ادبیات سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • ادبیات تحلیل زبان غنایی غزلی از حافظ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 13-30]

 • ادبیات هنر شرقی، هنر مقدس [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-168]

 • ادبیات ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • ادبیات بومی بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 251-178]

 • ادبیات پایداری نقد برخی مؤلفه‌های معنایی شعر عاشورایی دفاع مقدّس با تکیه بر اشعار(علی معلم، نصرالله مردانی، فاطمه راکعی و طاهره صفار‌زاده) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 59-78]

 • ادبیّات پایداری جلوه‌ها‎ی پایداری در سروده‌ها‎ی سعید بیابانکی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ادبیات تطبیقی بررسی و مقایسه ی تطبیقی بنمایه های فکری در اشعار محمدحسین و رابرت لی فراست » شهریار « بهجت تبریزی با تأکید بر الهیات، فلسفه، عشق [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 97-124]

 • ادبیات تطبیقی بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجوی کرمانی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 117-146]

 • ادبیات تطبیقی نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهان وطنی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 99-126]

 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 233-260]

 • ادبیات تطبیقی شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی زندگی و برخی آثار محمود دولت آبادی ویوسف ادریس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 92-106]

 • ادبیات تطبیقی بررسی اجمالی شعر معاصر فارسی و اردو از نظر شکل و محتوا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 142-164]

 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی اندیشه های مشترک در غزلیات غالب دهلوی و حافظ شیرازی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 97-124]

 • ادبیات تطبیقی علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 123-142]

 • ادبیات تطبیقى بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 101-122]

 • ادبیات جهان نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهان وطنی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 99-126]

 • ادبیات داستانی سبک‌شناسی لایه‌ای رمان هستی از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 41-58]

 • ادبیات عرفانی بررسی مضامین مشترک بادصبا در شعر ابن عربی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 125-154]

 • ادبیات عرفانی بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • ادبیات غنایی «مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 189-212]

 • ادبیات غنایی بررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک الشعرای بهار [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 31-50]

 • ادبیات غنایى تحلیل جلوه هاى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 185-213]

 • ادبیّات فارسی «مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 189-212]

 • ادبیات فارسی وعربی بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیما یوشیج [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 169-199]

 • ادبیات کودک و نوجوان دفاع مقدس نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 153-178]

 • ادبیات متعهد اعتراض در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 105-132]

 • ادبیات معاصر نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • ادبیات مهاجرت نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • ادبیات نطبیقی مقایسه ی تطبیقی زندگی و لغت نامه علامه دهخدا و سامودل جانسون [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 47-71]

 • ادوات ربطی بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • ادوار ایقاعی بررسی اتانین و رابطه آن با موسیقی و عروض شعر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 215-239]

 • ایدئولوژی بررسی رمان «پرنده‌ی من» اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 115-153]

 • ایدئولوژی لایه‌های قابل تامل رمان ماه کامل می‌شود اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 87-120]

 • ایدئولوژی بررسی و تحلیل لایۀ ایدئولوژیک واژگان، در داستان امیر ارسلان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 245-274]

 • ایدئولوژی بررسی لایة ایدئولوژیک سبک شعر حافظ با تأمل بر طنز (از منظر تحلیل گفتمان انتقادی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 293-324]

 • ایدﺋولوژی بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • ایدئولوژی پنهان بررسی ویژگی های سبکی رمان « رازی در کوچه ها» بارویکرد سبک شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 125-160]

 • ایران پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • ایران بررسی چند کانون مهم اثر گذار بر اندیشۀ ترقى در دوره قاجاریه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 53-67]

 • ایران تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران (شاهنامه) و اسکاندیناوی (حماسۀ اسکاندیناوی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 93-116]

 • ایران باستان بررسی نقش زنان در خلق شادی در اساطیر [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 263-280]

 • ایران باستان بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 91-107]

 • ایرانشاه بررسى پدیده هاى اسطوره اى در بهمن نامه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 171-184]

 • ارتباط مفهوم برتر از هستی و فقدان ارتباط در اندیشه فلوطین [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-141]

 • ارتباط پیوند دادگری و شادی، و نقش آن در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی در شاهنامه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 13-40]

 • ارتباطی بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان‌های فرهاد حسن زاده [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتباطی بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • ارتباط کلامی تحلیل نقش های زبانی در اسطورۀ زال بر اساس نظریۀ ارتباطی یاکوبسن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 153-180]

 • ایرج میرزا بازتاب وقایع مشروطه بر شعر ایرج میرزا [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 75-96]

 • ارزش جامعه شناسى ارزشها و ضد ارز شها در اشعار قیصر امین پور [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 215-238]

 • ارسال المثل کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 61-81]

 • اریک فروم تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 310-273]

 • از این اوستا نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 191-219]

 • از خود بیگانگی نگاه شاعرانه پایان متافیزیک [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 62-92]

 • از خود بیگانگی بررسی مفهوم از خود بیگانگی در رمان پول عامل خودکشی اثر مارتین ایمیس [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 147-159]

 • ازدواج با محارم ازدواج در مثنوی «ویس ورامین » [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 147-162]

 • ازلیّت سلوک از تبتّل تا مقامات فنا تحلیلی از سیر و سلوک مولانا بر اساس داستان کنیز و پادشاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 13-37]

 • اساطیر خواب و خوابگزاری در شاهنامه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 155-175]

 • اساطیر تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • اساطیر تحلیل مفاهیم اساطیری و نمادین درخت در مرزبان‌نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 237-264]

 • اسب حیوانات در آثار سعدی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 29-56]

 • اسپاسمانتالیسم تحلیل نسبت شعر و نظریه در آثار یدالله رویایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 191-212]

 • اسپندیار گزارش چند بیت دشوار از شاعران نامدار [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 263-282]

 • اسپینوزا پژوهشی تطبیقی درباره انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 231-257]

 • استبداد مؤلّفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 165-190]

 • استحاله تحلیل و تفسیر تصویرگری و رمزپردازی دوزخ از اسطوره تا عرفان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 35-67]

 • استراس تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 55-86]

 • استعاره جمال شناسی شعر امیری فیروزکوهی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 43-70]

 • استعاره تشبیه و استعاره بر پایه ابزار آلات جنگی در غزلیات سعدی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 91-111]

 • استعاره حیوان کوری معنوی در رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 111-136]

 • استعلامی مقایسه ی اختلافات شرح مثنوی نیکلسون در دفتر اول با شرح مثنوی استادان فروزانفر، کریم زمانی و استعلامی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 25-53]

 • استعمار مؤلّفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 165-190]

 • استعمار و پسا استعمار- دیگرى بررسى جنگهاى قبیله اى و مفاهیم پسا استعمارى موجود در رمان بادبادک باز خالد حسینى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 305-323]

 • استفهام استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • اسدی طوسی آیین کشورداری در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 137-161]

 • اسدی طوسی تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • اسرار التوحید بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 87-109]

 • اسرار نامه تأثیر پذیری شیخ شبستر از کلام، تعابیر و اندیشه های شیخ نشابور [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 127-145]

 • اسطوره خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 155-199]

 • اسطوره بررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر منطق‌الطیر عطار و مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 179-199]

 • اسطوره بررسی و تطبیق شخصیت جمشید و سلیمان در مثنو یهای عطّار- دیوان حافظ و دیوان خواجو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 9-38]

 • اسطوره بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • اسطوره بررسى پدیده هاى اسطوره اى در بهمن نامه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 171-184]

 • اسطوره « م . امید » بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 99-117]

 • اسطوره تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 55-86]

 • اسطوره بررسی تطبیقی - تحلیلی اسطورة زال و رودابه با اسطورههای ایرانی و مصری [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-85]

 • اسطوره تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تأکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 13-39]

 • اسطوره بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 41-64]

 • اسطوره تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 65-93]

 • اسطوره بررسی کارکرد اسطوره‌های حماسی و تاریخی در قصاید شهریار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-158]

 • اسطوره بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 83-112]

 • اسطوره تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران (شاهنامه) و اسکاندیناوی (حماسۀ اسکاندیناوی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 93-116]

 • اسطوره تحلیل انگاره اسطوره‌ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 119-138]

 • اسطوره تفسیر و تحلیل گیاهان نمادین و اساطیری در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنائی غزنوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 163-190]

 • اسطوره تحلیل اسطورۀ خاک در اندیشۀ خیام نیشابوری [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 275-298]

 • اسطوره عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 93-126]

 • اسطوره پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • اُسطوره نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 71-105]

 • اسفندیار تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تأکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 13-39]

 • اسفندیار خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 77-98]

 • اسفندیار تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران (شاهنامه) و اسکاندیناوی (حماسۀ اسکاندیناوی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 93-116]

 • اسفندیار شفق اهورایی اهریمنی اسفندیار تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 75-102]

 • اسکارپیت جامعه شناسی دیوان کلیم کاشانی به روش اسکارپیت [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 92-118]

 • اسکاندیناوی تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران (شاهنامه) و اسکاندیناوی (حماسۀ اسکاندیناوی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 93-116]

 • اسکندر حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • اسکندر روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 219-245]

 • اسکندر میرزای تیموری بررسی انتسابِ اشعار در جُنگ اسکندر میرزای تیموری [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 153-184]

 • اسکندرنامه تحلیل مرگ و معاد در اسکندرنامه نظامی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 95-133]

 • اسلام تمدن اسلامی و ساز ههای شهری در آثار سعدی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 213-230]

 • اسماء و القاب پیامبر بررسى سیماى پیامبراکرم (ص) در دیوان خواجوى کرمانى [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 273-291]

 • اسمای الهی نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 129-157]

 • اسماعیلی انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی» [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-86]

 • اسماعیل فصیح تحلیل جامعه شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 141-170]

 • اسم صوت برررسی تاثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-121]

 • اشارت سیمای سهل تستری در تصوف [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 9-27]

 • اشاعره علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • اشتقاق تحلیل و تفسیر واژه‌های پارسی‌نژاد در تاریخ بیهقی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 109-127]

 • اشراق تحلیل مفاهیم اساطیری و نمادین درخت در مرزبان‌نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 237-264]

 • اشرف مخلوقات بررسى اندیشه ى سنایى در باره ى عالم صغیر و عالم کبیر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-99]

 • اشکانیان ازدواج در مثنوی «ویس ورامین » [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 147-162]

 • اصالت ز با ی زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا جلال الّدین محمّد بلخی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 283-302]

 • اصطلاحات تصوف معرفی،بررسی و تحلیل نسخه خطی«کشف اللغات و الاصطلاحات»اثری از عبدالرحیم بن احمد سور بهاری هندی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-52]

 • اصطلاحات طبّی بازتاب طب در طوطینامة نخشبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 113-156]

 • اصطلاحات نجومی بررسی اصطلاحات نجومی در شعر معاصر [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 9-32]

 • اصوات معانی حروف در دیوان حافظ [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 62-92]

 • اصول مدیریت اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 59-82]

 • ایضاحات در خصوص آزادی تحلیل و بررسی سبک نگارش طالبوف؛بر پایه سه اثر مسالک‌المحسنین، ایضاحات در خصوص آزادی و سیاست طالبی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 69-91]

 • اطبای پارس چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • اعتدال مغناطیس زیبایی ،نگاهی به اندیشه های جمال شناسانه سعدی در غزل هایش [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 3-43]

 • اعتراض بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • اعتراض اعتراض در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 105-132]

 • اعتراض ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • اعتماد اجتماعی نگاهی جامعه شناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 111-137]

 • اعضای بدن انسان بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 135-177]

 • اغراض ثانویّه استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • اغراق خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 155-199]

 • اغلاط ترجمه آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • افسانه تحلیل انگاره اسطوره‌ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 119-138]

 • افشین بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 107-129]

 • افق انتظارات کوری معنوی در رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 111-136]

 • افلاک شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]

 • اقبال بررسى اندیشه هاى اجتماعى از نظر اقبال و مولانا [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 293-325]

 • اقبال لاهوری بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 13-34]

 • اکبر رادی اندیشه‌های آرمان‏شهری در نخستین نمایشنامه‌های اکبر رادی با رویکرد به آرمان‏شهر فلسفی فارابی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 325-352]

 • اکسپرسیونیسم بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • ایلیا ابوماضی شکوه وطن در نگاه ایلیا ابوماضی و ملک الشعرا بهار (بررسی و نقد تطبیقی وطنیات دو شاعر) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 229-276]

 • ایلیاد و ادیسه مضامین مشترک و متفاوت شاهنامه با چند حماسۀ معروفِ جهان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 269-288]

 • الف کاربرد ادبی و هنری حرف الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار جامی و شاعران سبک عراقی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 179-224]

 • القصر و الکوخ مقایسه ی تطبیقى نمودِ فقر و تهیدستى در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 119-136]

 • الگو سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-27]

 • الگوی کنشی تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • الگوی کنشگر گِرِماس کاربرد الگوی کنشگر گِرِماس درتحلیل روایت شناسیِ جایِ خالیِ سُلوچ (مطالعة موردی: «مِرگان در جُست و جوی سُلوچ») [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 127-152]

 • الگوی گریماس. داستان اکوان دیو روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 97-127]

 • الله نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 129-157]

 • الهیات بررسی و مقایسه ی تطبیقی بنمایه های فکری در اشعار محمدحسین و رابرت لی فراست » شهریار « بهجت تبریزی با تأکید بر الهیات، فلسفه، عشق [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 97-124]

 • ایماء کنایه در آینه شعر ظهیرالدّین فاریابى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 355-368]

 • امام علی بررسی مضامین مشترک نهج البلاغه و کشف المحجوب هجویری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 163-180]

 • امام علی علیه السلام آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • امپریالیسم مؤلّفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 165-190]

 • امتیازات دبیر مقایسه نقش و ویژگی های دبیران در شاهنامه و تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 32-78]

 • امتحان شوندگان فلسفۀ امتحان الهی و صفات مبتلایان در مثنوی با رویکردی بر قرآن کریم [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 265-292]

 • امثال نگاه تعلیمى مولوى به انواع ضرب المث لها در مثنوى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 136-152]

 • امثال و حکم بررسی جایگاه زنان در امثال و حکم فارسی با رویکرد جامعه شناسی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 145-176]

 • امیر ارسلان بررسی و تحلیل لایۀ ایدئولوژیک واژگان، در داستان امیر ارسلان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 245-274]

 • امرا وسلاطین سیمای دولتمردان در آینه ی آثار عبید [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 51-77]

 • امر به معروف پرتوامر ونهی آیات قرآنی واحادیث نبوی در دیوان حکیم سنایی غزنوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 147-171]

 • امیر خسرو دهلوی تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 95-121]

 • امیر خسرو دهلوى اشتراکات لیلى و مجنون جامى و لیلى و مجنونِ نظامى و مجنون و لیلى امیرخسرو دهلوى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 9-43]

 • امکانات دستوری بررسی امکانات و اختیارات دستور زبانی در شعر ناصرخسرو [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 199-242]

 • انا الحق روایت عطّار از قتل حلّاج و عناصر داستانی آن [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 137-160]

 • انتساب اشعار بررسی انتسابِ اشعار در جُنگ اسکندر میرزای تیموری [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 153-184]

 • انتقاد بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 93-123]

 • اندام وارگی تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-117]

 • اندرزنامه معرفی، بررسی و تحلیل نسخه خطی«تحفه الوزراء» علی بسطامی شاهرودی «مصنفک» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 13-42]

 • اندرزنامه نویسی تأثیر پذیری سیاست نامه ی خواجه نظام الملک از نامه ی تنسر و کارنامه ی اردشیر بابکان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 85-97]

 • اندرزها بازتاب اخلاقیات زردشتی در اندرز‌های حکیم ناصرخسرو [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 213-228]

 • ایندره مضامین مشترک و متفاوت شاهنامه با چند حماسۀ معروفِ جهان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 269-288]

 • اند شه ملامتیه و قلندریه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 173-196]

 • اندیشه سبک شناسی ساختاری دو اثر طالبوف ( احمد – مسالک المحسنین) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 177-202]

 • اندیشه سلوک محمود دولت آبادى در رمان سلوک [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 44-60]

 • اندیشه تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 72-98]

 • اندیشه بررسى اندیشه ى سنایى در باره ى عالم صغیر و عالم کبیر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-99]

 • اندیشه ترقی بررسی چند کانون مهم اثر گذار بر اندیشۀ ترقى در دوره قاجاریه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 53-67]

 • اندیشه حماسی تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران (شاهنامه) و اسکاندیناوی (حماسۀ اسکاندیناوی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 93-116]

 • اندیشه ها بررسی تطبیقی اندیشه های مشترک در غزلیات غالب دهلوی و حافظ شیرازی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 97-124]

 • اندلس تفسیر و تحلیل مناسبات علمی و فرهنگی اسلامی عصر طلایی اندلس بر پایه متون فارسی و ترجمه فارسی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 213-242]

 • انس انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • انسان انسان گرائی در اشعار شمس لنگرودی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 125-144]

 • انسان نمودهای طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-94]

 • انسان مغناطیس زیبایی ،نگاهی به اندیشه های جمال شناسانه سعدی در غزل هایش [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 3-43]

 • انسان تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 87-111]

 • انسان پژوهشی تطبیقی درباره انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 231-257]

 • انسان بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • انسان خاص انسان گرائی در اشعار شمس لنگرودی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 125-144]

 • انسان شناسی چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • انسان‌شناسی فرهنگی بررسی مفاهیم انسانشناسی فرهنگی در داستان رکسانا اثر م. مؤدبپور [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 39-58]

 • انسان عام انسان گرائی در اشعار شمس لنگرودی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 125-144]

 • انسان عصر هومری نگاه شاعرانه پایان متافیزیک [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 62-92]

 • انسان کامل بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-152]

 • انسان کامل تحلیل تطبیقی ویژگی های انسان کامل در نگاه مولانا و عطار از منظر تناقض نمایی و اشارات عرفانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 13-40]

 • انسجام پیوندی بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • انفعال و پویایی زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • انقطاع الی الله از تبتّل تا مقامات فنا تحلیلی از سیر و سلوک مولانا بر اساس داستان کنیز و پادشاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 13-37]

 • انقلاب بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • انقلاب هویّت رئالیسم و مشروطیّت ایران بر پایۀ سروده‎های فرّخی یزدی و عارف قزوینی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 245-263]

 • انقلاب صنعتی قربانی شدن انسان در مناسبات تیره اجتماعی در نمایشنامه های « گوریل پشمالو » اثر یوجین اونیل و « پلّکان « اثر اکبر رادی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 85-110]

 • انگاره انگاره های جنسیتی در هزار و یک شب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 239-262]

 • انگاره های جنسیتی انگاره های جنسیتی در هزار و یک شب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 239-262]

 • انگارۀ معنایی بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • انواع کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • انواع ایهام بررسی ایهام و بعضی از انواع آن در نسخه ی خطی «پادشاهنامه»کلیم کاشانی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 111-135]

 • انواع تکرار تحلیل انواع موسیقی میانی در اشعار نو و نیمه سنتی نیمایوشیج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 31-50]

 • انواع شعر (حماسی بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 83-104]

 • انواع لحن نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • ایهام بررسی ایهام و بعضی از انواع آن در نسخه ی خطی «پادشاهنامه»کلیم کاشانی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 111-135]

 • ایهام بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 52-73]

 • ایهام ترادف ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 49-61]

 • اهریمن نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

 • اهمّیّت و تفاوت آن ها کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 61-81]

 • اوزان عروضی نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • اولیا بررسی رابطه ی خلوت و تفکر در آثار و سیره ی اولیاء و عرفا به روایت متون زبان و ادبیات [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 73-95]

 • اولوالعزم برداشت های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 119-148]

ب

 • باختین بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • بادصبا بررسی مضامین مشترک بادصبا در شعر ابن عربی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 125-154]

 • باران کارکردهای متناقض واژه « باران »در شعر شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیّاب [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 173-197]

 • بازی بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 52-73]

 • بازار صابر دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • بازتاب نگاهی به مقاتل حسین بن علی )ع( و ترکیب بند محتشم کاشانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 277-301]

 • بازتاب وقایع فرخی یزدی و بازتاب وقایع مشروطیت در شعرش [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 103-124]

 • بازتاب وقایع بازتاب وقایع مشروطه بر شعر ایرج میرزا [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 75-96]

 • بایزید ویژگی های شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 13-42]

 • بازی زبان قدرت و بازی زبان در نمایشنامه های اولئانا اثر دیوید ممت و منجی در صبح نمناک اثر اکبر رادی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 303-324]

 • بازی زبانی شگردهای شکل‌پردازانه در داستان بیوتن رضا امیرخانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازی زبانی تحلیل گفتمان «تاریخ بیهقی» بر اساس نظریۀ فراتابی زبانی فرای و بازی زبانی ویتگنشتاین [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 13-42]

 • بازگشت بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-152]

 • بازگشت ادبی تفسیر و تحلیل نگرشی تطبیقی به ریشه ‌های سه جنبش حرکة الاحیاء، کلاسیسم و بازگشت ادبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 153-177]

 • بازنمایی بررسی تطبیقی رمان انجیر معابد احمد محمود با بادی آرتیست اثر دان دلیلو [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 132-166]

 • بازنمایی واقعیت روایت پست مدرن در نمایشنامه(خانمچه و مهتابی )اثر اکبر رادی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 44-72]

 • باستانی تحلیل و تفسیر مناسک زردشتی در منظومۀ ویس و رامین [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 89-108]

 • باستان گرایی باستان گرایی (آرکائیسم) در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 35-50]

 • بی اعتباری دنیا قصیده ای از ابوالعلای معری در مرثیه یکی از فقهای حنفی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 2-26]

 • بافت بیرونی بررسی رمان «پرنده‌ی من» اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 115-153]

 • بالدر تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تأکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 13-39]

 • بالدر تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران (شاهنامه) و اسکاندیناوی (حماسۀ اسکاندیناوی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 93-116]

 • بیان بیان غیر صریح در شاهنامه فردوسی مبتنی بر نظریه ی معنا شناسی کاترین کربرات [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 9-23]

 • بیان تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 72-98]

 • بانوگشسب نامه تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-37]

 • باهم‌آیی رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • باورسازی و باورسوزی باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • باورها جلوه هایی از باورهای نجوم قدیم در دیوان خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 27-32]

 • باورها درباره حیوانات و موجودات خیالی سیمای فرهنگ عامه در آ یینه شعر خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 79-106]

 • باورهای عامیانه خاقانی و باورهای عامیانه دربارۀ جانوران [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 127-161]

 • باورهای نجومی سیمای فرهنگ عامه در آ یینه شعر خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 79-106]

 • باورها و اعتقادات عامه سیمای فرهنگ عامه در آ یینه شعر خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 79-106]

 • بیت تخلّص «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • بحر رمل نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • بحر مضارع نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • بخت مقدرات آسمانی در بهمن نامه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 159-178]

 • بختگان چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • بخشندگی جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 185-207]

 • بخل جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 185-207]

 • بدرشاکر السیّاب کارکردهای متناقض واژه « باران »در شعر شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیّاب [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 173-197]

 • بدیع تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • برادرکشی نگاهی به مهم ترین برادر کشی های شاهنامه از منظر نظریه ی عقده ی حقارت آدلر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-156]

 • براعت استهلال آغازبندی و خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 205-228]

 • برافتادن خاندا نهای ایرانی بررسی بازتاب براندازی خاندان های ایرانی: صفاریان، فریغونیان، شاران غرجستان و خوارزمشاهیان در آثار شاعران و مورخان عهد غزنوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 31-70]

 • برتر از هستی مفهوم برتر از هستی و فقدان ارتباط در اندیشه فلوطین [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-141]

 • برجستگی‌های لفظی و ادبی و ساختاری درنگی بر مهم‌ترین خصیصه‌های سبکی غزلیات فیض کاشانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 13-40]

 • برجسته سازی هنجار گریزی واژگانی در اشعار منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 211-227]

 • برجسته سازی بررسی هنجار گریزی زمانی در مجموعه داستان های غزاله علیزاده (از کتاب باغزاله تا ناکجا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 179-203]

 • برجسته‌سازی شگردهای شکل‌پردازانه در داستان بیوتن رضا امیرخانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بررسی انتقادی ضبط و شرح ابیات بررسی انتقادی ضبط و شرح بیت‌هایی از شاهنامه [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 13-39]

 • برزومهر چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • برزویه چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • برهماپوترا بنارس در آیینه ی ادب فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-117]

 • برۀ گمشدۀ راعی شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • بیروت شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

 • بزرگ علوی نقد جامعه شناسی داستان گیلهمرد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 73-90]

 • بزرگمهر چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • بیژن الهی تحلیل و تفسیر ساختار زبانی‌ ـ ادبی تاریخ بیهقی و حلاج الاسرار بیژن الهی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 79-102]

 • بیگانه سازی بررسی وجوه هنری بیگانه سازی صورخیال در مجموعه شعر میخانۀ بی‏خواب اثر مهدی فرجی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 235-264]

 • بلاغت تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 95-121]

 • بلاغت بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • بلاغت بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • بلاغت استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • بلبل حیوانات در آثار سعدی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 29-56]

 • بینامتنیت تحلیل نظریه بینامتنیت در داستان مار و مرد سیمین دانشور [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 62-86]

 • بینامتنیت روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 52-83]

 • بینامتنیت نقد بینامتنی دو اثر ادبی بوستان و قابوس نامه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 257-280]

 • بینامتنیت روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • بن مایه های حماسی تحلیل بن مایه های داستانی منظومه عزیز و نگار [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 189-213]

 • بهاءولد بررسی رویکردهای تأویلی بهاءولد از قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 285-306]

 • بهارستان جامی ساختارشناسی حکایت‌های تمثیلی روضۀ هشتم بهارستان از منظر مینیمالیسم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 43-60]

 • بهبهانی آموزه های غربی در اشعار سیمین بهبهانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 155-172]

 • بهرام چوبین قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 147-164]

 • بهرام صادقی بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • بهشت اقسام و القاب بهشت در قرآن و شعر فارسی تا قرن هشتم هجری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 180-197]

 • بهشت‌گمشده تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • بیهقی بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 107-129]

 • بیهقی تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • بهمن بررسى پدیده هاى اسطوره اى در بهمن نامه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 171-184]

 • بهمن شعله‌ور نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • بهمن نامه مقدرات آسمانی در بهمن نامه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 159-178]

 • بهمن نامه بررسى پدیده هاى اسطوره اى در بهمن نامه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 171-184]

 • بهین نامه فردوسی خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 155-199]

 • بهینه سازی زمان اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 59-82]

 • بیوتن شگردهای شکل‌پردازانه در داستان بیوتن رضا امیرخانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بودا بنارس در آیینه ی ادب فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-117]

 • بودیسم تأثیر تفکر و عرفان شرق دور بر آثار هنری میلر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 39-65]

 • بودلف بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 107-129]

 • بودن ادبیات، زبان و سؤال از بودن [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 9-30]

 • بودن بسیط سلوک محمود دولت آبادى در رمان سلوک [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 44-60]

 • بوردیو تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

 • بورک و کانت تعالی جویی (سوبلایم)در اشعار سهراب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 263-292]

 • بوستان جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 185-207]

 • بوستان جلوه های صبر درگلستان وبوستان سعدی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 9-27]

 • بوستان اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 139-159]

 • بوستان نقد بینامتنی دو اثر ادبی بوستان و قابوس نامه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 257-280]

پ

 • پادشاهان تحلیل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 101-132]

 • پادشاهان ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • پادشاهنامه بررسی ایهام و بعضی از انواع آن در نسخه ی خطی «پادشاهنامه»کلیم کاشانی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 111-135]

 • پادکست «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • پیامبر اسلام(ص) احادیث تاریخ گزینده حمدالله مستوفی و مناسبت بیان آن ها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 69-89]

 • پیامبران مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 39-61]

 • پیدایش دبیر مقایسه نقش و ویژگی های دبیران در شاهنامه و تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 32-78]

 • پری خاقانی و باورهای عامیانه دربارۀ جانوران [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 127-161]

 • پیر جایگاه عرفان در شعر شهریار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 149-172]

 • پیر از تبتّل تا مقامات فنا تحلیلی از سیر و سلوک مولانا بر اساس داستان کنیز و پادشاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 13-37]

 • پَر /por/par/ پیشوند تاریخی تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • پراپ ریخت شناسی قصه ی خیر و شر بر اساس نظریهّ ی پراپ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 29-41]

 • پیرامتنیت روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • پریان تحلیل مفاهیم اساطیری و نمادین درخت در مرزبان‌نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 237-264]

 • پیر خرد تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • پیر دانا تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-37]

 • پر ریشة فعل تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • پرموده قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 147-164]

 • پرینوش صنیعی تحلیل جامعه شناختی رمان «سهم من» با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمن» [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 161-179]

 • پیروی گلستان بررسی ویژگی‌های سبکی دُرِّسخن « غیاث» [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 13-49]

 • پروین اعتصامی بررسی ساختار مناظره پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-102]

 • پروین اعتصامی بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه‌ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 293-331]

 • پروین اعتصامی استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • پسااستعماری مؤلّفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 165-190]

 • پسا استعماری ، دو گانگی ، بررسی رویکرد پسااستعماری در نقد ادبی در: مفهوم اعتراض در نمایشنامه ی دورگه ، از لنگستون هیوز [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 201-215]

 • پسااستعمارگرا یی بررسی پدیده ی پیوندگونی از د دگاه پسااستعمارگرایانه ی هومی بابا در داستان در کشور آزاد اثر وی. اس. نایپل [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 325-344]

 • پسااستعمارگرایی نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • پسامدرن بررسی تطبیقی رمان انجیر معابد احمد محمود با بادی آرتیست اثر دان دلیلو [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 132-166]

 • پست‌مدرنیسم‌ شگردهای شکل‌پردازانه در داستان بیوتن رضا امیرخانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیشدادی تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • پیکر فرهاد واکاوی گفتمان بوشی گرمس در رمان «پیکر فرهاد» عباس معروفی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 13-34]

 • پیکرگردانی تحلیل انگاره اسطوره‌ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجان [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 119-138]

 • پیک ره نارسائى ها در معانى لغات و تعبیرات منطق الطیر شیخ عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-112]

 • پلاچیک بررسی کاربردشناسی کنش های گفتاری در بابِ شیر و گاوِ کلیله و دمنه بر اساس نظریۀ پلاچیک [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 205-233]

 • پله‌آس و ملیزاند واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • پنج گنج کارکرد عنصر موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-39]

 • پند سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-86]

 • پند اهل دانش مبارزه با خرافات در پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش شیخ بهایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 157-176]

 • پندنامه سراینده ی پندنامه کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 137-162]

 • پند و اندرز سراینده ی پندنامه کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 137-162]

 • پند و اندرز آموزه های سیاسی در مدایح سنایی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 173-190]

 • پوشاک تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • پوشاک تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 125-146]

 • پوشش بررسی نقش دستار در هویّت سازی فرهنگی پوشش مردان عصر صفوی با تکیه بر شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 35-60]

 • پیوند خوردگی مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

 • پیوندگونی بررسی پدیده ی پیوندگونی از د دگاه پسااستعمارگرایانه ی هومی بابا در داستان در کشور آزاد اثر وی. اس. نایپل [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 325-344]

ت

 • تاثیر بازتاب کعبه دراشعار مولوی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 119-136]

 • تاثرات تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]

 • تأثیرپذیری بررسی مضامین مشترک نهج البلاغه و کشف المحجوب هجویری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 163-180]

 • تاجیکستان دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • تاریخ تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • تاریخ پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • تاریخ ادبیات امریکا تأثیر تفکر و عرفان شرق دور بر آثار هنری میلر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 39-65]

 • تاریخ بیهقی تحلیل و تفسیر واژه‌های پارسی‌نژاد در تاریخ بیهقی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 109-127]

 • تاریخ بیهقی تحلیل گفتمان «تاریخ بیهقی» بر اساس نظریۀ فراتابی زبانی فرای و بازی زبانی ویتگنشتاین [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 13-42]

 • تاریخ بیهقی تحلیل و تفسیر ساختار زبانی‌ ـ ادبی تاریخ بیهقی و حلاج الاسرار بیژن الهی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 79-102]

 • تاریخ بیهقی تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • تاریخ بیهقى چهره ى زن در اسطوره و تاریخ براساس محتواى شاهنامه و تاریخ بیهقى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 7-37]

 • تاریخ سیستان بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 43-68]

 • تاریخ سیستان تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 51-85]

 • تاریخ گزیده احادیث تاریخ گزینده حمدالله مستوفی و مناسبت بیان آن ها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 69-89]

 • تاریخ نگاری احادیث تاریخ گزینده حمدالله مستوفی و مناسبت بیان آن ها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 69-89]

 • تاریکی حرکت درفاصله در اشعار سهراب سپهری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 147-171]

 • تازه گویی بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • تأکید بررسی ویژگی سبکی «تأکید» در روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه‌ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار او [(مقالات آماده انتشار)]

 • تأویل روایت هرمنوتیکی از حکایت مارگیر در مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 161-188]

 • تأویل ویژگی های شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 13-42]

 • تائوئیسم تأثیر تفکر و عرفان شرق دور بر آثار هنری میلر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 39-65]

 • تبدیل از تبتّل تا مقامات فنا تحلیلی از سیر و سلوک مولانا بر اساس داستان کنیز و پادشاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 13-37]

 • تبریز تبریز از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 61-74]

 • تجربه ی مرگ وار بررسی رمان هنری و کیتو اثر آیریس مورداک از دیدگاه فلسفی- اخلاقی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 109-126]

 • تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام نگاهى مختصر از منظر تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام به اندیشه هاى تى اس الیوت در« برنت نورتون» [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 113-135]

 • تجلّی بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوری [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 249-275]

 • تحریفات تاریخی نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • تحسرات تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]

 • تحفه الاحرار «تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ» [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 168-199]

 • تحفه الوزراء معرفی، بررسی و تحلیل نسخه خطی«تحفه الوزراء» علی بسطامی شاهرودی «مصنفک» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 13-42]

 • تحلیل نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 11-54]

 • تحلیل تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 51-66]

 • تحلیل بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 83-112]

 • تحلیل ساختار کاربرد الگوی کنشگر گِرِماس درتحلیل روایت شناسیِ جایِ خالیِ سُلوچ (مطالعة موردی: «مِرگان در جُست و جوی سُلوچ») [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 127-152]

 • تحلیل ساختاری تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • تحلیل گفتمان بررسی و تحلیل لایۀ ایدئولوژیک واژگان، در داستان امیر ارسلان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 245-274]

 • تحلیل گفتمان انتقادی جامع هشناسی غزل حافظ با تکیه بر شیوه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 9-41]

 • تحلیل محتوا تأملی نشانه شناختی بر متن نظام‌نامه مدرسۀ معرفت خامنه (بر اساس نظریۀ «کنش گفتاری» جان ‌سرل و «نشانه‌شناسی عمومی» ژان مری کلن کن برگ) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 125-140]

 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • تحلیل محتوایی تحلیل و بررسی محتوایی«طوفان هفتگی» فرخی یزدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحمید آغازبندی و خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 205-228]

 • تحولات بررسی آخرین تحولات ساختاری و محتوایی غزل از سال 1370 تا 90 3 [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 137-170]

 • تحول روحی آموزه های سیاسی در مدایح سنایی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 173-190]

 • تحول معنایی پر تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • تخیل نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • تخیّل تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • تدبیر منزل تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • تذکره‎الاولیاء بررسی مینی‎مالیسم و مؤلّفه‎های آن در تذکرۀ الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 178-204]

 • تذکره الاولیا روایت عطّار از قتل حلّاج و عناصر داستانی آن [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 137-160]

 • تذکره الاولیاء فرامتن های تذکره الاولیاء عطار بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 91-126]

 • تراژدی بررسی ساختار تراژیک داستان رستم و اسفندیار [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 31-66]

 • تراسل حواس تراسل حواس در اشعار ابن فارض [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-73]

 • ترامتنیت روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 52-83]

 • ترامتنیت روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • تربیت اسلامى بررسى توبه در شعرعطار نیشابوری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 167-187]

 • ترجمه نهج‌البلاغه آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • ترک ادب شرعی و زاویۀ دید مخالف خوانی و ترک ادب شرعی، خصیصۀ بارز سبکی تقی دانش [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-124]

 • ترکیب اضافی رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • تر یکب بند نگاهی به مقاتل حسین بن علی )ع( و ترکیب بند محتشم کاشانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 277-301]

 • ترکیب وصفی رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • تزویرستیزی «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • تسامح و تساهل دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

 • تشب ه جمال شناسی شعر امیری فیروزکوهی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 43-70]

 • تشبیه تشبیه و استعاره بر پایه ابزار آلات جنگی در غزلیات سعدی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 91-111]

 • تشبیه نگاهی به تشبیه و کنایه در کتاب نفثة المصدور [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 197-221]

 • تشخیص رویکرد انسان گرایانه ی نیما به طبیعت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 181-192]

 • تصحیح تحلیل و بررسی نسخة اساس استاد فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر مولوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تصحیح و تحقیق تصحیح متن، تفسیر فکر(بررسی شیوۀ تصحیح و تحلیل دیوان ناصر خسرو) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 193-216]

 • تصمیم گیری بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان‌های فرهاد حسن زاده [(مقالات آماده انتشار)]

 • تصمیم گیری بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • تصور تحلیل و بررسی تصویر شعری و معرفی ساختار آن در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 235-262]

 • تصویر بررسی اصطلاحات نجومی در شعر معاصر [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 9-32]

 • تصویر تحلیل و بررسی تصویر شعری و معرفی ساختار آن در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 235-262]

 • تصویر بررسی اشعار سلمان هراتی در پردازش معنا و تصویر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 137-162]

 • تصویر کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • تصویرپردازی کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • تصویر زن در فرهنگ ایرانی زن از دیدگاه جمالزاده [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 180-195]

 • تصویرسازی بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • تصویر شعری تحلیل و بررسی تصویر شعری و معرفی ساختار آن در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 235-262]

 • تصویرگری نقد و تحلیل غزل های عاشورایی جامه دران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-156]

 • تصویر مستقل بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • تصوف شرح احوال و اصول فکرى ابوعلی دقاق [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-41]

 • تصوف سیماى سفیان ثورى در عرفان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 154-174]

 • تصوف ملامتیه و قلندریه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 173-196]

 • تصوف سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-86]

 • تطبیق بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیما یوشیج [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 169-199]

 • تطبیق مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 39-61]

 • تطور زبانی آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • تعابیر تازه تاروپود تازگی(شگردهای هنری صائب در خلق تعابیر تازه با تأکید بر صور خیال در جلد اول دیوان) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 209-236]

 • تعالی مفهوم برتر از هستی و فقدان ارتباط در اندیشه فلوطین [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-141]

 • تعالی تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 51-66]

 • تعالی(سوبلایم) عرفانی تعالی جویی (سوبلایم)در اشعار سهراب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 263-292]

 • تعامل بررسی پدیده ی پیوندگونی از د دگاه پسااستعمارگرایانه ی هومی بابا در داستان در کشور آزاد اثر وی. اس. نایپل [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 325-344]

 • تعریض کنایه در آینه شعر ظهیرالدّین فاریابى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 355-368]

 • تعلیم ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • تعلیم انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • تعلیمی) بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 83-104]

 • تعل م و ترب ت سبک و شیوه آیین زاد روز، نام گذاری، پرورش و تعلیم و تربیت در متون حماسی طبیعی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-218]

 • تعمیم نگاهى مختصر از منظر تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام به اندیشه هاى تى اس الیوت در« برنت نورتون» [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 113-135]

 • تعویذ خاقانی و باورهای عامیانه دربارۀ جانوران [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 127-161]

 • تعویق و تعلیق معنا «تعلیق معنا و نیاز تقابل های دوگانه »ی دریدا در دو اثر سام شپارد، کودک مدفون و غرب حقیقی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 57-74]

 • تغزل شاهرخ‌نامه: منظومۀ حماسی یا تغزلی؟ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 13-40]

 • تفاوت تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 55-86]

 • تفاوت و تعلیق معنایی بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 52-73]

 • تفاوت و تعلیق معنایی خوانش شعرهای مولوی و امیلی دیکسون از دیدگاه شالوده شکنی ژاک دریدا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-60]

 • تفرد تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 9-46]

 • تفسیرهای فارسی گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-76]

 • تفسیر و تأویل تصحیح متن، تفسیر فکر(بررسی شیوۀ تصحیح و تحلیل دیوان ناصر خسرو) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 193-216]

 • تفکر بررسی رابطه ی خلوت و تفکر در آثار و سیره ی اولیاء و عرفا به روایت متون زبان و ادبیات [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 73-95]

 • تفکر انتقادی بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان‌های فرهاد حسن زاده [(مقالات آماده انتشار)]

 • تفکر انتقادی بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • تقابل حرکت درفاصله در اشعار سهراب سپهری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 147-171]

 • تقابل تقابلهاى دوگانه در غزلهاى سعدى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 249-284]

 • تقابل بررسی پدیده ی پیوندگونی از د دگاه پسااستعمارگرایانه ی هومی بابا در داستان در کشور آزاد اثر وی. اس. نایپل [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 325-344]

 • تقابل بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • تقابل دوگانه بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 52-73]

 • تقابل دوگانه خوانش شعرهای مولوی و امیلی دیکسون از دیدگاه شالوده شکنی ژاک دریدا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-60]

 • تقابل شخصیت نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 191-219]

 • تقابل فعل تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • تقابل گفتاری قدرت و بازی زبان در نمایشنامه های اولئانا اثر دیوید ممت و منجی در صبح نمناک اثر اکبر رادی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 303-324]

 • تقاب لهای دوگانه «تعلیق معنا و نیاز تقابل های دوگانه »ی دریدا در دو اثر سام شپارد، کودک مدفون و غرب حقیقی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 57-74]

 • تقابل های دوگانه جبر و اختیار از دیدگاه تقابل های دوگانه سبک خاص سعدی در گلستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 194-212]

 • تقابل های دوگانه تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 55-86]

 • تقابل های دوگانه بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 113-136]

 • تقابل های دوگانه نقد، بررسی و تحلیل تقابل حیرت و یقین در غزلیات عطار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-82]

 • تقی دانش مخالف خوانی و ترک ادب شرعی، خصیصۀ بارز سبکی تقی دانش [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-124]

 • تقدیر چهره ی زروان در«کوش نامه» [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 163-184]

 • تقدیر بررسی ساختار تراژیک داستان رستم و اسفندیار [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 31-66]

 • تقدیر بررسی آیرونی نمایشی/ تقدیر در داستان «پادشاه و کنیزک» در دفتر اوّل مثنوی مولانا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 43-67]

 • تقریب بین المذاهب قصیده ای از ابوالعلای معری در مرثیه یکی از فقهای حنفی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 2-26]

 • تقطیع عروضی آیا شعر ما سپید است؟ پژوهشی در مفهوم شعر سپید و کاربرد آن در ادبیات فارسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 9-34]

 • تقلید گلشن کرمانی تقلیدی دیگر از گلستان سعدی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 67-90]

 • تکرار بررسی ویژگی سبکی «تأکید» در روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه‌ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار او [(مقالات آماده انتشار)]

 • تک گویی درونی نگاهی به جریان سیال ذهن در داستان نویسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 76-87]

 • تکلمه الاصناف کرمینی بررسی و تحلیل چند واژه معرب از کتاب تکلمه الاصناف کرمینی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 2-21]

 • تکنولوژی نگاه شاعرانه پایان متافیزیک [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 62-92]

 • تکواژ بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 123-143]

 • تلمیح بررسى سیماى پیامبراکرم (ص) در دیوان خواجوى کرمانى [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 273-291]

 • تلویح کنایه در آینه شعر ظهیرالدّین فاریابى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 355-368]

 • تمثّل تفسیر عالم مثال وتمثّل در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 51-76]

 • تمثیل بررسی سروده های تمثیلی مهدی اخوان ثالث (م. امید) دردو مجموعه شعر«زمستان» و «آخر شاهنامه» [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-37]

 • تمثیل کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 61-81]

 • تمثیل مقایسه ی روایت های مشهور سلامان و ابسال(به ویژه سلامان و ابسال جامی و روایت حنین بن اسحاق) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 161-176]

 • تمثیل تحلیل نقش های زبانی در اسطورۀ زال بر اساس نظریۀ ارتباطی یاکوبسن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 153-180]

 • تمثیل بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • تمدن تمدن اسلامی و ساز ههای شهری در آثار سعدی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 213-230]

 • تمدن غرب بررسی چند کانون مهم اثر گذار بر اندیشۀ ترقى در دوره قاجاریه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 53-67]

 • تمهیدات تفسیر عالم مثال وتمثّل در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 51-76]

 • تیموریان نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • تناظر تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-117]

 • تناقض گویی باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • تهکم تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 191-218]

 • توارد‌‌ جامعه شناسی دیوان کلیم کاشانی به روش اسکارپیت [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 92-118]

 • توازن تحلیل ساختاری غزل نخست دیوان حافظ [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 185-208]

 • توبه بررسى توبه در شعرعطار نیشابوری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 167-187]

 • توجه بررسی رمان هنری و کیتو اثر آیریس مورداک از دیدگاه فلسفی- اخلاقی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 109-126]

 • توج ه المحال(پارادو س) جمال شناسی شعر امیری فیروزکوهی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 43-70]

 • توحید از وحدتِ عددی تا وحدتِ احدی تحلیل دیدگاهِ عطار نیشابوری در بابِ حقیقتِ توحید [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 77-96]

 • تورج زاهدی تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • توزیع قهوه‌خانه‌ای‌ جامعه شناسی دیوان کلیم کاشانی به روش اسکارپیت [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 92-118]

 • توصیف «وصف مدرنیستی» در آثار ابوتراب خسروی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-194]

 • تولد سبک و شیوه آیین زاد روز، نام گذاری، پرورش و تعلیم و تربیت در متون حماسی طبیعی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-218]

 • توهم بررسی عقاید ژاک لاکان در نمایشنامه ی «از پشت شیشه ها» اثر اکبر رادی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 31-50]

ج

 • جای خالی سلوچ «زن» در رئالیسم ایرانی با تکیه بر رمان«جای خالی سلوچ» [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 181-210]

 • جای خالیِ سُلوچ کاربرد الگوی کنشگر گِرِماس درتحلیل روایت شناسیِ جایِ خالیِ سُلوچ (مطالعة موردی: «مِرگان در جُست و جوی سُلوچ») [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 127-152]

 • جاده بررسی تطبیقی نقش « فضا و مکان » در پذیرش هویت فراملی در آثار جومپالاهیری و مهرنوش مزارعی از منظر نقد پسا استعماری [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 309-331]

 • جادو زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 203-234]

 • جایگاه اجتماعی جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • جایگاه زن بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 91-107]

 • جایگاه زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • جایگاه سنتی زن زن از دیدگاه جمالزاده [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 180-195]

 • جایگاه شعر نو مقایسه ى تطبیقى حضور عشق در شعر شمس لنگرودى و غادة السمان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 175-192]

 • جام بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • جامی کاربرد ادبی و هنری حرف الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار جامی و شاعران سبک عراقی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 179-224]

 • جامی مقایسه ی روایت های مشهور سلامان و ابسال(به ویژه سلامان و ابسال جامی و روایت حنین بن اسحاق) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 161-176]

 • جامی بررسی تطبیقی داستان غنایی یوسف و زلیخای جامی (خاتم الشعرا) و عندلیب (شاعر ترکمن) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 157-192]

 • جامی بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • جام جهان بین بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • جامی سلسله الذهب «تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ» [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 168-199]

 • جامعه جامعه شناسى ارزشها و ضد ارز شها در اشعار قیصر امین پور [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 215-238]

 • جامعه جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 22-51]

 • جامعه فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 119-136]

 • جامعه ایرانی بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • جامعه شناسی تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 310-273]

 • جامعه شناسی ادبی جامعه شناسی شخصیت در رمان بوفکور صادق هدایت [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 9-38]

 • جامعه شناسی ادبیات نقد جامعه شناسی داستان گیلهمرد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 73-90]

 • جامعه شناسی شخصیت جامعه شناسی شخصیت در رمان بوفکور صادق هدایت [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 9-38]

 • جامعه شناسی غزل جامع هشناسی غزل حافظ با تکیه بر شیوه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 9-41]

 • جامعه شناسی محتوا تحلیل و تفسیر داستان دزآشوب بزرگ علوی بر اساس نظریه جامعه شناسی محتوا [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 13-30]

 • جامه دران نقد و تحلیل غزل های عاشورایی جامه دران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-156]

 • جامى اشتراکات لیلى و مجنون جامى و لیلى و مجنونِ نظامى و مجنون و لیلى امیرخسرو دهلوى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 9-43]

 • جان میلتون تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • جاویدنامه بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 13-34]

 • جبر چهره ی زروان در«کوش نامه» [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 163-184]

 • جبر جبر و اختیار از دیدگاه تقابل های دوگانه سبک خاص سعدی در گلستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 194-212]

 • جبران خلیل جبران بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیما یوشیج [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 169-199]

 • جبران خلیل جبران بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 101-122]

 • جبران خلیل جبران بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 233-260]

 • جدّ بررسی سه اصطلاح در آثار ناصرخسرو [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 99-122]

 • جریان روشنفکری نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • جریان سیال ذهن نگاهی به جریان سیال ذهن در داستان نویسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 76-87]

 • جریان سیال ذهن روایت پست مدرن در نمایشنامه(خانمچه و مهتابی )اثر اکبر رادی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 44-72]

 • جزیره سرگردانی تحلیل دیدگاه های عرفانی و تبیین مولفه های شبه عرفانی در رمان جزیره سرگردانی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 195-222]

 • جشن بررسی نقش زنان در خلق شادی در اساطیر [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 263-280]

 • جغد ویرانه نشین مینوی خجستگی و گجستگی جغد در آثار سرآمدان سبک های مختلف شعر فارسی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 154-178]

 • جغرافیا تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 55-86]

 • جلال آل احمد رئالیسم در داستان های جلال آل احمد [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 281-308]

 • جلال آل احمد بررسی تطبیقی عناصر داستان در داستانهای کوتاهِ مصطفى لطفی منفلوطی و جلال آل احمد [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 193-210]

 • جلال خالقی مطلق بررسی انتقادی ضبط و شرح بیت‌هایی از شاهنامه [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 13-39]

 • جلوه جایگاه عرفان در شعر شهریار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 149-172]

 • جلوه‌های مزدیسنایی جلوه های فروغمند مزدیسنایی و بازتاب آن در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 41-66]

 • جم تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • جمال جایگاه عرفان در شعر شهریار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 149-172]

 • جمالزاده زن از دیدگاه جمالزاده [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 180-195]

 • جمال شناسی جمال شناسی شعر امیری فیروزکوهی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 43-70]

 • جمشید بررسی و تطبیق شخصیت جمشید و سلیمان در مثنو یهای عطّار- دیوان حافظ و دیوان خواجو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 9-38]

 • جمشید بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • جمله بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 123-143]

 • جنبش بوم شناختی ژرف جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 85-113]

 • جنبش مشروطه شکوه وطن در نگاه ایلیا ابوماضی و ملک الشعرا بهار (بررسی و نقد تطبیقی وطنیات دو شاعر) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 229-276]

 • جنسیت انگاره های جنسیتی در هزار و یک شب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 239-262]

 • جنسیت اخلاق تاملی بر اخلاق مراقبت در مکتب تربیتی سعدی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 51-94]

 • جنگ بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • جُنگ اشعار بررسی انتسابِ اشعار در جُنگ اسکندر میرزای تیموری [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 153-184]

 • جنّه العدن اقسام و القاب بهشت در قرآن و شعر فارسی تا قرن هشتم هجری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 180-197]

 • جنّه المأوی و جنّه الفردوس اقسام و القاب بهشت در قرآن و شعر فارسی تا قرن هشتم هجری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 180-197]

 • جنّه النعیم اقسام و القاب بهشت در قرآن و شعر فارسی تا قرن هشتم هجری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 180-197]

 • جهان بینی تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 87-111]

 • جهان صغیر تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-117]

 • جهان کبیر تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-117]

 • جهانگیر نامه بررسی آغاز بندی 10 منظومه ی حماسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 219-231]

 • جهان وطنی ادبی نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهان وطنی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 99-126]

 • جورج لوکاچ تحلیل جامعه شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 141-170]

 • جورج لوکاچ بررسی شیءوارگی در آثار زویا پیرزاد با تأکید بر رویکرد جورج لوکاچ [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 43-66]

 • جوزف کمپبل گذر از نه بیشة شهریارنامه بر اساس نظریة تک اسطورة جوزف کمپبل [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 239-256]

 • جوزف کمپبل تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • جومپالاهیری بررسی تطبیقی نقش « فضا و مکان » در پذیرش هویت فراملی در آثار جومپالاهیری و مهرنوش مزارعی از منظر نقد پسا استعماری [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 309-331]

چ

 • چارلز برنستاین تحلیل گرایش‌های پست مدرن در متن«دف» براهنی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 196-216]

 • چراغ دیر بنارس در آیینه ی ادب فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-117]

 • چرند و پرند آیرونی و رویکرد آن در«چرند و پرند»دهخدا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-71]

 • چشم‌زخم خاقانی و باورهای عامیانه دربارۀ جانوران [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 127-161]

 • چند صدایی روایت پست مدرن در نمایشنامه(خانمچه و مهتابی )اثر اکبر رادی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 44-72]

 • چهره‌پردازی چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • چهره شناسی چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • چه کسی باور می‎کند رستم نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

ح

 • حاجبان سیمای دولتمردان در آینه ی آثار عبید [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 51-77]

 • حاد واقعیت بررسی تطبیقی رمان انجیر معابد احمد محمود با بادی آرتیست اثر دان دلیلو [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 132-166]

 • حافظ ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 49-61]

 • حافظ روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 52-83]

 • حافظ بررسی و تطبیق شخصیت جمشید و سلیمان در مثنو یهای عطّار- دیوان حافظ و دیوان خواجو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 9-38]

 • حافظ بررسی مضامین مشترک بادصبا در شعر ابن عربی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 125-154]

 • حافظ تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • حافظ بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • حافظ فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 119-136]

 • حافظ بررسی لایة ایدئولوژیک سبک شعر حافظ با تأمل بر طنز (از منظر تحلیل گفتمان انتقادی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 293-324]

 • حافظ «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • حافظ ابراهیم مصری علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 123-142]

 • حافظ شیرازی بررسی تطبیقی اندیشه های مشترک در غزلیات غالب دهلوی و حافظ شیرازی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 97-124]

 • حاکمان سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-86]

 • حج بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 85-98]

 • حج و .. آداب شریعت و طریقت در نگاه احمد غزّالی و عین القضات همدانی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 95-121]

 • حدیث احادیث تاریخ گزینده حمدالله مستوفی و مناسبت بیان آن ها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 69-89]

 • حدیث قرب نوافل تراسل حواس در اشعار ابن فارض [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-73]

 • حدیقه تفسیر و تحلیل گیاهان نمادین و اساطیری در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنائی غزنوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 163-190]

 • حدیقه‎الحقیقه نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

 • حدیقه سنایی بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی بهسه نظریه درباب طنز [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 112-131]

 • حیرت نقد، بررسی و تحلیل تقابل حیرت و یقین در غزلیات عطار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-82]

 • حرکة الاحیاء تفسیر و تحلیل نگرشی تطبیقی به ریشه ‌های سه جنبش حرکة الاحیاء، کلاسیسم و بازگشت ادبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 153-177]

 • حسادت خیانت در شاهنامه (با نگاهی به دو داستان رستم و شغاد و سیاوش و سودابه) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 163-202]

 • حس آمیزی نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • حسن زاده بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • حسن‌زاده بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان‌های فرهاد حسن زاده [(مقالات آماده انتشار)]

 • حضرت سلیمان (ع) سیمای حضرت سلیمان (ع) در منظومه های عطار نیشابوری [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 97-122]

 • حفظ زبان اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 139-159]

 • حق تعالی عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 45-52]

 • حقیقت نسبیت و عدم قطعیت در نمایش نامه ی شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر پیراندللو [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 285-304]

 • حقیقت مغناطیس زیبایی ،نگاهی به اندیشه های جمال شناسانه سعدی در غزل هایش [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 3-43]

 • حقیقت نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 145-165]

 • حقیقت تحلیل گفتمان «تاریخ بیهقی» بر اساس نظریۀ فراتابی زبانی فرای و بازی زبانی ویتگنشتاین [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 13-42]

 • حکایات عرفانی نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

 • حکایت بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 87-109]

 • حکایت بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • حکایت تمثیلی ساختارشناسی حکایت‌های تمثیلی روضۀ هشتم بهارستان از منظر مینیمالیسم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 43-60]

 • حکمت خسروانی وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 43-67]

 • حکمت خسروانی جلوه های فروغمند مزدیسنایی و بازتاب آن در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 41-66]

 • حکمت عملی آیین کشورداری در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 137-161]

 • حکمت عملی تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • حلّاج روایت عطّار از قتل حلّاج و عناصر داستانی آن [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 137-160]

 • حلاج‌الاسرار تحلیل و تفسیر ساختار زبانی‌ ـ ادبی تاریخ بیهقی و حلاج الاسرار بیژن الهی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 79-102]

 • حلقه بر در ماندن نارسائى ها در معانى لغات و تعبیرات منطق الطیر شیخ عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-112]

 • حلول رویکرد انسان گرایانه ی نیما به طبیعت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 181-192]

 • حماسة عرفانی بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-152]

 • حماسه خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 155-199]

 • حماسه سبک و شیوه آیین زاد روز، نام گذاری، پرورش و تعلیم و تربیت در متون حماسی طبیعی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-218]

 • حماسه بررسى پدیده هاى اسطوره اى در بهمن نامه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 171-184]

 • حماسه « م . امید » بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 99-117]

 • حماسه تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تأکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 13-39]

 • حماسه بررسی کارکرد اسطوره‌های حماسی و تاریخی در قصاید شهریار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-158]

 • حماسه بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 83-112]

 • حماسه تحلیل و تفسیر مقایسه موسیقی شعر در گشتاسب نامه دقیقی و فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 135-154]

 • حماسه مضامین مشترک و متفاوت شاهنامه با چند حماسۀ معروفِ جهان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 269-288]

 • حماسه نقد برخی مؤلفه‌های معنایی شعر عاشورایی دفاع مقدّس با تکیه بر اشعار(علی معلم، نصرالله مردانی، فاطمه راکعی و طاهره صفار‌زاده) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 59-78]

 • حماسه تحلیل و تفسیر «وجهیت و صدای دستوری» در متون ادبی (آرش کمانگیر) و (درفش کاویان) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 103-126]

 • حماسهی منظوم بررسی آغاز بندی 10 منظومه ی حماسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 219-231]

 • حنفی علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • حنین بن اسحاق مقایسه ی روایت های مشهور سلامان و ابسال(به ویژه سلامان و ابسال جامی و روایت حنین بن اسحاق) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 161-176]

 • حیوانات حیوانات در آثار سعدی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 29-56]

خ

 • خاقانی شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]

 • خاقانی ویرانه نشین مینوی خجستگی و گجستگی جغد در آثار سرآمدان سبک های مختلف شعر فارسی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 154-178]

 • خاقانی تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 55-86]

 • خاک تحلیل اسطورۀ خاک در اندیشۀ خیام نیشابوری [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 275-298]

 • خیال بررسی سه اصطلاح در آثار ناصرخسرو [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 99-122]

 • خیال عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 45-52]

 • خیالی بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • خیال معشوق ملازمت خواب و خیال در دیوان حافظ [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 167-193]

 • خیام تحلیل اسطورۀ خاک در اندیشۀ خیام نیشابوری [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 275-298]

 • خامنه تأملی نشانه شناختی بر متن نظام‌نامه مدرسۀ معرفت خامنه (بر اساس نظریۀ «کنش گفتاری» جان ‌سرل و «نشانه‌شناسی عمومی» ژان مری کلن کن برگ) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 125-140]

 • خیانت خیانت در شاهنامه (با نگاهی به دو داستان رستم و شغاد و سیاوش و سودابه) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 163-202]

 • خیانت جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • خانۀ پریان تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • خانواده ى سرباز مقایسه ی تطبیقى نمودِ فقر و تهیدستى در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 119-136]

 • خاوران‌نامه بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 69-91]

 • خجستگی و گجستگی شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]

 • خجستگی و گجستگی ویرانه نشین مینوی خجستگی و گجستگی جغد در آثار سرآمدان سبک های مختلف شعر فارسی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 154-178]

 • خدابانو بررسی نقش زنان در خلق شادی در اساطیر [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 263-280]

 • خیر یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-248]

 • خیر مغناطیس زیبایی ،نگاهی به اندیشه های جمال شناسانه سعدی در غزل هایش [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 3-43]

 • خرابات بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • خرد تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 63-101]

 • خرد ارتباط موثّر؛ مهارتی سرنوشت‌ساز در شاهنامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 103-128]

 • خردستیزی خرد ستیزی در صوفیه [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 171-192]

 • خرد کاربردی بررسی رمان هاواردزاند اثر ای. ام. فارستر از دیدگاه اخلاقی مارتا سی. نازبام [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 177-196]

 • خردنامه ی اسکندری «تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ» [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 168-199]

 • خیروشر ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 127-143]

 • خیر و شر ریخت شناسی قصه ی خیر و شر بر اساس نظریهّ ی پراپ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 29-41]

 • خیر و نیکی چشم انداز احسن ازدیدگااه شیخ محمود شبستری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 74-91]

 • خسرو و شیرین بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 229-248]

 • خسرو و شیرین تحلیل جلوه هاى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 185-213]

 • خسرو و شیرین بررسی ساختار زمان در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بر اساس الگوی زمان و روایت ژنت [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-196]

 • خشوع سیماى سفیان ثورى در عرفان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 154-174]

 • خطا تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • خطاب به پروان هها تحلیل گرایش‌های پست مدرن در متن«دف» براهنی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 196-216]

 • خلفا انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی» [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-86]

 • خلیفۀ بغداد علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • خلوت بررسی رابطه ی خلوت و تفکر در آثار و سیره ی اولیاء و عرفا به روایت متون زبان و ادبیات [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 73-95]

 • خلوت نشینى بررسى اندیشه هاى اجتماعى از نظر اقبال و مولانا [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 293-325]

 • خنثی ادبیات، زبان و سؤال از بودن [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 9-30]

 • خواب خواب و خوابگزاری در شاهنامه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 155-175]

 • خوابگزار خواب و خوابگزاری در شاهنامه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 155-175]

 • خواب و رویا تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • خواجه عبدالله انصاری بررسی، تحلیل و طبقه‌بندی کرامات مشایخ در طبقات‌الصوفیه از خواجه عبدالله انصاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • خواجو جلوه هایی از باورهای نجوم قدیم در دیوان خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 27-32]

 • خواجوی کرمانی سیمای فرهنگ عامه در آ یینه شعر خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 79-106]

 • خواجوی کرمانی بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجوی کرمانی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 117-146]

 • خواجوی کرمانی بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • خواجوی کرمانی تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در منظومۀ «گل و نوروز» براساس الگوی جوزف کمبل [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-181]

 • خوارزمشاهیان بررسی بازتاب براندازی خاندان های ایرانی: صفاریان، فریغونیان، شاران غرجستان و خوارزمشاهیان در آثار شاعران و مورخان عهد غزنوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 31-70]

 • خوارق عادات خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 155-199]

 • خواستگاری بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]

 • خوانش ساختارگرا باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • خوب مطلق بررسی رمان هنری و کیتو اثر آیریس مورداک از دیدگاه فلسفی- اخلاقی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 109-126]

 • خود بررسی مسئلة «خود» و «دیگری» در آثار میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله [(مقالات آماده انتشار)]

 • خودآگاهی بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان‌های فرهاد حسن زاده [(مقالات آماده انتشار)]

 • خودآگاهی بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • خود پرورانی خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 77-98]

 • خود زدایی بررسی رمان هنری و کیتو اثر آیریس مورداک از دیدگاه فلسفی- اخلاقی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 109-126]

 • خودزنی «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • خودشناسی جمعی جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 85-113]

 • خودکامی گزارش چند بیت دشوار از شاعران نامدار [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 263-282]

 • خود مداری بررسی رمان هنری و کیتو اثر آیریس مورداک از دیدگاه فلسفی- اخلاقی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 109-126]

 • خورشید رمزپردازی افسانۀ ققنوس«در گذاری از اسطوره به عرفان» [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 223-244]

 • خویشکاری تحلیل ساختار روایی شعر «مسافر» سهراب سپهری بر اساس الگوی ریخت شناسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 35-62]

 • خویشکاری ریخت شناسی قصه ی خیر و شر بر اساس نظریهّ ی پراپ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 29-41]

 • خوشه‌های تداعی‌گر روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 52-83]

د

 • دادگری پیوند دادگری و شادی، و نقش آن در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی در شاهنامه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 13-40]

 • دارا روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 219-245]

 • دارالفنون بررسی چند کانون مهم اثر گذار بر اندیشۀ ترقى در دوره قاجاریه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 53-67]

 • داستان مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 39-61]

 • داستان شخصیت پردازی در داستان فرود [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 63-91]

 • داستان رئالیسم در داستان های جلال آل احمد [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 281-308]

 • داستان نگاهى به عنصرهاى ساختارى داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن مجید [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 9-41]

 • داستان جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 22-51]

 • داستان بررسی تطبیقی زندگی و برخی آثار محمود دولت آبادی ویوسف ادریس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 92-106]

 • داستان ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 67-92]

 • داستان بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان‌های فرهاد حسن زاده [(مقالات آماده انتشار)]

 • داستان شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • داستان بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 251-178]

 • داستان بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • داستان‎پردازی نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

 • داستان ابرمتنی «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • داستان آفرینش آدم بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • داستان زادن زال نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • داستان کنیزک بررسی آیرونی نمایشی/ تقدیر در داستان «پادشاه و کنیزک» در دفتر اوّل مثنوی مولانا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 43-67]

 • داستان کوتاه پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • داستان کوتاه تحلیل و تفسیر داستان دزآشوب بزرگ علوی بر اساس نظریه جامعه شناسی محتوا [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 13-30]

 • داستان‌معاصر بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • داستا ننویسی بررسی تطبیقی عناصر داستان در داستانهای کوتاهِ مصطفى لطفی منفلوطی و جلال آل احمد [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 193-210]

 • داستان نویسی نگاهی به جریان سیال ذهن در داستان نویسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 76-87]

 • داستان‌های پست مدرن معاصر فارسی آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • دال «تعلیق معنا و نیاز تقابل های دوگانه »ی دریدا در دو اثر سام شپارد، کودک مدفون و غرب حقیقی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 57-74]

 • دال خوانش شعرهای مولوی و امیلی دیکسون از دیدگاه شالوده شکنی ژاک دریدا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-60]

 • دال مرکزی جامع هشناسی غزل حافظ با تکیه بر شیوه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 9-41]

 • دانش تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 63-101]

 • دانشور تحلیل جایگاه زنان با تکیه بر دو اثرِ سرگذشت ندیمه و سووشون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 217-244]

 • داوری جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 22-51]

 • دیپلماسی)آیین سفارت( نگرشی بر دیپلماسی زنان در شاهنامه با بازخوانی دو داستان از دو زن سیاست پیشه به نام های سیندخت و گردیه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 179-199]

 • دیدار خیالی ملازمت خواب و خیال در دیوان حافظ [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 167-193]

 • دیدگاه آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • دیدگاه عرفانی تحلیل دیدگاه های عرفانی و تبیین مولفه های شبه عرفانی در رمان جزیره سرگردانی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 195-222]

 • دیریابی بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • درخت تحلیل مفاهیم اساطیری و نمادین درخت در مرزبان‌نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 237-264]

 • دریدا تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 55-86]

 • درد دین تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • دُرِّسخن بررسی ویژگی‌های سبکی دُرِّسخن « غیاث» [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 13-49]

 • دریغ یاد دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • درفش کاویان تحلیل و تفسیر «وجهیت و صدای دستوری» در متون ادبی (آرش کمانگیر) و (درفش کاویان) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 103-126]

 • درمان بازتاب طب در طوطینامة نخشبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 113-156]

 • دروغ تحلیل گفتمان «تاریخ بیهقی» بر اساس نظریۀ فراتابی زبانی فرای و بازی زبانی ویتگنشتاین [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 13-42]

 • دزآشوب تحلیل و تفسیر داستان دزآشوب بزرگ علوی بر اساس نظریه جامعه شناسی محتوا [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 13-30]

 • دستار بررسی نقش دستار در هویّت سازی فرهنگی پوشش مردان عصر صفوی با تکیه بر شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 35-60]

 • دستور بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 43-68]

 • دستور تاریخی تحلیل و تفسیر واژه‌های پارسی‌نژاد در تاریخ بیهقی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 109-127]

 • دستور زبان مقایس هی فعل مرکب از دیدگاه دستور زبان سنتی و جدید در گلستان سعدی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 9-30]

 • دستور زبان برررسی تاثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-121]

 • دستور زبان گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-76]

 • دستور زبان بررسی ویژگی سبکی «تأکید» در روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه‌ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار او [(مقالات آماده انتشار)]

 • دستور زبان فارسی بررسی امکانات و اختیارات دستور زبانی در شعر ناصرخسرو [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 199-242]

 • دفاع مقدّس جلوه‌ها‎ی پایداری در سروده‌ها‎ی سعید بیابانکی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دفاع‌مقدّس نقد برخی مؤلفه‌های معنایی شعر عاشورایی دفاع مقدّس با تکیه بر اشعار(علی معلم، نصرالله مردانی، فاطمه راکعی و طاهره صفار‌زاده) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 59-78]

 • دقیقی تحلیل و تفسیر مقایسه موسیقی شعر در گشتاسب نامه دقیقی و فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 135-154]

 • دکلمه خوانش شعرهای مولوی و امیلی دیکسون از دیدگاه شالوده شکنی ژاک دریدا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-60]

 • دیگری بررسی مسئلة «خود» و «دیگری» در آثار میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله [(مقالات آماده انتشار)]

 • دیگرى سلوک محمود دولت آبادى در رمان سلوک [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 44-60]

 • دل تحلیل داستان «گنبد فیروزه ای » از هفت پیکر نظامی و افسونگری نفس امّاره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 112-136]

 • دل فولاد تحلیل فمینیستی رمان «دل فولاد» منیرو روانی پور بر اساس نقد روانکاوانه فردیّت یونگ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 247-268]

 • دل کور تحلیل جامعه شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 141-170]

 • دمنه بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]

 • دین بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 85-98]

 • دین علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • دین دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

 • دین زردشتی تحلیل و تفسیر مناسک زردشتی در منظومۀ ویس و رامین [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 89-108]

 • دینکرد بازتاب اخلاقیات زردشتی در اندرز‌های حکیم ناصرخسرو [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 213-228]

 • دهخدا آیرونی و رویکرد آن در«چرند و پرند»دهخدا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-71]

 • دهخدا بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 93-123]

 • دهکده جهانی نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهان وطنی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 99-126]

 • دوازده خان از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 47-75]

 • دیوان جلوه هایی از باورهای نجوم قدیم در دیوان خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 27-32]

 • دیوان اشعار شاخص‌های محتوایی و بیانی شعر هلالی جغتایی در آینة صور خیال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 197-238]

 • دیوان اعتصامی اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 59-82]

 • دیوان خواجو بررسى سیماى پیامبراکرم (ص) در دیوان خواجوى کرمانى [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 273-291]

 • دیوان شمس تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 51-66]

 • دیوان کبیر تبریز از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 61-74]

 • دیوان‌کبیر تحلیل و بررسی نسخة اساس استاد فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر مولوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دیوان ناصرخسرو بررسی امکانات و اختیارات دستور زبانی در شعر ناصرخسرو [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 199-242]

 • دیوان ناصرخسرو تصحیح متن، تفسیر فکر(بررسی شیوۀ تصحیح و تحلیل دیوان ناصر خسرو) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 193-216]

 • د وانه بررسی و تحلیل شیوه های بیان و استدلال در زبان دیوانگان عطار [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 39-67]

 • دیوانه نمایی بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • دو دستگى نگاهى مختصر از منظر تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام به اندیشه هاى تى اس الیوت در« برنت نورتون» [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 113-135]

 • دو رگه بودگى بررسى جنگهاى قبیله اى و مفاهیم پسا استعمارى موجود در رمان بادبادک باز خالد حسینى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 305-323]

 • دوره مشروطه تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

 • دوره ی معاصر بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 85-98]

 • دورۀ قاجار بررسی مفهوم قدرت در نامه‌های فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار با تکیه بر نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-58]

 • دوزخ تحلیل و تفسیر تصویرگری و رمزپردازی دوزخ از اسطوره تا عرفان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 35-67]

 • دوگانگی یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-248]

 • دوگانه گرایی بررسی ساختار مناظره پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-102]

 • دولت‌آبادی تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 65-93]

 • دولتمردان سیمای دولتمردان در آینه ی آثار عبید [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 51-77]

 • دوهجایی پنج رکنی آیا شعر ما سپید است؟ پژوهشی در مفهوم شعر سپید و کاربرد آن در ادبیات فارسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 9-34]

ذ

 • ذره تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-117]

 • ذره وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 43-67]

 • ذوق زیبایی شناختی تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

ر

 • رابرت لی فراست بررسی و مقایسه ی تطبیقی بنمایه های فکری در اشعار محمدحسین و رابرت لی فراست » شهریار « بهجت تبریزی با تأکید بر الهیات، فلسفه، عشق [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 97-124]

 • رابرت‌لیو بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • راحه‌الصدور و آیه‌السرور تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • رازی در کوچه ها بررسی ویژگی های سبکی رمان « رازی در کوچه ها» بارویکرد سبک شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 125-160]

 • راسکین بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • ریاض ت سیماى سفیان ثورى در عرفان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 154-174]

 • رّامی علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • رامایانا ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 127-143]

 • رامایانا مضامین مشترک و متفاوت شاهنامه با چند حماسۀ معروفِ جهان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 269-288]

 • رامین ازدواج در مثنوی «ویس ورامین » [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 147-162]

 • رامین نشانه‌شناسی مفهوم عشق در منظومة ویس و رامین بر اساس نظریه رمزگان دانیل چندلر [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 265-268]

 • راوی جامعه شناسی شخصیت در رمان بوفکور صادق هدایت [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 9-38]

 • راوی پارادوکس زن ستیزی-زن ستایی ( بررسی همسنج«زن» در «هزار و یک شب» و «قصه های کنتر بری») [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 67-87]

 • راوندی تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • رثا نگاهی به مقاتل حسین بن علی )ع( و ترکیب بند محتشم کاشانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 277-301]

 • رجعت عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 93-126]

 • ریخت‎شناسی روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 97-127]

 • ریختشناسی ریخت شناسی قصه ی خیر و شر بر اساس نظریهّ ی پراپ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 29-41]

 • ریخت شناسی تحلیل ساختار روایی شعر «مسافر» سهراب سپهری بر اساس الگوی ریخت شناسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 35-62]

 • ریخت شناسی تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 51-66]

 • ردیف موسیقیِ اشعار قیصر امین پور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 137-165]

 • ردیف بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 13-34]

 • رستاخیز رمزپردازی افسانۀ ققنوس«در گذاری از اسطوره به عرفان» [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 223-244]

 • رستم از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 47-75]

 • رستم تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 159-177]

 • رستم خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 77-98]

 • رستم شفق اهورایی اهریمنی اسفندیار تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 75-102]

 • رستم و .. نگاهی به مهم ترین برادر کشی های شاهنامه از منظر نظریه ی عقده ی حقارت آدلر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-156]

 • ریشه در اعماق بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • رضا براهنی تحلیل گرایش‌های پست مدرن در متن«دف» براهنی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 196-216]

 • رضا رئیسی تحلیل سبکی رمان «نخل و نی» از رضا رئیسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 169-184]

 • رضا قاسمی‌ بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • رضی الدین آرتیمانی تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 211-238]

 • رفتار سیاسی بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]

 • رفتار و سلوک شبلی سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-41]

 • رکسانا بررسی مفاهیم انسانشناسی فرهنگی در داستان رکسانا اثر م. مؤدبپور [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 39-58]

 • رمان رئالیسم انتقادى در سووشون [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 83-104]

 • رمان نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 137-170]

 • رمان تحلیل هویّت و جایگاه زن سووشون « در پرنده من « سیمین دانشور و » فریبا وفی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 157-177]

 • رمان تحلیل جامعه شناختی رمان «سهم من» با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمن» [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 161-179]

 • رمان تحلیل عناصر مدرنیته در رمان کلیدر محمود دولت آبادی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 41-60]

 • رمان نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • رمان بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • رُمان تحلیل جامعه شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 141-170]

 • رمان تربیتی کیمیا در میان زنان (خوانش نوین تاریخی و جنسیتی از رمان تربیتی کیمیا خاتون) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 127-153]

 • رمانت سم بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 123-145]

 • رمانتیسم بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 101-122]

 • رمانتیسم عناصر رمانتیک در اشعار شهریار [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 239-272]

 • رمانتیسم اجتماعى عناصر رمانتیک در اشعار شهریار [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 239-272]

 • رمانتیسم جامعه‌گرا نقد و پردازش اصول رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر ژاله قائم‌مقامی و نازک الملائکه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 127-152]

 • رمانتیسم فردى عناصر رمانتیک در اشعار شهریار [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 239-272]

 • رمان جنگ سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهۀ شصت تا نود [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 61-94]

 • رمان دشتبان نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 153-178]

 • رمز کنایه در آینه شعر ظهیرالدّین فاریابى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 355-368]

 • رمزگان نشانه‌شناسی مفهوم عشق در منظومة ویس و رامین بر اساس نظریه رمزگان دانیل چندلر [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 265-268]

 • رمزگان فرآیندی سبک‌شناسی گفتمانی غزلی از سعدی (با تکیه بر تحلیل دو لایۀ واژگانی و بلاغی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-152]

 • رند بررسی لایة ایدئولوژیک سبک شعر حافظ با تأمل بر طنز (از منظر تحلیل گفتمان انتقادی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 293-324]

 • رندی «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • رنسانس هارلم ، نژادپرستی درون نژادی ، بررسی رویکرد پسااستعماری در نقد ادبی در: مفهوم اعتراض در نمایشنامه ی دورگه ، از لنگستون هیوز [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 201-215]

 • رهبانیت بررسى اندیشه هاى اجتماعى از نظر اقبال و مولانا [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 293-325]

 • روایت روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 97-127]

 • روایت حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • روایت پارادوکس زن ستیزی-زن ستایی ( بررسی همسنج«زن» در «هزار و یک شب» و «قصه های کنتر بری») [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 67-87]

 • روایت‎شناسی‎ روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 97-127]

 • روایت شناسی تحلیل ساختار روایی شعر «مسافر» سهراب سپهری بر اساس الگوی ریخت شناسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 35-62]

 • روایت شناسی بررسی ساختار زمان در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بر اساس الگوی زمان و روایت ژنت [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-196]

 • روایت شناسی کاربرد الگوی کنشگر گِرِماس درتحلیل روایت شناسیِ جایِ خالیِ سُلوچ (مطالعة موردی: «مِرگان در جُست و جوی سُلوچ») [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 127-152]

 • روایت‌شناسی تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • روان شناسی جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 185-207]

 • روان شناسی جلوه های صبر درگلستان وبوستان سعدی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 9-27]

 • روان شناسی نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 71-105]

 • روان شناسی تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 310-273]

 • روانشناسی ادبی بررسی شخصیّت ادبی عرفی شیرازی بر اساس کاربست کهن‌الگوها در دیوان او [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 113-134]

 • روبرت اسکارپیت تحلیل جامعه شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 141-170]

 • روح انگیز شریفیان نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • روح و روان فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 119-136]

 • رودکی تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • روزی که هزار بارعاشق شدم نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • روزگار معاصر شعرسپید آ یینی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-28]

 • روزنامه خاطرات بررسی ویژگی سبکی «تأکید» در روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه‌ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار او [(مقالات آماده انتشار)]

 • روزه آداب شریعت و طریقت در نگاه احمد غزّالی و عین القضات همدانی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 95-121]

 • روشنفکر نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • روضه‌الشّهدای کاشفی نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • روضه هشتم ساختارشناسی حکایت‌های تمثیلی روضۀ هشتم بهارستان از منظر مینیمالیسم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 43-60]

 • رویکرد عرفانی تراسل حواس در اشعار ابن فارض [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-73]

 • رویکردهای تأویلی بررسی رویکردهای تأویلی بهاءولد از قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 285-306]

 • رومانتیسم رویکرد انسان گرایانه ی نیما به طبیعت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 181-192]

 • رویین تنی تفسیر و تحلیل اندیشه حماسی در ایران (شاهنامه) و اسکاندیناوی (حماسۀ اسکاندیناوی) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 93-116]

 • رویین‌تنی تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تأکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 13-39]

 • رئالیسم رئالیسم در داستان های جلال آل احمد [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 281-308]

 • رئالیسم رئالیسم انتقادى در سووشون [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 83-104]

 • رئالیسم ایرانی «زن» در رئالیسم ایرانی با تکیه بر رمان«جای خالی سلوچ» [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 181-210]

 • رئالیسم انتقادى رئالیسم انتقادى در سووشون [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 83-104]

ز

 • زایش حرکت درفاصله در اشعار سهراب سپهری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 147-171]

 • زاگزبسکی اشتراکات مصادیق فضیلت در اندیشه مولانا و لیندا زاگزبسکی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 179-204]

 • زال زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 203-234]

 • زال تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 159-177]

 • زال تحلیل نقش های زبانی در اسطورۀ زال بر اساس نظریۀ ارتباطی یاکوبسن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 153-180]

 • زال و رودابه بررسی تطبیقی - تحلیلی اسطورة زال و رودابه با اسطورههای ایرانی و مصری [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-85]

 • زال و رودابه واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • زامیادیشت پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • زاویه دید نگاهی به جریان سیال ذهن در داستان نویسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 76-87]

 • زیبایی مغناطیس زیبایی ،نگاهی به اندیشه های جمال شناسانه سعدی در غزل هایش [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 3-43]

 • زیبایی هنر شرقی، هنر مقدس [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-168]

 • ز با ی شناسی زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا جلال الّدین محمّد بلخی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 283-302]

 • زیبایی شناسی بررسی هنجار گریزی زمانی در مجموعه داستان های غزاله علیزاده (از کتاب باغزاله تا ناکجا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 179-203]

 • زیبایی شناسی شعر بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 83-104]

 • زبان رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • زبان سبک شناسی ساختاری دو اثر طالبوف ( احمد – مسالک المحسنین) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 177-202]

 • زبان ادبیات، زبان و سؤال از بودن [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 9-30]

 • زبان بررسی و تحلیل شیوه های بیان و استدلال در زبان دیوانگان عطار [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 39-67]

 • زبان تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 72-98]

 • زبان سراینده ی پندنامه کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 137-162]

 • زبان نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 11-54]

 • زبان تحلیل زبان غنایی غزلی از حافظ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 13-30]

 • زبان بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • زبانی تحلیل سبکی رمان «نخل و نی» از رضا رئیسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 169-184]

 • زبان ادبى «واژه ها را باید شست » بررسى آشنایى زدایى در اشعار سهراب سپهرى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 69-93]

 • زبان بلوچی تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • زبان تصویری شاخص‌های محتوایی و بیانی شعر هلالی جغتایی در آینة صور خیال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 197-238]

 • زبان شعر هنجار گریزی واژگانی در اشعار منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 211-227]

 • زبانشناسی بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • زبان عامه عناصری از فرهنگ عامه در رمان همسایه ها (احمد محمود) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 75-109]

 • زبان عربی بررسی و تحلیل چند واژه معرب از کتاب تکلمه الاصناف کرمینی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 2-21]

 • زبان فارسی هنجار گریزی واژگانی در اشعار منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 211-227]

 • زبان فارسی بررسی و تحلیل چند واژه معرب از کتاب تکلمه الاصناف کرمینی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 2-21]

 • زبان فارسی تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • زبان فارسى نگاه تعلیمى مولوى به انواع ضرب المث لها در مثنوى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 136-152]

 • زبان محاوره برررسی تاثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-121]

 • زبان نمادین تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • زبرمتن روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 52-83]

 • زرتشت بررسی تطبیقی نمودهای گذر از آتش [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 231-249]

 • زرتشت زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا جلال الّدین محمّد بلخی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 283-302]

 • زیرمتن روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 52-83]

 • زرمهر چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • زروان چهره ی زروان در«کوش نامه» [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 163-184]

 • زروان مقدرات آسمانی در بهمن نامه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 159-178]

 • زشت و زیبا قلمرو شوخ طبعی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 26-52]

 • زکریا تامر مؤلّفه های نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 93-111]

 • زیگفرید تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تأکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 13-39]

 • زمان چهره ی زروان در«کوش نامه» [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 163-184]

 • زمان بررسی ساختار زمان در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بر اساس الگوی زمان و روایت ژنت [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-196]

 • زمان اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 59-82]

 • زمانه تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]

 • زمستان بررسی سروده های تمثیلی مهدی اخوان ثالث (م. امید) دردو مجموعه شعر«زمستان» و «آخر شاهنامه» [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-37]

 • زمستان نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 191-219]

 • زن نگرشی بر دیپلماسی زنان در شاهنامه با بازخوانی دو داستان از دو زن سیاست پیشه به نام های سیندخت و گردیه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 179-199]

 • زن لایه‌های قابل تامل رمان ماه کامل می‌شود اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 87-120]

 • زن بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 85-98]

 • زن بررسی جایگاه زنان در امثال و حکم فارسی با رویکرد جامعه شناسی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 145-176]

 • زن بررسی نقش زنان در خلق شادی در اساطیر [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 263-280]

 • زن بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 229-248]

 • زن تحلیل جلوه هاى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 185-213]

 • زن تحلیل هویّت و جایگاه زن سووشون « در پرنده من « سیمین دانشور و » فریبا وفی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 157-177]

 • زن بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 41-64]

 • زن تحلیل جایگاه زنان با تکیه بر دو اثرِ سرگذشت ندیمه و سووشون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 217-244]

 • زن «زن» در رئالیسم ایرانی با تکیه بر رمان«جای خالی سلوچ» [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 181-210]

 • زن تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

 • زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • زین الاخبار تحلیل سبک لایه نحوی زین الاخبار گردیزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 205-230]

 • زنان سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • زنان حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • زنان آموزه های غربی در اشعار سیمین بهبهانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 155-172]

 • زنان بررسی مفهوم قدرت در نامه‌های فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار با تکیه بر نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-58]

 • زنان نقد و پردازش اصول رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر ژاله قائم‌مقامی و نازک الملائکه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 127-152]

 • زنان جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • زنجیره دلالتی بررسی عقاید ژاک لاکان در نمایشنامه ی «از پشت شیشه ها» اثر اکبر رادی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 31-50]

 • زندگانی جاوید بنارس در آیینه ی ادب فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-117]

 • زندگی متعالی بررسی رمان هاواردزاند اثر ای. ام. فارستر از دیدگاه اخلاقی مارتا سی. نازبام [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 177-196]

 • ز‌ن‌ستایی پارادوکس زن ستیزی-زن ستایی ( بررسی همسنج«زن» در «هزار و یک شب» و «قصه های کنتر بری») [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 67-87]

 • زن‌ستیزی پارادوکس زن ستیزی-زن ستایی ( بررسی همسنج«زن» در «هزار و یک شب» و «قصه های کنتر بری») [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 67-87]

 • زهد سیماى سفیان ثورى در عرفان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 154-174]

 • زهد سیمای صحابه در شعر سنایی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-46]

 • زویا پیرزاد بررسی شیءوارگی در آثار زویا پیرزاد با تأکید بر رویکرد جورج لوکاچ [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 43-66]

 • زویا پیرزاد زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • زوال و ویرانی نمودهای طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-94]

ژ

 • ژاک دریدا نقد شالوده شکنی رمان «کولی کنار آتش» اثر «منیرو روانی پور» بر اساس نظریۀ «ژاک دریدا» [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 163-190]

 • ژاله قائم‌مقامی نقد و پردازش اصول رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر ژاله قائم‌مقامی و نازک الملائکه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 127-152]

 • ژرارد ژنت بررسی ساختار زمان در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بر اساس الگوی زمان و روایت ژنت [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-196]

 • ژرار ژنت فرامتن های تذکره الاولیاء عطار بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 91-126]

س

 • ساحت زبان تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • ساختار بررسی آخرین تحولات ساختاری و محتوایی غزل از سال 1370 تا 90 3 [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 137-170]

 • ساختار نگاهى به عنصرهاى ساختارى داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن مجید [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 9-41]

 • ساختار ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 127-143]

 • ساختار تصویر تحلیل و بررسی تصویر شعری و معرفی ساختار آن در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 235-262]

 • ساختارگرایی تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • ساختارگرایی ریخت شناسی قصه ی خیر و شر بر اساس نظریهّ ی پراپ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 29-41]

 • ساختارگرایی نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 153-178]

 • ساختارگرایی تحلیل ساختاری غزل نخست دیوان حافظ [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 185-208]

 • ساختارگرایی تکوینی بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • ساختارگرایى تکوینى نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 137-170]

 • ساختار مناظره بررسی ساختار مناظره پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-102]

 • ساختگرایی روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 219-245]

 • ساخت گرای تکوینی تحلیل جامعه شناختی رمان «سهم من» با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمن» [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 161-179]

 • ساختمان صفت ها گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-76]

 • ساختمان فعل مقایس هی فعل مرکب از دیدگاه دستور زبان سنتی و جدید در گلستان سعدی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 9-30]

 • ساز کارکرد عنصر موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-39]

 • سازه های شهری تمدن اسلامی و ساز ههای شهری در آثار سعدی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 213-230]

 • سیاست بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 93-123]

 • سیاست علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • سیاست طالبی تحلیل و بررسی سبک نگارش طالبوف؛بر پایه سه اثر مسالک‌المحسنین، ایضاحات در خصوص آزادی و سیاست طالبی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 69-91]

 • سیاستمداری حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • سیاست نامه تأثیر پذیری سیاست نامه ی خواجه نظام الملک از نامه ی تنسر و کارنامه ی اردشیر بابکان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 85-97]

 • سیاست نامه معرفی، بررسی و تحلیل نسخه خطی«تحفه الوزراء» علی بسطامی شاهرودی «مصنفک» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 13-42]

 • ساقی نامه تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 211-238]

 • سامانی تحلیل سبک لایه نحوی زین الاخبار گردیزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 205-230]

 • ساموئل جانسون مقایسه ی تطبیقی زندگی و لغت نامه علامه دهخدا و سامودل جانسون [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 47-71]

 • سانتى مانتالیسم – – مقایسه ى تطبیقى حضور عشق در شعر شمس لنگرودى و غادة السمان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 175-192]

 • سایه تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 9-46]

 • سایه روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 52-83]

 • سایه عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 45-52]

 • سایه تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • سیاوش فرایند فردیّت سیاوش [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 79-115]

 • سیاوش و سودابه بررسی تطبیقی نمودهای گذر از آتش [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 231-249]

 • سبحه الابرار «تأثیر پذیری جامی از شعرا و نویسندگان پیش از خود در آفرینش مثنوی هفت اورنگ» [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 168-199]

 • سبزوار تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 125-146]

 • سبک معرفی،بررسی و تحلیل نسخه خطی«کشف اللغات و الاصطلاحات»اثری از عبدالرحیم بن احمد سور بهاری هندی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-52]

 • سبک سبک شناسی ساختاری دو اثر طالبوف ( احمد – مسالک المحسنین) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 177-202]

 • سبک احادیث تاریخ گزینده حمدالله مستوفی و مناسبت بیان آن ها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 69-89]

 • سبک تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 72-98]

 • سبک تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 51-85]

 • سبک نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 11-54]

 • سبک تفسیر و تحلیل نگرشی تطبیقی به ریشه ‌های سه جنبش حرکة الاحیاء، کلاسیسم و بازگشت ادبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 153-177]

 • سبک تحلیل سبکی رمان «نخل و نی» از رضا رئیسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 169-184]

 • سبک خراسانی نقش احجار کریمه در مضمون‌سازی شعر شاعران سبک خراسانی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 99-124]

 • سبک خراسانى جدید « م . امید » بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 99-117]

 • سبک زنانه لایه‌های قابل تامل رمان ماه کامل می‌شود اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 87-120]

 • سبک شناسی سراینده ی پندنامه کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 137-162]

 • سبک شناسی مخالف خوانی و ترک ادب شرعی، خصیصۀ بارز سبکی تقی دانش [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-124]

 • سبک شناسی شاهرخ‌نامه: منظومۀ حماسی یا تغزلی؟ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 13-40]

 • سبک‌شناسی درنگی بر مهم‌ترین خصیصه‌های سبکی غزلیات فیض کاشانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 13-40]

 • سبک‌شناسی بررسی ویژگی سبکی «تأکید» در روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه‌ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار او [(مقالات آماده انتشار)]

 • سبک شناسی انتقادی بررسی رمان «پرنده‌ی من» اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 115-153]

 • سبک شناسی انتقادی لایه‌های قابل تامل رمان ماه کامل می‌شود اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 87-120]

 • سبک شناسی انتقادی بررسی ویژگی های سبکی رمان « رازی در کوچه ها» بارویکرد سبک شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 125-160]

 • سبک‌شناسی انتقادی بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • سبک شناسی شعر سبک شناسی شهرآشوب های مسعود سعد سلمان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 209-237]

 • سبک شناسی گفتمانی سبک‌شناسی گفتمانی غزلی از سعدی (با تکیه بر تحلیل دو لایۀ واژگانی و بلاغی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-152]

 • سبک شناسی لایه ای بررسی و تحلیل لایۀ ایدئولوژیک واژگان، در داستان امیر ارسلان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 245-274]

 • سبک‌شناسی لایه‌ای سبک‌شناسی لایه‌ای رمان هستی از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 41-58]

 • سبک عراقی کاربرد ادبی و هنری حرف الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار جامی و شاعران سبک عراقی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 179-224]

 • سبک هندی بررسی ایهام و بعضی از انواع آن در نسخه ی خطی «پادشاهنامه»کلیم کاشانی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 111-135]

 • سبک هندی مقیاس های شاعرانه در شعر معاصر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 7-21]

 • سبک هندی بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • سبک هندی «مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 189-212]

 • سبک هندی مخالف خوانی و ترک ادب شرعی، خصیصۀ بارز سبکی تقی دانش [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-124]

 • سپیده کاشانی بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • ستاره شناسی مقدرات آسمانی در بهمن نامه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 159-178]

 • سجع و جناس تحلیل انواع موسیقی میانی در اشعار نو و نیمه سنتی نیمایوشیج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 31-50]

 • سحروجادو سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • سحر و جادو خاقانی و باورهای عامیانه دربارۀ جانوران [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 127-161]

 • سخن تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 63-101]

 • سیر آفاقی بررسی سیر آفاقی طبیعت و عناصر آن با تکیه بر آیات قرآنی در اشعار مولانا [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 129-151]

 • سرانه‎ی‎‎ مطالعه « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • سیرت سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-27]

 • سرحو چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • سرقت ادبی جامعه شناسی دیوان کلیم کاشانی به روش اسکارپیت [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 92-118]

 • سرکوب اجتماعی بررسی ویژگی های سبکی رمان « رازی در کوچه ها» بارویکرد سبک شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 125-160]

 • سرل تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • سرنوشت بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 91-107]

 • سیستان زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 203-234]

 • سیستان پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • سطح ادبی سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سطح زبانی سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سطح فکری سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سعادت دنیوی اندیشه‌های آرمان‏شهری در نخستین نمایشنامه‌های اکبر رادی با رویکرد به آرمان‏شهر فلسفی فارابی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 325-352]

 • سعادت نامه تأثیر پذیری شیخ شبستر از کلام، تعابیر و اندیشه های شیخ نشابور [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 127-145]

 • سعدی تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 9-46]

 • سعدی اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 139-159]

 • سعدی ویرانه نشین مینوی خجستگی و گجستگی جغد در آثار سرآمدان سبک های مختلف شعر فارسی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 154-178]

 • سعدی تمدن اسلامی و ساز ههای شهری در آثار سعدی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 213-230]

 • سعدی جبر و اختیار از دیدگاه تقابل های دوگانه سبک خاص سعدی در گلستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 194-212]

 • سعدی تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • سعدی گلشن کرمانی تقلیدی دیگر از گلستان سعدی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 67-90]

 • سعدی روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • سعید بیابانکی نقد و تحلیل غزل های عاشورایی جامه دران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-156]

 • سعید بیابانکی جلوه‌ها‎ی پایداری در سروده‌ها‎ی سعید بیابانکی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سعدی شیرازی تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 191-218]

 • سعدى تقابلهاى دوگانه در غزلهاى سعدى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 249-284]

 • سفر تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • سفر-دل- دیدار با همزاد تحلیل واقعه سفرنامه روحی نظامی در مخزن الاسرار نظامی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-162]

 • سفر قهرمان گذر از نه بیشة شهریارنامه بر اساس نظریة تک اسطورة جوزف کمپبل [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 239-256]

 • سفرنامه بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 85-98]

 • سفرنامه بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سفرنامۀ اعتمادالسلطنه و سفرنامۀ حاجی پیرزاده بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سفرنامۀ حاج سیاح بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سفرنامۀ میرزا فتاح خان بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سیف فرغانى سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-86]

 • سقط الزند قصیده ای از ابوالعلای معری در مرثیه یکی از فقهای حنفی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 2-26]

 • سلاطین انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی» [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-86]

 • سلامان و ابسال بررسی تطبیقی نمودهای گذر از آتش [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 231-249]

 • سلامان و ابسال مقایسه ی روایت های مشهور سلامان و ابسال(به ویژه سلامان و ابسال جامی و روایت حنین بن اسحاق) [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 161-176]

 • سلحشور تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • سلیمان بررسی و تطبیق شخصیت جمشید و سلیمان در مثنو یهای عطّار- دیوان حافظ و دیوان خواجو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 9-38]

 • سلمان هراتی بررسی اشعار سلمان هراتی در پردازش معنا و تصویر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 137-162]

 • سلوکیه روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 219-245]

 • سماع شرح احوال و اصول فکرى ابوعلی دقاق [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-41]

 • سماع تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • سیماى رسول اکرم (ص) بررسى سیماى پیامبراکرم (ص) در دیوان خواجوى کرمانى [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 273-291]

 • سمبل بررسی سروده های تمثیلی مهدی اخوان ثالث (م. امید) دردو مجموعه شعر«زمستان» و «آخر شاهنامه» [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-37]

 • سیمرغ بررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر منطق‌الطیر عطار و مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 179-199]

 • سیمرغ مقایسه ی کاربرد معنایی سیمرغ در منطق الطیرعطار و مثنوی معنوی مولانا با تکیه بر عرفان عملی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 13-34]

 • سیمرغ شفق اهورایی اهریمنی اسفندیار تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 75-102]

 • سیمرغ در مثنوی مقایسه ی کاربرد معنایی سیمرغ در منطق الطیرعطار و مثنوی معنوی مولانا با تکیه بر عرفان عملی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 13-34]

 • سیمرغ در منطق الطّیر مقایسه ی کاربرد معنایی سیمرغ در منطق الطیرعطار و مثنوی معنوی مولانا با تکیه بر عرفان عملی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 13-34]

 • سیمین بهبهانی تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 310-273]

 • سیمین دانشور رئالیسم انتقادى در سووشون [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 83-104]

 • سیمین دانشور تحلیل هویّت و جایگاه زن سووشون « در پرنده من « سیمین دانشور و » فریبا وفی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 157-177]

 • سنایی نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 129-157]

 • سنایی پرتوامر ونهی آیات قرآنی واحادیث نبوی در دیوان حکیم سنایی غزنوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 147-171]

 • سنایی مرگ و بی مرگی در شعر حماسی و عرفانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 193-212]

 • سنایی بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • سنایی نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

 • سنایی آموزه های سیاسی در مدایح سنایی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 173-190]

 • سنایی انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • سنایی غزنوی تفسیر و تحلیل گیاهان نمادین و اساطیری در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنائی غزنوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 163-190]

 • سنایى بررسى اندیشه ى سنایى در باره ى عالم صغیر و عالم کبیر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-99]

 • سنت ادبی مخالف خوانی و ترک ادب شرعی، خصیصۀ بارز سبکی تقی دانش [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-124]

 • سنت‌گرایی تفسیر و تحلیل نگرشی تطبیقی به ریشه ‌های سه جنبش حرکة الاحیاء، کلاسیسم و بازگشت ادبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 153-177]

 • سیندخت نگرشی بر دیپلماسی زنان در شاهنامه با بازخوانی دو داستان از دو زن سیاست پیشه به نام های سیندخت و گردیه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 179-199]

 • سینما‌ بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • سهراب تعالی جویی (سوبلایم)در اشعار سهراب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 263-292]

 • سهراب سپهری «بررسی و مقایسه ی مفهوم "عادت ستیزی" در اندیشه ی عین القضات همدانی و سهراب سپهری» [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 107-128]

 • سهراب سپهری تحلیل ساختار روایی شعر «مسافر» سهراب سپهری بر اساس الگوی ریخت شناسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 35-62]

 • سهراب سپهرى بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 101-122]

 • سهم من تحلیل جامعه شناختی رمان «سهم من» با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمن» [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 161-179]

 • سوترا چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • سودابه خیانت در شاهنامه (با نگاهی به دو داستان رستم و شغاد و سیاوش و سودابه) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 163-202]

 • سورئالیسم مقایسه ى تطبیقى حضور عشق در شعر شمس لنگرودى و غادة السمان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 175-192]

 • سوزنی سمرقندی پیشینه و علل پیدایش ادبیات غیر جّد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 165-182]

 • سوژه بررسی عقاید ژاک لاکان در نمایشنامه ی «از پشت شیشه ها» اثر اکبر رادی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 31-50]

 • سوژه بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • سوفرا چهره ی بزرگمهر (برزویه) از ورای تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-25]

 • سوگند رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • سوگند آیینی رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • سووشون رئالیسم انتقادى در سووشون [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 83-104]

 • سووشون تحلیل جایگاه زنان با تکیه بر دو اثرِ سرگذشت ندیمه و سووشون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 217-244]

ش

 • شیءوارگی بررسی شیءوارگی در آثار زویا پیرزاد با تأکید بر رویکرد جورج لوکاچ [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 43-66]

 • شادی بررسی نقش زنان در خلق شادی در اساطیر [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 263-280]

 • شادی پیوند دادگری و شادی، و نقش آن در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی در شاهنامه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 13-40]

 • شاران غرجستان بررسی بازتاب براندازی خاندان های ایرانی: صفاریان، فریغونیان، شاران غرجستان و خوارزمشاهیان در آثار شاعران و مورخان عهد غزنوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 31-70]

 • شارح تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • شازده احتجاب کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و جنسیت [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 121-132]

 • شاعران دفاع‌مقدس نقد برخی مؤلفه‌های معنایی شعر عاشورایی دفاع مقدّس با تکیه بر اشعار(علی معلم، نصرالله مردانی، فاطمه راکعی و طاهره صفار‌زاده) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 59-78]

 • شاعران دوره مشروطه تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

 • شاعران مدّاح انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی» [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-86]

 • شاعر هنرور تاروپود تازگی(شگردهای هنری صائب در خلق تعابیر تازه با تأکید بر صور خیال در جلد اول دیوان) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 209-236]

 • شافعی علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • شالوده شکنی « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • شالوده شکنی نقد شالوده شکنی رمان «کولی کنار آتش» اثر «منیرو روانی پور» بر اساس نظریۀ «ژاک دریدا» [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 163-190]

 • شاملو نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • شاه تهماسب دوم صفوى آقا محمد خان قاجار صفات و کینه توزى هاى او و تزویج دختر کریم خان زند با چاروادار قزوینى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 171-178]

 • شاهرخ نامه شاهرخ‌نامه: منظومۀ حماسی یا تغزلی؟ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 13-40]

 • شاهنامه نگرشی بر دیپلماسی زنان در شاهنامه با بازخوانی دو داستان از دو زن سیاست پیشه به نام های سیندخت و گردیه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 179-199]

 • شاهنامه بیان غیر صریح در شاهنامه فردوسی مبتنی بر نظریه ی معنا شناسی کاترین کربرات [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 9-23]

 • شاهنامه فرایند فردیّت سیاوش [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 79-115]

 • شاهنامه قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 147-164]

 • شاهنامه مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 39-61]

 • شاهنامه شخصیت پردازی در داستان فرود [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 63-91]

 • شاهنامه آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 123-134]

 • شاهنامه بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 229-248]

 • شاهنامه بررسی آغاز بندی 10 منظومه ی حماسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 219-231]

 • شاهنامه پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • شاهنامه بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • شاهنامه بررسی ساختار تراژیک داستان رستم و اسفندیار [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 31-66]

 • شاهنامه یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-248]

 • شاهنامه ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 127-143]

 • شاهنامه خیانت در شاهنامه (با نگاهی به دو داستان رستم و شغاد و سیاوش و سودابه) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 163-202]

 • شاهنامه از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 47-75]

 • شاهنامه خواب و خوابگزاری در شاهنامه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 155-175]

 • شاهنامه تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]

 • شاهنامه حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • شاهنامه « م . امید » بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 99-117]

 • شاهنامه تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 63-101]

 • شاهنامه بررسی تطبیقی - تحلیلی اسطورة زال و رودابه با اسطورههای ایرانی و مصری [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-85]

 • شاهنامه تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 159-177]

 • شاهنامه تحلیل و تفسیر مقایسه موسیقی شعر در گشتاسب نامه دقیقی و فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 135-154]

 • شاهنامه پیوند دادگری و شادی، و نقش آن در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی در شاهنامه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 13-40]

 • شاهنامه روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 219-245]

 • شاهنامه تحلیل نقش های زبانی در اسطورۀ زال بر اساس نظریۀ ارتباطی یاکوبسن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 153-180]

 • شاهنامه ارتباط موثّر؛ مهارتی سرنوشت‌ساز در شاهنامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 103-128]

 • شاهنامه شفق اهورایی اهریمنی اسفندیار تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 75-102]

 • شاهنامه نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • شاهنامه رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • شاهنامه بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • شاهنامه بررسی انتقادی ضبط و شرح بیت‌هایی از شاهنامه [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 13-39]

 • شاهنامه پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • شاهنامه. پیمان زناشویی. اخلاق زناشویی. اخلاق زن. اخلاق مرد «اخلاق زناشویی» در شاهنامه فردوسی و بررسی ریشه‌های آن در متون کهن [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 131-145]

 • شاهنامه فردوسی نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهان وطنی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 99-126]

 • شاهنامه فردوسی بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]

 • شاهنامه ى فردوسى چهره ى زن در اسطوره و تاریخ براساس محتواى شاهنامه و تاریخ بیهقى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 7-37]

 • شاهنامه ى فردوسى بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 59-83]

 • شاهنامۀ فردوسی مضامین مشترک و متفاوت شاهنامه با چند حماسۀ معروفِ جهان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 269-288]

 • شبستری تأثیر پذیری شیخ شبستر از کلام، تعابیر و اندیشه های شیخ نشابور [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 127-145]

 • شبلی در آثار عطّار سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-41]

 • شبلی در منطق‌الطیر سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-41]

 • شبه استعاره ویژگی های شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 13-42]

 • شبه حروف معانی حروف در دیوان حافظ [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 62-92]

 • شتر حیوانات در آثار سعدی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 29-56]

 • شیخ بهایی مبارزه با خرافات در پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش شیخ بهایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 157-176]

 • شخصیت شخصیت پردازی در داستان فرود [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 63-91]

 • شخصیت جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 22-51]

 • شخصیت ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 67-92]

 • شخصیت تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • شخصیت چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • شخصیّت بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 69-91]

 • شخصیّت بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • شخصیت پردازی شخصیت پردازی در داستان فرود [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 63-91]

 • شخصیت پردازی پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • شخصیت پردازی برداشت های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 119-148]

 • شخصیت پردازی ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 67-92]

 • شخصیت پردازی شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • شخصیّت زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • شخصیت ضد اجتماعی بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • شخصیت غیرقابل باور روایت پست مدرن در نمایشنامه(خانمچه و مهتابی )اثر اکبر رادی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 44-72]

 • شخصیت و شخصیت پردازی سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهۀ شصت تا نود [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 61-94]

 • شیخ محمود شبستری چشم انداز احسن ازدیدگااه شیخ محمود شبستری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 74-91]

 • شر یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-248]

 • شرح متن تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • شرح مثنوی مقایسه ی اختلافات شرح مثنوی نیکلسون در دفتر اول با شرح مثنوی استادان فروزانفر، کریم زمانی و استعلامی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 25-53]

 • شرع سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-86]

 • شر عت آداب شریعت و طریقت در نگاه احمد غزّالی و عین القضات همدانی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 95-121]

 • شریعت بررسی رابطه ی خلوت و تفکر در آثار و سیره ی اولیاء و عرفا به روایت متون زبان و ادبیات [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 73-95]

 • شرفنامه بررسی آغاز بندی 10 منظومه ی حماسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 219-231]

 • شیرین و خسرو تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 95-121]

 • شرور و نواقص چشم انداز احسن ازدیدگااه شیخ محمود شبستری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 74-91]

 • شیر و گاو بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]

 • شیطان تحلیل و تفسیر تصویرگری و رمزپردازی دوزخ از اسطوره تا عرفان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 35-67]

 • شطح ویژگی های شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 13-42]

 • شعر ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 49-61]

 • شعر کارکرد عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 201-229]

 • شعر کارکردهای متناقض واژه « باران »در شعر شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیّاب [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 173-197]

 • شعر کارکرد عنصر موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-39]

 • شعر روش گفتمان کاوى در شعر سهراب سپهرى [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 145-170]

 • شعر جامعه شناسى ارزشها و ضد ارز شها در اشعار قیصر امین پور [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 215-238]

 • شعر بررسی موسیقایی سی غزل ادیب پیشاوری [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 160-179]

 • شعر سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-86]

 • شعر تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • شعر بررسی و تحلیل گونه‏ های ادب غنایی در شعر هوشنگ ابتهاج [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 13-58]

 • شعر کاربرد ادبی و هنری حرف الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار جامی و شاعران سبک عراقی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 179-224]

 • شعر علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 123-142]

 • شعر بررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک الشعرای بهار [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 31-50]

 • شعر تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

 • شعرا کاربرد ادبی و هنری حرف الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار جامی و شاعران سبک عراقی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 179-224]

 • شعرا برررسی تاثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-121]

 • شعر آزاد آیا شعر ما سپید است؟ پژوهشی در مفهوم شعر سپید و کاربرد آن در ادبیات فارسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 9-34]

 • شعر آزاد تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • شعر آیینی شعرسپید آ یینی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-28]

 • شعر پست مدرن تحلیل گرایش‌های پست مدرن در متن«دف» براهنی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 196-216]

 • شعر تعلیمی نقد و تحلیل ساختار تعلیمی کتاب«نصاب الصبیان» ابونصر فراهی (مطالعه موردی یک کتاب کودک در نظام آموزشی سبک سنّتی) [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 115-143]

 • شعر جاهلی بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجوی کرمانی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 117-146]

 • شعر حجم تحلیل نسبت شعر و نظریه در آثار یدالله رویایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 191-212]

 • شعر حکمی بازتاب فرهنگ ایران باستان در اشعار حکمی ناصرخسرو (با تکیه بر منابع عربی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 29-73]

 • شعرحماسی مرگ و بی مرگی در شعر حماسی و عرفانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 193-212]

 • شعر حماسی شاهرخ‌نامه: منظومۀ حماسی یا تغزلی؟ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 13-40]

 • شعر دیجیتالی «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • شعر زبان­گرا تحلیل نسبت شعر و نظریه در آثار یدالله رویایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 191-212]

 • شعر سپید آیا شعر ما سپید است؟ پژوهشی در مفهوم شعر سپید و کاربرد آن در ادبیات فارسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 9-34]

 • شعر سپید شعرسپید آ یینی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-28]

 • شعر عاشورایی نقد برخی مؤلفه‌های معنایی شعر عاشورایی دفاع مقدّس با تکیه بر اشعار(علی معلم، نصرالله مردانی، فاطمه راکعی و طاهره صفار‌زاده) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 59-78]

 • شعر عرفانی مرگ و بی مرگی در شعر حماسی و عرفانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 193-212]

 • شعر غنایی و حافظ تحلیل زبان غنایی غزلی از حافظ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 13-30]

 • شعر فارسی بازتاب کعبه دراشعار مولوی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 119-136]

 • شعر فارسی شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]

 • شعر فارسی «مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 189-212]

 • شعر فارسی وطنیّات و رویکردهای آن در مسمّط های دوره ی مشروطه [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 59-112]

 • شعر فارسی اقسام و القاب بهشت در قرآن و شعر فارسی تا قرن هشتم هجری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 180-197]

 • شعر فارسی بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 83-104]

 • شعر کودک نقد و تحلیل ساختار تعلیمی کتاب«نصاب الصبیان» ابونصر فراهی (مطالعه موردی یک کتاب کودک در نظام آموزشی سبک سنّتی) [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 115-143]

 • شعر مدحی آموزه های سیاسی در مدایح سنایی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 173-190]

 • شعر مدرن تاثیر مدرنیسم در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 123-146]

 • شعر مشروطه وطنیّات و رویکردهای آن در مسمّط های دوره ی مشروطه [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 59-112]

 • شعر معاصر بررسی اصطلاحات نجومی در شعر معاصر [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 9-32]

 • شعر معاصر بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 101-122]

 • شعر معاصر تاثیر مدرنیسم در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 123-146]

 • شعر معاصر مقیاس های شاعرانه در شعر معاصر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 7-21]

 • شعر معاصر بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 135-177]

 • شعر معاصر باستان گرایی (آرکائیسم) در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 35-50]

 • شعر معاصر نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 191-219]

 • شعر معاصر جلوه‌ها‎ی پایداری در سروده‌ها‎ی سعید بیابانکی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شعر معاصر. شفیعی‌کدکنی. تشبیه. حوزه‌ی معنایی مشبّه‎به تحلیل تشبیه و جایگاه آن در شعر شفیعی کدکنی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 165-193]

 • شعر معاصر فارسی تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • شعر معاصر فارسی و اردو بررسی اجمالی شعر معاصر فارسی و اردو از نظر شکل و محتوا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 142-164]

 • شعر مهجر شکوه وطن در نگاه ایلیا ابوماضی و ملک الشعرا بهار (بررسی و نقد تطبیقی وطنیات دو شاعر) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 229-276]

 • شعر نو مقایسه ی تطبیقى نمودِ فقر و تهیدستى در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 119-136]

 • شعر نو « م . امید » بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 99-117]

 • شعر و تاریخ قرن پنجم بررسی بازتاب براندازی خاندان های ایرانی: صفاریان، فریغونیان، شاران غرجستان و خوارزمشاهیان در آثار شاعران و مورخان عهد غزنوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 31-70]

 • شیعه تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 211-238]

 • شیعى فضولى از شاعران قرن دهم [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 43-58]

 • شغاد خیانت در شاهنامه (با نگاهی به دو داستان رستم و شغاد و سیاوش و سودابه) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 163-202]

 • شغاد نگاهی به مهم ترین برادر کشی های شاهنامه از منظر نظریه ی عقده ی حقارت آدلر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-156]

 • شفیعی کدکنی کارکردهای متناقض واژه « باران »در شعر شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیّاب [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 173-197]

 • شکواییه بررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک الشعرای بهار [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 31-50]

 • شگردهای هنری تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 191-218]

 • شگردهای هنری تاروپود تازگی(شگردهای هنری صائب در خلق تعابیر تازه با تأکید بر صور خیال در جلد اول دیوان) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 209-236]

 • شگفت انگیز تحلیل بن مایه های داستانی منظومه عزیز و نگار [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 189-213]

 • شمارندۀ‌ شب مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

 • شمس تبریز از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 61-74]

 • شمس لنگرودی انسان گرائی در اشعار شمس لنگرودی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 125-144]

 • شمس لنگرودی مقایسه ى تطبیقى حضور عشق در شعر شمس لنگرودى و غادة السمان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 175-192]

 • شناخت عشق بررسی رمان هاواردزاند اثر ای. ام. فارستر از دیدگاه اخلاقی مارتا سی. نازبام [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 177-196]

 • شهادت تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 87-111]

 • شهر بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • شهریار بررسی و مقایسه ی تطبیقی بنمایه های فکری در اشعار محمدحسین و رابرت لی فراست » شهریار « بهجت تبریزی با تأکید بر الهیات، فلسفه، عشق [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 97-124]

 • شهریار عناصر رمانتیک در اشعار شهریار [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 239-272]

 • شهریار بررسی کارکرد اسطوره‌های حماسی و تاریخی در قصاید شهریار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-158]

 • شهریارنامه گذر از نه بیشة شهریارنامه بر اساس نظریة تک اسطورة جوزف کمپبل [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 239-256]

 • شهرآشوب سبک شناسی شهرآشوب های مسعود سعد سلمان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 209-237]

 • شوخ طبعی، طنز، هجو، هزل، لطیفه، کمدی، فکاهه، نقیضه، کاریکاتور، شهر آشوب، ابهام، ایهام و قلمرو شوخ طبعی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 26-52]

 • شوش شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

 • شیوه ی بیان و استدلال بررسی و تحلیل شیوه های بیان و استدلال در زبان دیوانگان عطار [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 39-67]

 • شوهر آهو خانم بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • شیوه ی شخصیت پردازی جامعه شناسی شخصیت در رمان بوفکور صادق هدایت [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 9-38]

ص

 • صادق هدایت پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • صادق هدایت مؤلّفه های نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 93-111]

 • صائب ویرانه نشین مینوی خجستگی و گجستگی جغد در آثار سرآمدان سبک های مختلف شعر فارسی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 154-178]

 • صائب تاروپود تازگی(شگردهای هنری صائب در خلق تعابیر تازه با تأکید بر صور خیال در جلد اول دیوان) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 209-236]

 • صائب تبریزی بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • صبر جلوه های صبر درگلستان وبوستان سعدی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 9-27]

 • صبر بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوری [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 249-275]

 • صحابه سیمای صحابه در شعر سنایی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-46]

 • صحبت سیمای سهل تستری در تصوف [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 9-27]

 • صحیفۀ شاهی(تقویم المکاتیب) معرّفی و بررسی نسخۀ خطّی«صحیفۀ شاهی(تقویم المکاتیب)» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 117-138]

 • صدای دستوری تحلیل و تفسیر «وجهیت و صدای دستوری» در متون ادبی (آرش کمانگیر) و (درفش کاویان) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 103-126]

 • صدرالدین عینی دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • صدق سیمای صحابه در شعر سنایی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-46]

 • صرفی و نحوی تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 51-85]

 • صفاریان بررسی بازتاب براندازی خاندان های ایرانی: صفاریان، فریغونیان، شاران غرجستان و خوارزمشاهیان در آثار شاعران و مورخان عهد غزنوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 31-70]

 • صفت های گونه ای گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-76]

 • صورت بندی های دانایی، اسامی کهن الگو پژوهشی در باب سطوح زبانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 67-84]

 • صورخیال شاخص‌های محتوایی و بیانی شعر هلالی جغتایی در آینة صور خیال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 197-238]

 • صورخیال بررسی وجوه هنری بیگانه سازی صورخیال در مجموعه شعر میخانۀ بی‏خواب اثر مهدی فرجی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 235-264]

 • صور خیال بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 59-83]

 • صور خیال تاروپود تازگی(شگردهای هنری صائب در خلق تعابیر تازه با تأکید بر صور خیال در جلد اول دیوان) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 209-236]

 • صوفیه خرد ستیزی در صوفیه [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 171-192]

 • صوفیه سیمای سهل تستری در تصوف [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 9-27]

 • صوفیه دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

ض

 • ضیاءالدّین نخشبی بازتاب طب در طوطینامة نخشبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 113-156]

 • ضحاک بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • ضد ارزش جامعه شناسى ارزشها و ضد ارز شها در اشعار قیصر امین پور [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 215-238]

 • ضرب المثل اخلاقى نگاه تعلیمى مولوى به انواع ضرب المث لها در مثنوى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 136-152]

ط

 • طالبوف سبک شناسی ساختاری دو اثر طالبوف ( احمد – مسالک المحسنین) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 177-202]

 • طالبوف تحلیل و بررسی سبک نگارش طالبوف؛بر پایه سه اثر مسالک‌المحسنین، ایضاحات در خصوص آزادی و سیاست طالبی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 69-91]

 • طالع ب نی سبک و شیوه آیین زاد روز، نام گذاری، پرورش و تعلیم و تربیت در متون حماسی طبیعی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-218]

 • طب عت بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 123-145]

 • طبیعت نمودهای طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-94]

 • طبیعت رویکرد انسان گرایانه ی نیما به طبیعت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 181-192]

 • طبیعت بررسی سیر آفاقی طبیعت و عناصر آن با تکیه بر آیات قرآنی در اشعار مولانا [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 129-151]

 • طبیعت، حیوانات، فضاهای تار کی و شبانه، سفر، مرگ، ت کگویی نمایشی، جملات پرسشی؛ نگاهی موازی به زندگی و آثار صادق هدایت و سهراب سپهری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 74-111]

 • طبقات اجتماعی بررسی مفهوم از خود بیگانگی در رمان پول عامل خودکشی اثر مارتین ایمیس [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 147-159]

 • طبقات‌الصوفیه بررسی، تحلیل و طبقه‌بندی کرامات مشایخ در طبقات‌الصوفیه از خواجه عبدالله انصاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • طبقات زنان تاریخ بیهقى چهره ى زن در اسطوره و تاریخ براساس محتواى شاهنامه و تاریخ بیهقى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 7-37]

 • طبقات زنان شاهنامه چهره ى زن در اسطوره و تاریخ براساس محتواى شاهنامه و تاریخ بیهقى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 7-37]

 • طبقۀ اجتماعی تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

 • طرز نو بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • طر قت آداب شریعت و طریقت در نگاه احمد غزّالی و عین القضات همدانی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 95-121]

 • طلب بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوری [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 249-275]

 • طلب از تبتّل تا مقامات فنا تحلیلی از سیر و سلوک مولانا بر اساس داستان کنیز و پادشاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 13-37]

 • طلسم سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • طنز بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 93-123]

 • طنز بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی بهسه نظریه درباب طنز [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 112-131]

 • طنز پیشینه و علل پیدایش ادبیات غیر جّد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 165-182]

 • طنز تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • طنز بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • طنز تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 191-218]

 • طنز روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 219-245]

 • طنز بررسی لایة ایدئولوژیک سبک شعر حافظ با تأمل بر طنز (از منظر تحلیل گفتمان انتقادی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 293-324]

 • طنز بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • طوطی نامه بازتاب طب در طوطینامة نخشبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 113-156]

 • طوفان هفتگی تحلیل و بررسی محتوایی«طوفان هفتگی» فرخی یزدی [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظاهر و باطن دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

 • ظلم ستیزی بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 233-260]

ع

 • عادت‌ رستی «بررسی و مقایسه ی مفهوم "عادت ستیزی" در اندیشه ی عین القضات همدانی و سهراب سپهری» [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 107-128]

 • عادت ستیزی «بررسی و مقایسه ی مفهوم "عادت ستیزی" در اندیشه ی عین القضات همدانی و سهراب سپهری» [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 107-128]

 • عارفانه‌ها و سخنان شبلی سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-41]

 • عارف قزوینی هویّت رئالیسم و مشروطیّت ایران بر پایۀ سروده‎های فرّخی یزدی و عارف قزوینی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 245-263]

 • عاشق ردّ پای واسوخت بر جاده ی شعر فارسی(از سبک خراسانی تا درخشش در قالب یک مکتب مستقل) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-86]

 • عاشقانه تحلیل بن مایه های داستانی منظومه عزیز و نگار [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 189-213]

 • عاشورا شعرسپید آ یینی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-28]

 • عاشورا نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • عالیا یونس مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

 • عالم عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 45-52]

 • عالم تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-117]

 • عالم آرای عباسی سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • عالم صغیر بررسى اندیشه ى سنایى در باره ى عالم صغیر و عالم کبیر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-99]

 • عالم کبیر بررسى اندیشه ى سنایى در باره ى عالم صغیر و عالم کبیر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-99]

 • عالم مثال تفسیر عالم مثال وتمثّل در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 51-76]

 • عباس معروفی واکاوی گفتمان بوشی گرمس در رمان «پیکر فرهاد» عباس معروفی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 13-34]

 • عبید سیمای دولتمردان در آینه ی آثار عبید [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 51-77]

 • عبدالحسین صنعتی زاده تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • عبید زاکانی پیشینه و علل پیدایش ادبیات غیر جّد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 165-182]

 • عتبة‌الکتبه تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • عثمان مختاری گذر از نه بیشة شهریارنامه بر اساس نظریة تک اسطورة جوزف کمپبل [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 239-256]

 • عدد چهل تحلیل واقعه سفرنامه روحی نظامی در مخزن الاسرار نظامی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-162]

 • عدم قطعیت نسبیت و عدم قطعیت در نمایش نامه ی شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر پیراندللو [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 285-304]

 • عذاب تحلیل و تفسیر تصویرگری و رمزپردازی دوزخ از اسطوره تا عرفان [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 35-67]

 • عرفان بررسی رابطه ی خلوت و تفکر در آثار و سیره ی اولیاء و عرفا به روایت متون زبان و ادبیات [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 73-95]

 • عرفان «بررسی و مقایسه ی مفهوم "عادت ستیزی" در اندیشه ی عین القضات همدانی و سهراب سپهری» [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 107-128]

 • عرفان بررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر منطق‌الطیر عطار و مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 179-199]

 • عرفان شرح احوال و اصول فکرى ابوعلی دقاق [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-41]

 • عرفان پرتوامر ونهی آیات قرآنی واحادیث نبوی در دیوان حکیم سنایی غزنوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 147-171]

 • عرفان بررسى توبه در شعرعطار نیشابوری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 167-187]

 • عرفان برداشت های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 119-148]

 • عرفان جایگاه عرفان در شعر شهریار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 149-172]

 • عرفان هنر شرقی، هنر مقدس [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-168]

 • عرفان نقد، بررسی و تحلیل تقابل حیرت و یقین در غزلیات عطار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-82]

 • عرفان جلوه های فروغمند مزدیسنایی و بازتاب آن در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 41-66]

 • عرفان عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 93-126]

 • عرفان بررسی، تحلیل و طبقه‌بندی کرامات مشایخ در طبقات‌الصوفیه از خواجه عبدالله انصاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرفان تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 211-238]

 • عرفان تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • عرفانی بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 83-104]

 • عرفان شرقی تأثیر تفکر و عرفان شرق دور بر آثار هنری میلر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 39-65]

 • عرفان عملی مقایسه ی کاربرد معنایی سیمرغ در منطق الطیرعطار و مثنوی معنوی مولانا با تکیه بر عرفان عملی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 13-34]

 • عرفان و تصوف اعتراض در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 105-132]

 • عرفان و تصوّف زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا جلال الّدین محمّد بلخی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 283-302]

 • عرفا و صوفیه تحلیل داستان «گنبد فیروزه ای » از هفت پیکر نظامی و افسونگری نفس امّاره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 112-136]

 • عرفی شیرازی بررسی شخصیّت ادبی عرفی شیرازی بر اساس کاربست کهن‌الگوها در دیوان او [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 113-134]

 • عرفی شیرازی بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • عروج عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 93-126]

 • عروض شعری بررسی اتانین و رابطه آن با موسیقی و عروض شعر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 215-239]

 • عروض،موسیقی بیرونی،موسیقی کناری،موسیقی درونی بررسی موسیقایی سی غزل ادیب پیشاوری [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 160-179]

 • عزاداری نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • عزلت جایگاه عرفان در شعر شهریار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 149-172]

 • عیسی عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 93-126]

 • عشق بررسی و مقایسه ی تطبیقی بنمایه های فکری در اشعار محمدحسین و رابرت لی فراست » شهریار « بهجت تبریزی با تأکید بر الهیات، فلسفه، عشق [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 97-124]

 • عشق ردّ پای واسوخت بر جاده ی شعر فارسی(از سبک خراسانی تا درخشش در قالب یک مکتب مستقل) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-86]

 • عشق بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 123-145]

 • عشق زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا جلال الّدین محمّد بلخی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 283-302]

 • عشق بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوری [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 249-275]

 • عشق بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 91-107]

 • عشق ازدواج در مثنوی «ویس ورامین » [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 147-162]

 • عشق سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-27]

 • عشق جایگاه عرفان در شعر شهریار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 149-172]

 • عشق مفهوم برتر از هستی و فقدان ارتباط در اندیشه فلوطین [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-141]

 • عشق تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 310-273]

 • عشق نشانه‌شناسی مفهوم عشق در منظومة ویس و رامین بر اساس نظریه رمزگان دانیل چندلر [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 265-268]

 • عشق رمانتیک بررسی رمان هاواردزاند اثر ای. ام. فارستر از دیدگاه اخلاقی مارتا سی. نازبام [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 177-196]

 • عشق و فضائل سیمای صحابه در شعر سنایی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-46]

 • عصر تیموری معرّفی و بررسی نسخۀ خطّی«صحیفۀ شاهی(تقویم المکاتیب)» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 117-138]

 • عصرساسانی تأثیر پذیری سیاست نامه ی خواجه نظام الملک از نامه ی تنسر و کارنامه ی اردشیر بابکان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 85-97]

 • عصر سرمایه داری قربانی شدن انسان در مناسبات تیره اجتماعی در نمایشنامه های « گوریل پشمالو » اثر یوجین اونیل و « پلّکان « اثر اکبر رادی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 85-110]

 • عصر صفوی بررسی نقش دستار در هویّت سازی فرهنگی پوشش مردان عصر صفوی با تکیه بر شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 35-60]

 • عصر صنعت قربانی شدن انسان در مناسبات تیره اجتماعی در نمایشنامه های « گوریل پشمالو » اثر یوجین اونیل و « پلّکان « اثر اکبر رادی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 85-110]

 • عصر طلایی تفسیر و تحلیل مناسبات علمی و فرهنگی اسلامی عصر طلایی اندلس بر پایه متون فارسی و ترجمه فارسی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 213-242]

 • عصر قاجار بررسی مسئلة «خود» و «دیگری» در آثار میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله [(مقالات آماده انتشار)]

 • عطار بررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر منطق‌الطیر عطار و مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 179-199]

 • عطار بررسی و تحلیل شیوه های بیان و استدلال در زبان دیوانگان عطار [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 39-67]

 • عطار عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 45-52]

 • عطار تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • عطار تحلیل تطبیقی ویژگی های انسان کامل در نگاه مولانا و عطار از منظر تناقض نمایی و اشارات عرفانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 13-40]

 • عطار وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 43-67]

 • عطار فرامتن های تذکره الاولیاء عطار بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 91-126]

 • عطّار نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 129-157]

 • عطّار بررسی و تطبیق شخصیت جمشید و سلیمان در مثنو یهای عطّار- دیوان حافظ و دیوان خواجو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 9-38]

 • عطّار تأثیر پذیری شیخ شبستر از کلام، تعابیر و اندیشه های شیخ نشابور [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 127-145]

 • عطّار سراینده ی پندنامه کیست؟ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 137-162]

 • عطّار بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • عطارنیشابوری سیمای حضرت سلیمان (ع) در منظومه های عطار نیشابوری [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 97-122]

 • عطار نیشابوری بررسی مینی‎مالیسم و مؤلّفه‎های آن در تذکرۀ الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 178-204]

 • عطار نیشابوری از وحدتِ عددی تا وحدتِ احدی تحلیل دیدگاهِ عطار نیشابوری در بابِ حقیقتِ توحید [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 77-96]

 • عقده حقارت نگاهی به مهم ترین برادر کشی های شاهنامه از منظر نظریه ی عقده ی حقارت آدلر [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-156]

 • عقده ها تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-37]

 • عقل و استدلال خرد ستیزی در صوفیه [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 171-192]

 • علاءالدین ابوالشامات تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • علی اکبر دهخدا مقایسه ی تطبیقی زندگی و لغت نامه علامه دهخدا و سامودل جانسون [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 47-71]

 • علامت عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 45-52]

 • علی(ع) بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 69-91]

 • علم بیان شاخص‌های محتوایی و بیانی شعر هلالی جغتایی در آینة صور خیال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 197-238]

 • علی محمد افغانی بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • علم و دانش علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 123-142]

 • علمی و فرهنگی تفسیر و تحلیل مناسبات علمی و فرهنگی اسلامی عصر طلایی اندلس بر پایه متون فارسی و ترجمه فارسی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 213-242]

 • على اللهى فضولى از شاعران قرن دهم [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 43-58]

 • عمامه بررسی نقش دستار در هویّت سازی فرهنگی پوشش مردان عصر صفوی با تکیه بر شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 35-60]

 • عناصر داستان بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 107-129]

 • عناصر داستان بررسی تطبیقی عناصر داستان در داستانهای کوتاهِ مصطفى لطفی منفلوطی و جلال آل احمد [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 193-210]

 • عناصر داستان شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • عناصر داستان واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • عناصر داستانی بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 87-109]

 • عناصر داستانی روایت عطّار از قتل حلّاج و عناصر داستانی آن [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 137-160]

 • عین القضات همدانی «بررسی و مقایسه ی مفهوم "عادت ستیزی" در اندیشه ی عین القضات همدانی و سهراب سپهری» [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 107-128]

 • عین القضات همدانی تفسیر عالم مثال وتمثّل در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 51-76]

 • عندلیب بررسی تطبیقی داستان غنایی یوسف و زلیخای جامی (خاتم الشعرا) و عندلیب (شاعر ترکمن) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 157-192]

 • عنصر ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 67-92]

 • عواطف پژوهشی تطبیقی درباره انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 231-257]

غ

 • غیاث‌الدین بحرآبادی بررسی ویژگی‌های سبکی دُرِّسخن « غیاث» [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 13-49]

 • غادة السمان مقایسه ى تطبیقى حضور عشق در شعر شمس لنگرودى و غادة السمان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 175-192]

 • غالب دهلوی بررسی تطبیقی اندیشه های مشترک در غزلیات غالب دهلوی و حافظ شیرازی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 97-124]

 • غالیه فضولى از شاعران قرن دهم [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 43-58]

 • غیب سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-27]

 • غرب زدگی آموزه های غربی در اشعار سیمین بهبهانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 155-172]

 • غیر صریح بیان غیر صریح در شاهنامه فردوسی مبتنی بر نظریه ی معنا شناسی کاترین کربرات [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 9-23]

 • غزاله علیزاده بررسی هنجار گریزی زمانی در مجموعه داستان های غزاله علیزاده (از کتاب باغزاله تا ناکجا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 179-203]

 • غزل تقابلهاى دوگانه در غزلهاى سعدى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 249-284]

 • غزل آموزه های غربی در اشعار سیمین بهبهانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 155-172]

 • غزل بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • غزلیات درنگی بر مهم‌ترین خصیصه‌های سبکی غزلیات فیض کاشانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 13-40]

 • غزلیات حافظ معانی حروف در دیوان حافظ [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 62-92]

 • غزلیات حافظ تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • غزلیات سعدی تشبیه و استعاره بر پایه ابزار آلات جنگی در غزلیات سعدی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 91-111]

 • غزلیات سنایی باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • غزلیات عطّار نقد، بررسی و تحلیل تقابل حیرت و یقین در غزلیات عطار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-82]

 • غزل حافظ تحلیل ساختاری غزل نخست دیوان حافظ [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 185-208]

 • غزل سعدی سبک‌شناسی گفتمانی غزلی از سعدی (با تکیه بر تحلیل دو لایۀ واژگانی و بلاغی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-152]

 • غزل معاصر بررسی آخرین تحولات ساختاری و محتوایی غزل از سال 1370 تا 90 3 [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 137-170]

 • غزل های عاشورایی نقد و تحلیل غزل های عاشورایی جامه دران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-156]

 • غم اجتماع بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 233-260]

 • غم واندوه بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 123-145]

 • غنایی بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 83-104]

ف

 • فابل ساختارشناسی حکایت‌های تمثیلی روضۀ هشتم بهارستان از منظر مینیمالیسم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 43-60]

 • فاجعه بررسی ساختار تراژیک داستان رستم و اسفندیار [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 31-66]

 • فارابی اندیشه‌های آرمان‏شهری در نخستین نمایشنامه‌های اکبر رادی با رویکرد به آرمان‏شهر فلسفی فارابی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 325-352]

 • فاصله حرکت درفاصله در اشعار سهراب سپهری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 147-171]

 • فاصله ادبیات، زبان و سؤال از بودن [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 9-30]

 • فاصله اجتماعی نگاهی جامعه شناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 111-137]

 • فاصله طبقاتی بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 233-260]

 • فیّاض لاهیجی بررسی موسیقی شعر در دیوان فیّاض لاهیجی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 191-210]

 • فال خوانی فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 119-136]

 • فالگیری و پیشگویی خاقانی و باورهای عامیانه دربارۀ جانوران [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 127-161]

 • فتح بررسی سه اصطلاح در آثار ناصرخسرو [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 99-122]

 • فتحعلى خان قاجار آقا محمد خان قاجار صفات و کینه توزى هاى او و تزویج دختر کریم خان زند با چاروادار قزوینى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 171-178]

 • فراداستان آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • فرامتن بیرونی فرامتن های تذکره الاولیاء عطار بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 91-126]

 • فرامتنیت فرامتن های تذکره الاولیاء عطار بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 91-126]

 • فرامتن درونی فرامتن های تذکره الاولیاء عطار بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 91-126]

 • فرایند فردیت فرایند فردیّت سیاوش [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 79-115]

 • فرایند فردیت تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • فریبا وفی تحلیل هویّت و جایگاه زن سووشون « در پرنده من « سیمین دانشور و » فریبا وفی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 157-177]

 • فرخی یزدی فرخی یزدی و بازتاب وقایع مشروطیت در شعرش [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 103-124]

 • فرّخی یزدی هویّت رئالیسم و مشروطیّت ایران بر پایۀ سروده‎های فرّخی یزدی و عارف قزوینی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 245-263]

 • فردیّت تحلیل فمینیستی رمان «دل فولاد» منیرو روانی پور بر اساس نقد روانکاوانه فردیّت یونگ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 247-268]

 • فردوسی قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 147-164]

 • فردوسی ویرانه نشین مینوی خجستگی و گجستگی جغد در آثار سرآمدان سبک های مختلف شعر فارسی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 154-178]

 • فردوسی مرگ و بی مرگی در شعر حماسی و عرفانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 193-212]

 • فردوسی تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]

 • فردوسی تحلیل و تفسیر مقایسه موسیقی شعر در گشتاسب نامه دقیقی و فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 135-154]

 • فردوسی ارتباط موثّر؛ مهارتی سرنوشت‌ساز در شاهنامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 103-128]

 • فردوسی تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

 • فردوسی بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • فردوسی واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • فردوسی پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • فردوسى آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 123-134]

 • فردوسى بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 59-83]

 • فریدون مشیری نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • فرط ارادت فضولى از شاعران قرن دهم [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 43-58]

 • فریغونیان بررسی بازتاب براندازی خاندان های ایرانی: صفاریان، فریغونیان، شاران غرجستان و خوارزمشاهیان در آثار شاعران و مورخان عهد غزنوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 31-70]

 • فرم شگردهای شکل‌پردازانه در داستان بیوتن رضا امیرخانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرمالیسم تحلیل زبان غنایی غزلی از حافظ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 13-30]

 • فرمالیسم تحلیل نسبت شعر و نظریه در آثار یدالله رویایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 191-212]

 • فرمالیسم بررسی وجوه هنری بیگانه سازی صورخیال در مجموعه شعر میخانۀ بی‏خواب اثر مهدی فرجی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 235-264]

 • فرمالیسم تحلیل ساختاری غزل نخست دیوان حافظ [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 185-208]

 • فرم و پایان بندی آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • فرّه ایزدی تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • فرهنگ هنر شرقی، هنر مقدس [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-168]

 • فرهنگ ایرانی بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • فرهنگ ایران باستان بازتاب فرهنگ ایران باستان در اشعار حکمی ناصرخسرو (با تکیه بر منابع عربی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 29-73]

 • فرهنگ توده بررسی جایگاه زنان در امثال و حکم فارسی با رویکرد جامعه شناسی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 145-176]

 • فرهنگ عامه کارکرد عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 201-229]

 • فرهنگ عامه عناصری از فرهنگ عامه در رمان همسایه ها (احمد محمود) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 75-109]

 • فرهنگ عامه بررسی جایگاه زنان در امثال و حکم فارسی با رویکرد جامعه شناسی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 145-176]

 • فرهنگ عامه «مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 189-212]

 • فرهنگ عامه بررسی مفاهیم انسانشناسی فرهنگی در داستان رکسانا اثر م. مؤدبپور [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 39-58]

 • فرهنگ عامه ى کرمانشاه نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 137-170]

 • فرهنگ عصرعباسی بازتاب فرهنگ ایران باستان در اشعار حکمی ناصرخسرو (با تکیه بر منابع عربی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 29-73]

 • فرهنگ محلی بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 251-178]

 • فرهنگ نویسی معرفی،بررسی و تحلیل نسخه خطی«کشف اللغات و الاصطلاحات»اثری از عبدالرحیم بن احمد سور بهاری هندی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-52]

 • فرهنگ و ادب ـ سفرنامه ـ صفوی ـ شاردن ـ تاورنیه بررسی مقایسه ای بازتاب فرهنگ و رسوم ایرانیان عهد صفوی در سفرنامه های شاردن و تاورنیه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 161-190]

 • فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی آموزه های غربی در اشعار سیمین بهبهانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 155-172]

 • فرود شخصیت پردازی در داستان فرود [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 63-91]

 • فروزانفر مقایسه ی اختلافات شرح مثنوی نیکلسون در دفتر اول با شرح مثنوی استادان فروزانفر، کریم زمانی و استعلامی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 25-53]

 • فروزانفر تحلیل و بررسی نسخة اساس استاد فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر مولوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فروغ الدوله بررسی مفهوم قدرت در نامه‌های فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار با تکیه بر نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-58]

 • فروغ فرخزاد نمودهای طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-94]

 • فروغ فرخزاد نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • فروغ فرخزاد بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • فروغ فرخ‌زاد بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه‌ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 293-331]

 • فیض مفهوم برتر از هستی و فقدان ارتباط در اندیشه فلوطین [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-141]

 • فضاسازی آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • فضا و مکان بررسی تطبیقی نقش « فضا و مکان » در پذیرش هویت فراملی در آثار جومپالاهیری و مهرنوش مزارعی از منظر نقد پسا استعماری [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 309-331]

 • فیض کاشانی درنگی بر مهم‌ترین خصیصه‌های سبکی غزلیات فیض کاشانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 13-40]

 • فضیلت اشتراکات مصادیق فضیلت در اندیشه مولانا و لیندا زاگزبسکی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 179-204]

 • فعل بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 123-143]

 • فعل دو پیشوندی تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • فعل مرکب مقایس هی فعل مرکب از دیدگاه دستور زبان سنتی و جدید در گلستان سعدی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 9-30]

 • فقدان بررسی عقاید ژاک لاکان در نمایشنامه ی «از پشت شیشه ها» اثر اکبر رادی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 31-50]

 • فقر بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 233-260]

 • فقر بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوری [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 249-275]

 • فقر و تهیدستى مقایسه ی تطبیقى نمودِ فقر و تهیدستى در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 119-136]

 • فقها انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی» [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-86]

 • فقیه حنفی قصیده ای از ابوالعلای معری در مرثیه یکی از فقهای حنفی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 2-26]

 • فکری تحلیل سبکی رمان «نخل و نی» از رضا رئیسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 169-184]

 • فلاسفه علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • فلاسفه چشم انداز احسن ازدیدگااه شیخ محمود شبستری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 74-91]

 • فیلیپ هامون بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 69-91]

 • فلسفه بررسی و مقایسه ی تطبیقی بنمایه های فکری در اشعار محمدحسین و رابرت لی فراست » شهریار « بهجت تبریزی با تأکید بر الهیات، فلسفه، عشق [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 97-124]

 • فلسفه سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-86]

 • فلسفه ی اشراق خرد ستیزی در صوفیه [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 171-192]

 • فلسفه بوم شناختی جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 85-113]

 • فلسفۀ امتحان فلسفۀ امتحان الهی و صفات مبتلایان در مثنوی با رویکردی بر قرآن کریم [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 265-292]

 • فمینیسم تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

 • فنون داستا نپردازی بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 229-248]

 • فیه مافیه بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 113-136]

 • فولکلور کارکرد عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 201-229]

 • فولکلور بررسی جایگاه زنان در امثال و حکم فارسی با رویکرد جامعه شناسی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 145-176]

 • فولکور بررسی مفاهیم انسانشناسی فرهنگی در داستان رکسانا اثر م. مؤدبپور [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 39-58]

ق

 • قابوسنامه نقد بینامتنی دو اثر ادبی بوستان و قابوس نامه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 257-280]

 • قاجار بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • قاجاریه بررسی چند کانون مهم اثر گذار بر اندیشۀ ترقى در دوره قاجاریه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 53-67]

 • قاسمی گنابادی شاهرخ‌نامه: منظومۀ حماسی یا تغزلی؟ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 13-40]

 • قاضیان سیمای دولتمردان در آینه ی آثار عبید [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 51-77]

 • قافیه قافیه و صنعت مطابقه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 105-126]

 • قافیه موسیقیِ اشعار قیصر امین پور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 137-165]

 • قافیه و ردیف موسیقى شعر اخوان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 69-99]

 • قالب تحلیل اسطورۀ خاک در اندیشۀ خیام نیشابوری [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 275-298]

 • قبیله گرایى بررسى جنگهاى قبیله اى و مفاهیم پسا استعمارى موجود در رمان بادبادک باز خالد حسینى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 305-323]

 • قید تأکید و تشدید تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • قدرت بررسی رمان «پرنده‌ی من» اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 115-153]

 • قدرت لایه‌های قابل تامل رمان ماه کامل می‌شود اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 87-120]

 • قدرت قدرت و بازی زبان در نمایشنامه های اولئانا اثر دیوید ممت و منجی در صبح نمناک اثر اکبر رادی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 303-324]

 • قدرت بررسی ویژگی های سبکی رمان « رازی در کوچه ها» بارویکرد سبک شناسی انتقادی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 125-160]

 • قدرت بررسی مفهوم قدرت در نامه‌های فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار با تکیه بر نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-58]

 • قدرت بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • قدرت سازمانی بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]

 • قدیسان انسان گرائی در اشعار شمس لنگرودی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 125-144]

 • قید کمال و غایت تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • قرآن جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 185-207]

 • قرآن بازتاب کعبه دراشعار مولوی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 119-136]

 • قرآن نگاهى به عنصرهاى ساختارى داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن مجید [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 9-41]

 • قرآن بررسى توبه در شعرعطار نیشابوری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 167-187]

 • قرآن سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-86]

 • قرآن برداشت های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 119-148]

 • قرآن اقسام و القاب بهشت در قرآن و شعر فارسی تا قرن هشتم هجری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 180-197]

 • قرآن کریم سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • قرآن کریم فلسفۀ امتحان الهی و صفات مبتلایان در مثنوی با رویکردی بر قرآن کریم [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 265-292]

 • قرآن کریم بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • قرآن کریم بررسی رویکردهای تأویلی بهاءولد از قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 285-306]

 • قرآن مجید مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 39-61]

 • قرآن وحد ث پرتوامر ونهی آیات قرآنی واحادیث نبوی در دیوان حکیم سنایی غزنوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 147-171]

 • قربانی شدن قربانی شدن انسان در مناسبات تیره اجتماعی در نمایشنامه های « گوریل پشمالو » اثر یوجین اونیل و « پلّکان « اثر اکبر رادی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 85-110]

 • قرن ششم سبک شناسی شهرآشوب های مسعود سعد سلمان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 209-237]

 • قرن نهم بررسی انتسابِ اشعار در جُنگ اسکندر میرزای تیموری [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 153-184]

 • قرن نوزدهم بررسی مسئلة «خود» و «دیگری» در آثار میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله [(مقالات آماده انتشار)]

 • قرینه نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 145-165]

 • قرن هشتم بررسی ویژگی‌های سبکی دُرِّسخن « غیاث» [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 13-49]

 • قصاید خاقانی خاقانی و باورهای عامیانه دربارۀ جانوران [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 127-161]

 • قصیده بررسی کارکرد اسطوره‌های حماسی و تاریخی در قصاید شهریار [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 139-158]

 • قیصر جامعه شناسى ارزشها و ضد ارز شها در اشعار قیصر امین پور [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 215-238]

 • قیصر امین پور بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • قصه ی عزیز و نگار تحلیل بن مایه های داستانی منظومه عزیز و نگار [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 189-213]

 • قصه های ایرانی مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • قصه‌های کنتربری پارادوکس زن ستیزی-زن ستایی ( بررسی همسنج«زن» در «هزار و یک شب» و «قصه های کنتر بری») [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 67-87]

 • قصه ى راوانا ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 127-143]

 • قصه ى ضحاک ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 127-143]

 • قطعه قطعه شدگی روایت پست مدرن در نمایشنامه(خانمچه و مهتابی )اثر اکبر رادی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 44-72]

 • ققنوس رمزپردازی افسانۀ ققنوس«در گذاری از اسطوره به عرفان» [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 223-244]

 • قلتشن دیوا تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 72-98]

 • قلمروی جغرافیایی پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • قلم صنع گزارش چند بیت دشوار از شاعران نامدار [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 263-282]

 • قلندریات بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • قلندر ه ملامتیه و قلندریه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 173-196]

 • قهرمان تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-37]

 • قهرمان تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 65-93]

ک

 • کار افتاده نارسائى ها در معانى لغات و تعبیرات منطق الطیر شیخ عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-112]

 • کاربرد شناسی بررسی کاربردشناسی کنش های گفتاری در بابِ شیر و گاوِ کلیله و دمنه بر اساس نظریۀ پلاچیک [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 205-233]

 • کارت پستال نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • کارکرد کارکرد عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 201-229]

 • کارکرد اجتماعی فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 119-136]

 • کارکردعنصرزبان پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • کارگر و پرولتاریا بررسی شیءوارگی در آثار زویا پیرزاد با تأکید بر رویکرد جورج لوکاچ [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 43-66]

 • کارل گوستاو یونگ تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • کارنامه ی اردشیر بابکان تأثیر پذیری سیاست نامه ی خواجه نظام الملک از نامه ی تنسر و کارنامه ی اردشیر بابکان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 85-97]

 • کارناوال گرایی بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • کاشی بنارس در آیینه ی ادب فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-117]

 • کیانیان پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • کیانیان پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • کانون کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • کانون سازی بررسی رمان «پرنده‌ی من» اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 115-153]

 • کاوه بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • کتاب مفاهیم اخلاقی و اجتماعی در کتاب های کودکان در ایران،گروه سنی ب،ده سال اخیر [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 143-159]

 • کثرت گرایی بررسی ساختار مناظره پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-102]

 • کیخسرو بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • کرامت تحلیل بن مایه های داستانی منظومه عزیز و نگار [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 189-213]

 • کرامت سیمای سهل تستری در تصوف [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 9-27]

 • کرامت بررسی، تحلیل و طبقه‌بندی کرامات مشایخ در طبقات‌الصوفیه از خواجه عبدالله انصاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • کربرات بیان غیر صریح در شاهنامه فردوسی مبتنی بر نظریه ی معنا شناسی کاترین کربرات [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 9-23]

 • کریشنا مضامین مشترک و متفاوت شاهنامه با چند حماسۀ معروفِ جهان [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 269-288]

 • کریم خان زند آقا محمد خان قاجار صفات و کینه توزى هاى او و تزویج دختر کریم خان زند با چاروادار قزوینى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 171-178]

 • کریم زمانی مقایسه ی اختلافات شرح مثنوی نیکلسون در دفتر اول با شرح مثنوی استادان فروزانفر، کریم زمانی و استعلامی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 25-53]

 • کشف الحقایق نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 11-54]

 • کشف اللغات و الاصطلاحات معرفی،بررسی و تحلیل نسخه خطی«کشف اللغات و الاصطلاحات»اثری از عبدالرحیم بن احمد سور بهاری هندی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-52]

 • کشف المحجوب بررسی مضامین مشترک نهج البلاغه و کشف المحجوب هجویری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 163-180]

 • کعبه بازتاب کعبه دراشعار مولوی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 119-136]

 • کعبه ی هندوستان بنارس در آیینه ی ادب فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-117]

 • کفر بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • کلاسیسم تفسیر و تحلیل نگرشی تطبیقی به ریشه ‌های سه جنبش حرکة الاحیاء، کلاسیسم و بازگشت ادبی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 153-177]

 • کلیدر تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 65-93]

 • کلیدر تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 125-146]

 • کلیدر تحلیل عناصر مدرنیته در رمان کلیدر محمود دولت آبادی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 41-60]

 • کلیله بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]

 • کلیله و دمنه بررسی کاربردشناسی کنش های گفتاری در بابِ شیر و گاوِ کلیله و دمنه بر اساس نظریۀ پلاچیک [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 205-233]

 • کلیله و دمنه جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • کلیم کاشانی بررسی ایهام و بعضی از انواع آن در نسخه ی خطی «پادشاهنامه»کلیم کاشانی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 111-135]

 • کلیم کاشانی نگاهی جامعه شناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 111-137]

 • کلیم کاشانی‌ جامعه شناسی دیوان کلیم کاشانی به روش اسکارپیت [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 92-118]

 • کلود برمون نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 153-178]

 • کمال سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-27]

 • کمال گرایی بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • کمپبل تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 65-93]

 • کمینه‎گرایی نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

 • کنا یه نگاهی به تشبیه و کنایه در کتاب نفثة المصدور [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 197-221]

 • کنایه کنایه در آینه شعر ظهیرالدّین فاریابى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 355-368]

 • کنایه بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 123-143]

 • کنایه نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 145-165]

 • کنایه بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 59-83]

 • کنایه بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 135-177]

 • کنایه تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 95-121]

 • کنایه تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 191-218]

 • کنایۀ تعریض «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • کنش ترغیبی تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • کنش گفتار تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • کنش منظوری تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • کنش های گفتاری بررسی کاربردشناسی کنش های گفتاری در بابِ شیر و گاوِ کلیله و دمنه بر اساس نظریۀ پلاچیک [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 205-233]

 • کهن الگو تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 9-46]

 • کهن الگو تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-37]

 • کهن الگو بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 41-64]

 • کهن الگو بررسی شخصیّت ادبی عرفی شیرازی بر اساس کاربست کهن‌الگوها در دیوان او [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 113-134]

 • کهن‌الگو بررسی تطبیقی - تحلیلی اسطورة زال و رودابه با اسطورههای ایرانی و مصری [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-85]

 • کهن الگوی سفر قهرمان تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در منظومۀ «گل و نوروز» براساس الگوی جوزف کمبل [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-181]

 • کودک مفاهیم اخلاقی و اجتماعی در کتاب های کودکان در ایران،گروه سنی ب،ده سال اخیر [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 143-159]

 • کوری کوری معنوی در رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 111-136]

 • کوش نامه چهره ی زروان در«کوش نامه» [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 163-184]

 • کولی کنار آتش نقد شالوده شکنی رمان «کولی کنار آتش» اثر «منیرو روانی پور» بر اساس نظریۀ «ژاک دریدا» [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 163-190]

 • کوه البرز زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 203-234]

گ

 • گیاهان تفسیر و تحلیل گیاهان نمادین و اساطیری در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنائی غزنوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 163-190]

 • گذر از آتش بررسی تطبیقی نمودهای گذر از آتش [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 231-249]

 • گربز نارسائى ها در معانى لغات و تعبیرات منطق الطیر شیخ عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-112]

 • گردیزی تحلیل سبک لایه نحوی زین الاخبار گردیزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 205-230]

 • گردیه نگرشی بر دیپلماسی زنان در شاهنامه با بازخوانی دو داستان از دو زن سیاست پیشه به نام های سیندخت و گردیه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 179-199]

 • گرشاسبنامه تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • گرشاسب نامه آیین کشورداری در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 137-161]

 • گرشاسب نامه بررسی آغاز بندی 10 منظومه ی حماسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 219-231]

 • گرگانی تحلیل و تفسیر مناسک زردشتی در منظومۀ ویس و رامین [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 89-108]

 • گرماس تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • گروتسک(تلخ خند) بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • گروه اسمی بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 123-143]

 • گروه بندى ما- آنان نگاهى مختصر از منظر تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام به اندیشه هاى تى اس الیوت در« برنت نورتون» [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 113-135]

 • گزاره های زبان پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • گشتاسب شفق اهورایی اهریمنی اسفندیار تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 75-102]

 • گشتاسب نامه تحلیل و تفسیر مقایسه موسیقی شعر در گشتاسب نامه دقیقی و فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 135-154]

 • گفتار نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • گفتمان بررسی لایة ایدئولوژیک سبک شعر حافظ با تأمل بر طنز (از منظر تحلیل گفتمان انتقادی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 293-324]

 • گفتمان بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • گفتمان بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • گفتمان بوشی واکاوی گفتمان بوشی گرمس در رمان «پیکر فرهاد» عباس معروفی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 13-34]

 • گفتمان کاوى روش گفتمان کاوى در شعر سهراب سپهرى [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 145-170]

 • گلدمن نگاهی جامعه شناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 111-137]

 • گلدمن بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • گلدمن نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 137-170]

 • گلرخسار صفی آوا دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • گلستان جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 185-207]

 • گلستان جلوه های صبر درگلستان وبوستان سعدی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 9-27]

 • گلستان جبر و اختیار از دیدگاه تقابل های دوگانه سبک خاص سعدی در گلستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 194-212]

 • گلستان گلشن کرمانی تقلیدی دیگر از گلستان سعدی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 67-90]

 • گلستان سعدی مقایس هی فعل مرکب از دیدگاه دستور زبان سنتی و جدید در گلستان سعدی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 9-30]

 • گلستان سعدی چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • گلشیری شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • گلشن گلشن کرمانی تقلیدی دیگر از گلستان سعدی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 67-90]

 • گلشن راز تأثیر پذیری شیخ شبستر از کلام، تعابیر و اندیشه های شیخ نشابور [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 127-145]

 • گیله مرد نقد جامعه شناسی داستان گیلهمرد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 73-90]

 • گل و نوروز تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در منظومۀ «گل و نوروز» براساس الگوی جوزف کمبل [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-181]

 • گناه نخستین نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

 • گنگ بنارس در آیینه ی ادب فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-117]

 • گونه شناسی گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-76]

 • گونه‏ های ادبیات غنایی بررسی و تحلیل گونه‏ های ادب غنایی در شعر هوشنگ ابتهاج [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 13-58]

ل

 • لازم و ملزوم نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 145-165]

 • لایق شیرعلی دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • لاکان بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • لایۀ بلاغی سبک‌شناسی گفتمانی غزلی از سعدی (با تکیه بر تحلیل دو لایۀ واژگانی و بلاغی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-152]

 • لایۀ نحوی تحلیل و تفسیر «وجهیت و صدای دستوری» در متون ادبی (آرش کمانگیر) و (درفش کاویان) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 103-126]

 • لایۀ واژگانی سبک‌شناسی گفتمانی غزلی از سعدی (با تکیه بر تحلیل دو لایۀ واژگانی و بلاغی) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-152]

 • لحن نارسائى ها در معانى لغات و تعبیرات منطق الطیر شیخ عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-112]

 • لحن بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • لذّت کتابخوانی « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • لغت نامه مقایسه ی تطبیقی زندگی و لغت نامه علامه دهخدا و سامودل جانسون [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 47-71]

 • لیلی و مجنون تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • لیلى ومجنون اشتراکات لیلى و مجنون جامى و لیلى و مجنونِ نظامى و مجنون و لیلى امیرخسرو دهلوى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 9-43]

 • لیلى و مجنون تحلیل جلوه هاى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 185-213]

 • لوسین گلدمن تحلیل جامعه شناختی رمان «سهم من» با تکیه بر نظریات «لوسین گلدمن» [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 161-179]

 • لوسین گلدمن تحلیل جامعه شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 141-170]

 • لونگینوس تعالی جویی (سوبلایم)در اشعار سهراب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 263-292]

م

 • می تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 211-238]

 • مادی گرایی بررسی مفهوم از خود بیگانگی در رمان پول عامل خودکشی اثر مارتین ایمیس [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 147-159]

 • مار تحلیل نظریه بینامتنیت در داستان مار و مرد سیمین دانشور [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 62-86]

 • مار حیوانات در آثار سعدی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 29-56]

 • مار تحلیل مفاهیم اساطیری و نمادین درخت در مرزبان‌نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 237-264]

 • مارگیر روایت هرمنوتیکی از حکایت مارگیر در مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 161-188]

 • ماکیاولی نگاهی جامعه شناختی به داستان سوم دفتر اول مثنوی معنوی (مطالعۀ موردی داستان سوم مثنوی بر اساس مبانی نظری نیکولو ماکیاولی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 123-138]

 • ماه تحلیل نظریه بینامتنیت در داستان مار و مرد سیمین دانشور [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 62-86]

 • ماهان تحلیل داستان «گنبد فیروزه ای » از هفت پیکر نظامی و افسونگری نفس امّاره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 112-136]

 • مبارزه فرخی یزدی و بازتاب وقایع مشروطیت در شعرش [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 103-124]

 • مبارزه با خرافات مبارزه با خرافات در پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش شیخ بهایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 157-176]

 • متافیزیک نگاه شاعرانه پایان متافیزیک [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 62-92]

 • متافیزیک –ریاضت- معرفت تحلیل واقعه سفرنامه روحی نظامی در مخزن الاسرار نظامی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-162]

 • مترلینک واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • متصوفه مبارزه با خرافات در پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش شیخ بهایی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 157-176]

 • متکلمان چشم انداز احسن ازدیدگااه شیخ محمود شبستری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 74-91]

 • متن روش گفتمان کاوى در شعر سهراب سپهرى [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 145-170]

 • متن بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 52-73]

 • متناقض نمایی تحلیل تطبیقی ویژگی های انسان کامل در نگاه مولانا و عطار از منظر تناقض نمایی و اشارات عرفانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 13-40]

 • متناقض نمایی ویژگی های شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 13-42]

 • متنبّی بازتاب فرهنگ ایران باستان در اشعار حکمی ناصرخسرو (با تکیه بر منابع عربی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 29-73]

 • متون تاریخی- ادبی «بررسی جایگاه و ویژگی‌های وزیر در متون ادبی» [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 132-168]

 • مَثَل کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 61-81]

 • مُثُل تفسیر عالم مثال وتمثّل در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 51-76]

 • مثنوی بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 87-109]

 • مثنوی رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • مثنوی بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 229-248]

 • مثنوی سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-27]

 • مثنوی برداشت های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 119-148]

 • مثنوی بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-152]

 • مثنوی نگاهی جامعه شناختی به داستان سوم دفتر اول مثنوی معنوی (مطالعۀ موردی داستان سوم مثنوی بر اساس مبانی نظری نیکولو ماکیاولی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 123-138]

 • مثنوی اعتراض در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 105-132]

 • مثنوی جلوه های فروغمند مزدیسنایی و بازتاب آن در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 41-66]

 • مثنوی اشتراکات مصادیق فضیلت در اندیشه مولانا و لیندا زاگزبسکی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 179-204]

 • مثنوی تبریز از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 61-74]

 • مثنوی فلسفۀ امتحان الهی و صفات مبتلایان در مثنوی با رویکردی بر قرآن کریم [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 265-292]

 • مثنوی . شرح های نیکلسون . استعلامی . شهیدی . کریم زمانی مقا یسه شرح و ترجمه دفتر دوم مثنوی نیکلسون با شروح مثنوی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 9-23]

 • مثنوی معنوی بررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر منطق‌الطیر عطار و مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 179-199]

 • مثنوی معنوی تحلیل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 101-132]

 • مثنوى نگاه تعلیمى مولوى به انواع ضرب المث لها در مثنوى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 136-152]

 • مجاز نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 145-165]

 • مجالس سبعه بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 113-136]

 • مجتبی مینوی تصحیح متن، تفسیر فکر(بررسی شیوۀ تصحیح و تحلیل دیوان ناصر خسرو) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 193-216]

 • مجموعه رمان نوجوان امروز سبک‌شناسی لایه‌ای رمان هستی از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 41-58]

 • مجنون ولیلى اشتراکات لیلى و مجنون جامى و لیلى و مجنونِ نظامى و مجنون و لیلى امیرخسرو دهلوى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 9-43]

 • محتشم نگاهی به مقاتل حسین بن علی )ع( و ترکیب بند محتشم کاشانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 277-301]

 • محتوا بررسی آخرین تحولات ساختاری و محتوایی غزل از سال 1370 تا 90 3 [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 137-170]

 • محمدحسن خان قاجار آقا محمد خان قاجار صفات و کینه توزى هاى او و تزویج دختر کریم خان زند با چاروادار قزوینى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 171-178]

 • محمدرحیم کرمانی گلشن کرمانی تقلیدی دیگر از گلستان سعدی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 67-90]

 • محمد (ص) سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-27]

 • محمود علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • محمود دولت آبادی بررسی تطبیقی زندگی و برخی آثار محمود دولت آبادی ویوسف ادریس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 92-106]

 • محمود دولت آبادی تحلیل عناصر مدرنیته در رمان کلیدر محمود دولت آبادی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 41-60]

 • محمود دولت‌آبادی تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 125-146]

 • محمود غزنوی بررسی بازتاب براندازی خاندان های ایرانی: صفاریان، فریغونیان، شاران غرجستان و خوارزمشاهیان در آثار شاعران و مورخان عهد غزنوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 31-70]

 • مخالفان تحلیل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 101-132]

 • مخالف‌خوانی(هنجارشکنی) مخالف خوانی و ترک ادب شرعی، خصیصۀ بارز سبکی تقی دانش [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 95-124]

 • میخائیل باختین تحلیل جامعه شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 141-170]

 • مخزن الاسرار تحلیل واقعه سفرنامه روحی نظامی در مخزن الاسرار نظامی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-162]

 • میدان فرهنگی تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

 • مدیحه آغازبندی و خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 205-228]

 • مدرسۀ معرفت تأملی نشانه شناختی بر متن نظام‌نامه مدرسۀ معرفت خامنه (بر اساس نظریۀ «کنش گفتاری» جان ‌سرل و «نشانه‌شناسی عمومی» ژان مری کلن کن برگ) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 125-140]

 • مدرن تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • مدرنیته تحلیل عناصر مدرنیته در رمان کلیدر محمود دولت آبادی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 41-60]

 • مدرنیزم نمودهای طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-94]

 • مدرنیستی «وصف مدرنیستی» در آثار ابوتراب خسروی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-194]

 • مدرنیسم تاثیر مدرنیسم در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 123-146]

 • مدلول «تعلیق معنا و نیاز تقابل های دوگانه »ی دریدا در دو اثر سام شپارد، کودک مدفون و غرب حقیقی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 57-74]

 • مدلول متعالی بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 52-73]

 • مدلول متعالی خوانش شعرهای مولوی و امیلی دیکسون از دیدگاه شالوده شکنی ژاک دریدا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 37-60]

 • مذاکره ارتباط موثّر؛ مهارتی سرنوشت‌ساز در شاهنامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 103-128]

 • مرثیه قصیده ای از ابوالعلای معری در مرثیه یکی از فقهای حنفی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 2-26]

 • مرحلۀ آینه بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • مرد تحلیل نظریه بینامتنیت در داستان مار و مرد سیمین دانشور [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 62-86]

 • مرز حرکت درفاصله در اشعار سهراب سپهری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 147-171]

 • میرزا ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 67-92]

 • مرزبان‌نامه تحلیل مفاهیم اساطیری و نمادین درخت در مرزبان‌نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 237-264]

 • مرصادالعباد بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • مرغ گردون نارسائى ها در معانى لغات و تعبیرات منطق الطیر شیخ عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-112]

 • مرکز آموزشی تفسیر و تحلیل مناسبات علمی و فرهنگی اسلامی عصر طلایی اندلس بر پایه متون فارسی و ترجمه فارسی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 213-242]

 • مرگ چهره ی زروان در«کوش نامه» [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 163-184]

 • مرگ بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 123-145]

 • مرگ جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 22-51]

 • مرگ تحلیل مرگ و معاد در اسکندرنامه نظامی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 95-133]

 • مرگ تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 87-111]

 • مرگ مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • مرگ اندیشی مؤلّفه های نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 93-111]

 • مرگ اندیشی مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • مرگ انسانیت کوری معنوی در رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 111-136]

 • مرگ گریزی تفسیر و تحلیل مرگ گریزی و جلوه ی آن در خلق شخصیت های رویین تن ملل جهان (با تأکید بر وجوه اشتراک شخصیت های اسفندیار، آشیل، زیگفرید و بالدر) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 13-39]

 • مرگ و بی مرگی مرگ و بی مرگی در شعر حماسی و عرفانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 193-212]

 • مزدیسنا آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 123-134]

 • مزدیسنا یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-248]

 • مزدیسنا جلوه های فروغمند مزدیسنایی و بازتاب آن در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 41-66]

 • مسافر تحلیل ساختار روایی شعر «مسافر» سهراب سپهری بر اساس الگوی ریخت شناسی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 35-62]

 • مسالک‌المحسنین تحلیل و بررسی سبک نگارش طالبوف؛بر پایه سه اثر مسالک‌المحسنین، ایضاحات در خصوص آزادی و سیاست طالبی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 69-91]

 • مسائل اجتماعی بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • مستعارٌمنه و موضوع شعر بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 83-104]

 • مسعود سعد سلمان سبک شناسی شهرآشوب های مسعود سعد سلمان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 209-237]

 • مسمّط وطنیّات و رویکردهای آن در مسمّط های دوره ی مشروطه [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 59-112]

 • مشایخ بررسی، تحلیل و طبقه‌بندی کرامات مشایخ در طبقات‌الصوفیه از خواجه عبدالله انصاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • مشاهیر انسان گرائی در اشعار شمس لنگرودی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 125-144]

 • مشبهٌ به و موضوع شعر بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 83-104]

 • مشروطیت فرخی یزدی و بازتاب وقایع مشروطیت در شعرش [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 103-124]

 • مشروطیت بازتاب وقایع مشروطه بر شعر ایرج میرزا [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 75-96]

 • مشروطیت تحلیل و بررسی محتوایی«طوفان هفتگی» فرخی یزدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • میشل فوکو بررسی مفهوم قدرت در نامه‌های فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار با تکیه بر نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-58]

 • مصیبت نامه بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • مصرف شنیداری‌ جامعه شناسی دیوان کلیم کاشانی به روش اسکارپیت [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 92-118]

 • مصطفى لطفی منفلوطی بررسی تطبیقی عناصر داستان در داستانهای کوتاهِ مصطفى لطفی منفلوطی و جلال آل احمد [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 193-210]

 • مصنفک معرفی، بررسی و تحلیل نسخه خطی«تحفه الوزراء» علی بسطامی شاهرودی «مصنفک» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 13-42]

 • مضامین اجتماعی بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیما یوشیج [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 169-199]

 • مضامین پایداری جلوه‌ها‎ی پایداری در سروده‌ها‎ی سعید بیابانکی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مضامین تعلیمی بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 113-136]

 • مضامین قلندرانه باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • مضامین مشترک بررسی مضامین مشترک نهج البلاغه و کشف المحجوب هجویری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 163-180]

 • مضمون اسپند «مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 189-212]

 • مضمون‌سازی نقش احجار کریمه در مضمون‌سازی شعر شاعران سبک خراسانی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 99-124]

 • مطابقه قافیه و صنعت مطابقه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 105-126]

 • مطالعه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی در کتاب های کودکان در ایران،گروه سنی ب،ده سال اخیر [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 143-159]

 • معاد تحلیل مرگ و معاد در اسکندرنامه نظامی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 95-133]

 • معاد تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • معارف بهاءولد بررسی رویکردهای تأویلی بهاءولد از قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 285-306]

 • معانی استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • معانی حروف معانی حروف در دیوان حافظ [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 62-92]

 • معتزله علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 9-36]

 • معراج تحلیل واقعه سفرنامه روحی نظامی در مخزن الاسرار نظامی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-162]

 • معرفت بررسی رابطه ی خلوت و تفکر در آثار و سیره ی اولیاء و عرفا به روایت متون زبان و ادبیات [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 73-95]

 • معشوق ردّ پای واسوخت بر جاده ی شعر فارسی(از سبک خراسانی تا درخشش در قالب یک مکتب مستقل) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-86]

 • معشوق تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 310-273]

 • معنا قدرت و بازی زبان در نمایشنامه های اولئانا اثر دیوید ممت و منجی در صبح نمناک اثر اکبر رادی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 303-324]

 • معنا نگاهى به عنصرهاى ساختارى داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن مجید [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 9-41]

 • معنا تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 95-121]

 • معنا بررسی اشعار سلمان هراتی در پردازش معنا و تصویر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 137-162]

 • معنا بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • معنای ثانوی نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 145-165]

 • معناشناسی بیان غیر صریح در شاهنامه فردوسی مبتنی بر نظریه ی معنا شناسی کاترین کربرات [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 9-23]

 • معنایى «واژه ها را باید شست » بررسى آشنایى زدایى در اشعار سهراب سپهرى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 69-93]

 • معنی بیگانه بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • مفاهیم انفسی بررسی سیر آفاقی طبیعت و عناصر آن با تکیه بر آیات قرآنی در اشعار مولانا [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 129-151]

 • مقیاس های شاعرانه مقیاس های شاعرانه در شعر معاصر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 7-21]

 • مقیاس های نمادین مقیاس های شاعرانه در شعر معاصر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 7-21]

 • مقایسه مراسم تولد با مراسم مرگ قصیده ای از ابوالعلای معری در مرثیه یکی از فقهای حنفی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 2-26]

 • مقاومت مؤلّفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 165-190]

 • مقاومت بدون خشونت جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 85-113]

 • مقتل نگاهی به مقاتل حسین بن علی )ع( و ترکیب بند محتشم کاشانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 277-301]

 • مقتل نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • مکان نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • مکانیسم دفاعی تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-37]

 • مکتب‌اصفهان بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • مکتب رئالیسم «زن» در رئالیسم ایرانی با تکیه بر رمان«جای خالی سلوچ» [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 181-210]

 • مکتب سمبولیسم تراسل حواس در اشعار ابن فارض [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-73]

 • مگس حیوانات در آثار سعدی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 29-56]

 • ملّا حسین واعظ کاشفی سبزواری معرّفی و بررسی نسخۀ خطّی«صحیفۀ شاهی(تقویم المکاتیب)» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 117-138]

 • ملازمت خواب و خیال ملازمت خواب و خیال در دیوان حافظ [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 167-193]

 • ملامت ه ملامتیه و قلندریه [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 173-196]

 • ملامتیه بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • ملک الشعرا بهار شکوه وطن در نگاه ایلیا ابوماضی و ملک الشعرا بهار (بررسی و نقد تطبیقی وطنیات دو شاعر) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 229-276]

 • ملک الشعرای بهار علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 123-142]

 • ملک الشعرای بهار بررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک الشعرای بهار [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 31-50]

 • ملکم‌ بررسی مسئلة «خود» و «دیگری» در آثار میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله [(مقالات آماده انتشار)]

 • ملکوت نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 71-105]

 • ملکوت جایگاه عرفان در شعر شهریار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 149-172]

 • مینی‎مالیسم بررسی مینی‎مالیسم و مؤلّفه‎های آن در تذکرۀ الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 178-204]

 • مناجات آغازبندی و خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 205-228]

 • منِ اجتماعی بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • مناسک تحلیل و تفسیر مناسک زردشتی در منظومۀ ویس و رامین [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 89-108]

 • مناظره ادبی بررسی ساختار مناظره پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-102]

 • منتجب‌الدین جوینی تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • منیرو روانی پور نقد شالوده شکنی رمان «کولی کنار آتش» اثر «منیرو روانی پور» بر اساس نظریۀ «ژاک دریدا» [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 163-190]

 • منیرو روانی پور تحلیل فمینیستی رمان «دل فولاد» منیرو روانی پور بر اساس نقد روانکاوانه فردیّت یونگ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 247-268]

 • منزوی بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 135-177]

 • منزوی تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 87-111]

 • منشآت معرّفی و بررسی نسخۀ خطّی«صحیفۀ شاهی(تقویم المکاتیب)» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 117-138]

 • منطق‌الطیر بررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر منطق‌الطیر عطار و مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 179-199]

 • منطق الطّ رو.. تأثیر پذیری شیخ شبستر از کلام، تعابیر و اندیشه های شیخ نشابور [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 127-145]

 • منظومه سیمای حضرت سلیمان (ع) در منظومه های عطار نیشابوری [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 97-122]

 • منظومۀ عاشقانه بررسی تطبیقی داستان غنایی یوسف و زلیخای جامی (خاتم الشعرا) و عندلیب (شاعر ترکمن) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 157-192]

 • منِ فردی بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • منقبت آغازبندی و خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 205-228]

 • مینیمالیسم ساختارشناسی حکایت‌های تمثیلی روضۀ هشتم بهارستان از منظر مینیمالیسم [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 43-60]

 • مهارت ارتباط موثر ارتباط موثّر؛ مهارتی سرنوشت‌ساز در شاهنامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 103-128]

 • مهدی اخوان ثالث تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • مهدی فرجی بررسی وجوه هنری بیگانه سازی صورخیال در مجموعه شعر میخانۀ بی‏خواب اثر مهدی فرجی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 235-264]

 • مهدی محقق تصحیح متن، تفسیر فکر(بررسی شیوۀ تصحیح و تحلیل دیوان ناصر خسرو) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 193-216]

 • مهرنوش مزارعی بررسی تطبیقی نقش « فضا و مکان » در پذیرش هویت فراملی در آثار جومپالاهیری و مهرنوش مزارعی از منظر نقد پسا استعماری [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 309-331]

 • موبدان خواب و خوابگزاری در شاهنامه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 155-175]

 • موتیف تحلیل بن مایه های داستانی منظومه عزیز و نگار [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 189-213]

 • موتیف ملازمت خواب و خیال در دیوان حافظ [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 167-193]

 • موج سوم فمینیسم کیمیا در میان زنان (خوانش نوین تاریخی و جنسیتی از رمان تربیتی کیمیا خاتون) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 127-153]

 • موج نو تحلیل نسبت شعر و نظریه در آثار یدالله رویایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 191-212]

 • مؤدب‌پور بررسی مفاهیم انسانشناسی فرهنگی در داستان رکسانا اثر م. مؤدبپور [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 39-58]

 • موی سپید زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 203-234]

 • موسیقی کارکرد عنصر موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-39]

 • موسیقی موسیقیِ اشعار قیصر امین پور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 137-165]

 • موسیقی رمزپردازی افسانۀ ققنوس«در گذاری از اسطوره به عرفان» [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 223-244]

 • موسیقی بیرونی بررسی موسیقی شعر در دیوان فیّاض لاهیجی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 191-210]

 • موسیقی درونی بررسی موسیقی شعر در دیوان فیّاض لاهیجی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 191-210]

 • موسیقی درونی تحلیل انواع موسیقی میانی در اشعار نو و نیمه سنتی نیمایوشیج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 31-50]

 • موسیقی شعر تحلیل و تفسیر مقایسه موسیقی شعر در گشتاسب نامه دقیقی و فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 135-154]

 • موسیقی قافیه بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 13-34]

 • موسیقی کلام تحلیل انواع موسیقی میانی در اشعار نو و نیمه سنتی نیمایوشیج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 31-50]

 • موسیقی کناری بررسی موسیقی شعر در دیوان فیّاض لاهیجی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 191-210]

 • موسیقی معنوی بررسی موسیقی شعر در دیوان فیّاض لاهیجی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 191-210]

 • موسیقى « م . امید » بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 99-117]

 • موسیقى درونى موسیقى شعر اخوان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 69-99]

 • موسیقى شعر موسیقى شعر اخوان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 69-99]

 • موسوی گرمارودی باستان گرایی (آرکائیسم) در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 35-50]

 • موضوع وطنیّات و رویکردهای آن در مسمّط های دوره ی مشروطه [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 59-112]

 • موقعیت مشاهده گر نسبیت و عدم قطعیت در نمایش نامه ی شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر پیراندللو [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 285-304]

 • مولانا رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • مولانا بررسى اندیشه هاى اجتماعى از نظر اقبال و مولانا [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 293-325]

 • مولانا سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-27]

 • مولانا تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 51-66]

 • مولانا بررسی سیر آفاقی طبیعت و عناصر آن با تکیه بر آیات قرآنی در اشعار مولانا [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 129-151]

 • مولانا تحلیل تطبیقی ویژگی های انسان کامل در نگاه مولانا و عطار از منظر تناقض نمایی و اشارات عرفانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 13-40]

 • مولانا اعتراض در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 105-132]

 • مولانا اشتراکات مصادیق فضیلت در اندیشه مولانا و لیندا زاگزبسکی [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 179-204]

 • مولانا تبریز از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 61-74]

 • مولانا مثنوى دقوقى عناصر داستانى تحلیل ساختارى حکایت دقوقى در مثنوى مولانا [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 43-67]

 • مؤلّفه‎های مینی‎مالیسم بررسی مینی‎مالیسم و مؤلّفه‎های آن در تذکرۀ الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 178-204]

 • مولفه‌های ایرانی «زن» در رئالیسم ایرانی با تکیه بر رمان«جای خالی سلوچ» [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 181-210]

 • مؤلفه‌های روشنفکری نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • مؤلفه‌های سبکی کلان‌لایه‌های روایی سبک‌شناسی لایه‌ای رمان هستی از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 41-58]

 • مولفه های شبه عرفانی تحلیل دیدگاه های عرفانی و تبیین مولفه های شبه عرفانی در رمان جزیره سرگردانی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 195-222]

 • مولوی بازتاب کعبه دراشعار مولوی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 119-136]

 • مولوی روایت هرمنوتیکی از حکایت مارگیر در مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 161-188]

 • مولوی بررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر منطق‌الطیر عطار و مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 179-199]

 • مولوی زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا جلال الّدین محمّد بلخی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 283-302]

 • مولوی بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-152]

 • مولوی پژوهشی تطبیقی درباره انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 231-257]

 • مولوی نگاهی جامعه شناختی به داستان سوم دفتر اول مثنوی معنوی (مطالعۀ موردی داستان سوم مثنوی بر اساس مبانی نظری نیکولو ماکیاولی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 123-138]

 • مولوی بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 113-136]

 • مولوی تحلیل و بررسی نسخة اساس استاد فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر مولوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مولوی انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • مولوی بلخی تحلیل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 101-132]

ن

 • نابرابری‌های اجتماعی نقد و پردازش اصول رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر ژاله قائم‌مقامی و نازک الملائکه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 127-152]

 • ناخانگی مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

 • ناخودآگاه خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 77-98]

 • ناخودآگاه جمعی تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 159-177]

 • نادرپور نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • نادر شاه افشار آقا محمد خان قاجار صفات و کینه توزى هاى او و تزویج دختر کریم خان زند با چاروادار قزوینى [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 171-178]

 • نیاز آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 123-134]

 • نیاز از تبتّل تا مقامات فنا تحلیلی از سیر و سلوک مولانا بر اساس داستان کنیز و پادشاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 13-37]

 • نازک الملائکه مقایسه ی تطبیقى نمودِ فقر و تهیدستى در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 119-136]

 • نازک الملائکه نقد و پردازش اصول رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر ژاله قائم‌مقامی و نازک الملائکه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 127-152]

 • نیایش بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 83-112]

 • ناصبی انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی» [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 55-86]

 • ناصرالدین شاه قاجار بررسی ویژگی سبکی «تأکید» در روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار و شناخت گوشه‌ای از شخصیت او بر این اساس همراه با نقدی بر تصحیحات غیرتخصصی از آثار او [(مقالات آماده انتشار)]

 • ناصرخسرو بازتاب فرهنگ ایران باستان در اشعار حکمی ناصرخسرو (با تکیه بر منابع عربی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 29-73]

 • ناصرخسرو بازتاب اخلاقیات زردشتی در اندرز‌های حکیم ناصرخسرو [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 213-228]

 • نامه ی تنسر تأثیر پذیری سیاست نامه ی خواجه نظام الملک از نامه ی تنسر و کارنامه ی اردشیر بابکان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 85-97]

 • نامه ها بررسی مفهوم قدرت در نامه‌های فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه قاجار با تکیه بر نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-58]

 • نا ه جمال شناسی شعر امیری فیروزکوهی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 43-70]

 • نبوّت فضولى از شاعران قرن دهم [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 43-58]

 • نتیجه محور نبودن ادبیات، زبان و سؤال از بودن [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 9-30]

 • نثر تحلیل سبک لایه نحوی زین الاخبار گردیزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 205-230]

 • نثر تحلیل و بررسی سبک نگارش طالبوف؛بر پایه سه اثر مسالک‌المحسنین، ایضاحات در خصوص آزادی و سیاست طالبی [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 69-91]

 • نثر فارسی بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 43-68]

 • نثر فارسی تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 51-85]

 • نثر فنّی بازتاب طب در طوطینامة نخشبی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 113-156]

 • نثر فنی نگاهی به تشبیه و کنایه در کتاب نفثة المصدور [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 197-221]

 • نجوم جلوه هایی از باورهای نجوم قدیم در دیوان خواجوی کرمانی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 27-32]

 • نحوی بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه‌ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 293-331]

 • نحوى «واژه ها را باید شست » بررسى آشنایى زدایى در اشعار سهراب سپهرى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 69-93]

 • نخل و نی تحلیل سبکی رمان «نخل و نی» از رضا رئیسی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 169-184]

 • ندیمه تحلیل جایگاه زنان با تکیه بر دو اثرِ سرگذشت ندیمه و سووشون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 217-244]

 • نزار شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

 • نسبیت نسبیت و عدم قطعیت در نمایش نامه ی شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر پیراندللو [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 285-304]

 • نسب‌شناسی تحلیل مفاهیم اساطیری و نمادین درخت در مرزبان‌نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 237-264]

 • نسخة قونیة 770 تحلیل و بررسی نسخة اساس استاد فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر مولوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نسخه خطی معرفی،بررسی و تحلیل نسخه خطی«کشف اللغات و الاصطلاحات»اثری از عبدالرحیم بن احمد سور بهاری هندی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-52]

 • نسخه خطی معرفی، بررسی و تحلیل نسخه خطی«تحفه الوزراء» علی بسطامی شاهرودی «مصنفک» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 13-42]

 • نسخه خطی بررسی انتسابِ اشعار در جُنگ اسکندر میرزای تیموری [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 153-184]

 • نسخۀ خطّی معرّفی و بررسی نسخۀ خطّی«صحیفۀ شاهی(تقویم المکاتیب)» [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 117-138]

 • نسفی نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 11-54]

 • نیشابور شرح احوال و اصول فکرى ابوعلی دقاق [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 9-41]

 • نشانه بررسی تطبیقی رمان انجیر معابد احمد محمود با بادی آرتیست اثر دان دلیلو [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 132-166]

 • نشانه نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • نشانه زبانی بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 52-73]

 • نشانه‌شناسی «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی مفهوم عشق در منظومة ویس و رامین بر اساس نظریه رمزگان دانیل چندلر [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 265-268]

 • نشانه شناسی فرهنگی نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • نشانه- معناشناسی واکاوی گفتمان بوشی گرمس در رمان «پیکر فرهاد» عباس معروفی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 13-34]

 • نشانه-معنا شناسی نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • نشانه ها معانی حروف در دیوان حافظ [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 62-92]

 • نشانۀ زبانی تحلیل گفتمان «تاریخ بیهقی» بر اساس نظریۀ فراتابی زبانی فرای و بازی زبانی ویتگنشتاین [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 13-42]

 • نشریات ادبی تحلیل و بررسی محتوایی«طوفان هفتگی» فرخی یزدی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نصاب الصبیان نقد و تحلیل ساختار تعلیمی کتاب«نصاب الصبیان» ابونصر فراهی (مطالعه موردی یک کتاب کودک در نظام آموزشی سبک سنّتی) [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 115-143]

 • نصرت رحمانی باستان گرایی (آرکائیسم) در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 35-50]

 • نطام سرمایه داری بررسی مفهوم از خود بیگانگی در رمان پول عامل خودکشی اثر مارتین ایمیس [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 147-159]

 • نظامی تحلیل واقعه سفرنامه روحی نظامی در مخزن الاسرار نظامی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-162]

 • نظامی کارکرد عنصر موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-39]

 • نظامی ویرانه نشین مینوی خجستگی و گجستگی جغد در آثار سرآمدان سبک های مختلف شعر فارسی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 154-178]

 • نظامی تحلیل مرگ و معاد در اسکندرنامه نظامی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 95-133]

 • نظام احسن چشم انداز احسن ازدیدگااه شیخ محمود شبستری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 74-91]

 • نظامی گنجوی تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • نظامی گنجوی بررسی ساختار زمان در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بر اساس الگوی زمان و روایت ژنت [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-196]

 • نظامی گنجوی ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • نظامنامه تأملی نشانه شناختی بر متن نظام‌نامه مدرسۀ معرفت خامنه (بر اساس نظریۀ «کنش گفتاری» جان ‌سرل و «نشانه‌شناسی عمومی» ژان مری کلن کن برگ) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 125-140]

 • نظام های زبانی، دال های عینی و غیرعینی، گسست گفتمانی، پژوهشی در باب سطوح زبانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 67-84]

 • نظامى تحلیل جلوه هاى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 185-213]

 • نظامى اشتراکات لیلى و مجنون جامى و لیلى و مجنونِ نظامى و مجنون و لیلى امیرخسرو دهلوى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 9-43]

 • نظریة تک اسطوره گذر از نه بیشة شهریارنامه بر اساس نظریة تک اسطورة جوزف کمپبل [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 239-256]

 • نظریه بیان غیر صریح در شاهنامه فردوسی مبتنی بر نظریه ی معنا شناسی کاترین کربرات [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 9-23]

 • نظریه نقد بینامتنی دو اثر ادبی بوستان و قابوس نامه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 257-280]

 • نظریه آرامش بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی بهسه نظریه درباب طنز [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 112-131]

 • نظریه تفوق بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی بهسه نظریه درباب طنز [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 112-131]

 • نظریه ناهماهنگی بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی بهسه نظریه درباب طنز [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 112-131]

 • نظریۀ هیجانی بررسی کاربردشناسی کنش های گفتاری در بابِ شیر و گاوِ کلیله و دمنه بر اساس نظریۀ پلاچیک [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 205-233]

 • نظم کیهانی وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 43-67]

 • نظم های سه گانه ی لاکانی بررسی عقاید ژاک لاکان در نمایشنامه ی «از پشت شیشه ها» اثر اکبر رادی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 31-50]

 • نعت آغازبندی و خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 205-228]

 • نفثه المصدور نگاهی به تشبیه و کنایه در کتاب نفثة المصدور [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 197-221]

 • نفثه المصدور زیدری کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • نفس سیمای سهل تستری در تصوف [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 9-27]

 • نفس تحلیل داستان «گنبد فیروزه ای » از هفت پیکر نظامی و افسونگری نفس امّاره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 112-136]

 • نفس اماره تحلیل داستان «گنبد فیروزه ای » از هفت پیکر نظامی و افسونگری نفس امّاره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 112-136]

 • نفس مطمئنه تحلیل داستان «گنبد فیروزه ای » از هفت پیکر نظامی و افسونگری نفس امّاره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 112-136]

 • نفوذ نگاهى مختصر از منظر تجزیه و تحلیل نقادانه ى کلام به اندیشه هاى تى اس الیوت در« برنت نورتون» [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 113-135]

 • نقاب تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 9-46]

 • نقاب تحلیل روان کاوانه شخصیتّ بانوگشسب بر اساس آرای فروید و یونگ [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-37]

 • نقاشی تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • نقاشی‌ بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • نقدادبی نقد بینامتنی دو اثر ادبی بوستان و قابوس نامه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 257-280]

 • نقد ادبی نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 71-105]

 • نقد ادبی نقد جامعه شناسی داستان گیلهمرد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 73-90]

 • نقد ادبی نقد شالوده شکنی رمان «کولی کنار آتش» اثر «منیرو روانی پور» بر اساس نظریۀ «ژاک دریدا» [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 163-190]

 • نقد ادبیّات « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • نقد اسطوره ای تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در منظومۀ «گل و نوروز» براساس الگوی جوزف کمبل [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-181]

 • نقد تکوینی نگاهی جامعه شناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 111-137]

 • نقد جامعه شناختی تحلیل جامعه شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 141-170]

 • نقد جامعه شناختى نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 137-170]

 • نقد خواننده محور کوری معنوی در رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 111-136]

 • نقد روانکاوانه تحلیل فمینیستی رمان «دل فولاد» منیرو روانی پور بر اساس نقد روانکاوانه فردیّت یونگ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 247-268]

 • نقد سیاسی و اجتماعی تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • نقد فمینیستی بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 229-248]

 • نقد کهن الگویی تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 159-177]

 • نقد مدرن و سهراب سپهرى روش گفتمان کاوى در شعر سهراب سپهرى [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 145-170]

 • نقد و تحلیل نقد و تحلیل غزل های عاشورایی جامه دران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 133-156]

 • نقد و علماى بلاغت قافیه و صنعت مطابقه [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 105-126]

 • نقره و ایقاع بررسی اتانین و رابطه آن با موسیقی و عروض شعر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 215-239]

 • نقش انگاره های جنسیتی در هزار و یک شب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 239-262]

 • نقش دبیر مقایسه نقش و ویژگی های دبیران در شاهنامه و تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 32-78]

 • نقش های زبان تحلیل ساختاری غزل نخست دیوان حافظ [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 185-208]

 • نیکلسون مقایسه ی اختلافات شرح مثنوی نیکلسون در دفتر اول با شرح مثنوی استادان فروزانفر، کریم زمانی و استعلامی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 25-53]

 • نیکی و بدی جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 22-51]

 • نگاه خیره بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • نگاه شاعرانه نگاه شاعرانه پایان متافیزیک [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 62-92]

 • نگاه غربی بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 85-98]

 • نگاه موازی، سوررئالیسم، سبک شخصی، جملات شعرگونه، مصرا عهای ناب، تمدن مشرق زمین، نگاهی موازی به زندگی و آثار صادق هدایت و سهراب سپهری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 74-111]

 • نماد کارکردهای متناقض واژه « باران »در شعر شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیّاب [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 173-197]

 • نماد روایت هرمنوتیکی از حکایت مارگیر در مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 161-188]

 • نماد بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 41-64]

 • نماد ویژگی های شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 13-42]

 • نماد مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • نمادپردازی عرفانی بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجوی کرمانی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 117-146]

 • نماد رنگ نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • نماز آداب شریعت و طریقت در نگاه احمد غزّالی و عین القضات همدانی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 95-121]

 • نمایش نام هی دورگه بررسی رویکرد پسااستعماری در نقد ادبی در: مفهوم اعتراض در نمایشنامه ی دورگه ، از لنگستون هیوز [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 201-215]

 • نمایشنامه ‏نویسیِ معاصر اندیشه‌های آرمان‏شهری در نخستین نمایشنامه‌های اکبر رادی با رویکرد به آرمان‏شهر فلسفی فارابی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 325-352]

 • نیما یوشیج بررسی و تطبیق مضامین اجتماعی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیما یوشیج [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 169-199]

 • نیما یوشیج بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 233-260]

 • نیما یوشیج مقایسه ی تطبیقى نمودِ فقر و تهیدستى در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 119-136]

 • نیمایوشیج تحلیل انواع موسیقی میانی در اشعار نو و نیمه سنتی نیمایوشیج [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 31-50]

 • نیم پشه نارسائى ها در معانى لغات و تعبیرات منطق الطیر شیخ عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعى کدکنى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-112]

 • نمونة نخستین انسان نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

 • نمونه بررسی تطبیقی رمان انجیر معابد احمد محمود با بادی آرتیست اثر دان دلیلو [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 132-166]

 • نهی از من ر پرتوامر ونهی آیات قرآنی واحادیث نبوی در دیوان حکیم سنایی غزنوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 147-171]

 • نهج البلاغه جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 185-207]

 • نهج البلاغه جلوه های صبر درگلستان وبوستان سعدی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 9-27]

 • نهج البلاغه بررسی مضامین مشترک نهج البلاغه و کشف المحجوب هجویری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 163-180]

 • نهیلیسم مؤلّفه های نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 93-111]

 • نوخسروانى « م . امید » بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 99-117]

 • نور زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا جلال الّدین محمّد بلخی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 283-302]

 • نوزایی مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • نویسندگان زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • نوشتار زنانه کیمیا در میان زنان (خوانش نوین تاریخی و جنسیتی از رمان تربیتی کیمیا خاتون) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 127-153]

 • نوشتن سلوک محمود دولت آبادى در رمان سلوک [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 44-60]

 • نوع نگاه بررسی اصطلاحات نجومی در شعر معاصر [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 9-32]

و

 • وابسته های عددی مقیاس های شاعرانه در شعر معاصر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 7-21]

 • وادکست «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • وارونه سازی معنایی باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • واژگان بررسی و تحلیل لایۀ ایدئولوژیک واژگان، در داستان امیر ارسلان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 245-274]

 • واژگانی بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه‌ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 293-331]

 • واژگانی) بررسی هنجار گریزی زمانی در مجموعه داستان های غزاله علیزاده (از کتاب باغزاله تا ناکجا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 179-203]

 • واژگان پارسی نژاد تحلیل و تفسیر واژه‌های پارسی‌نژاد در تاریخ بیهقی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 109-127]

 • واژگان معرب(فارسیات) بررسی و تحلیل چند واژه معرب از کتاب تکلمه الاصناف کرمینی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 2-21]

 • واژگان و اصطلاحات نقش احجار کریمه در مضمون‌سازی شعر شاعران سبک خراسانی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 99-124]

 • واژه ی ساده بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 123-143]

 • واژ ه های زنانه کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و جنسیت [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 121-132]

 • واژ ههای مردانه کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و جنسیت [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 121-132]

 • واسطه گزارش چند بیت دشوار از شاعران نامدار [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 263-282]

 • واسوخت ردّ پای واسوخت بر جاده ی شعر فارسی(از سبک خراسانی تا درخشش در قالب یک مکتب مستقل) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-86]

 • واقعی بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • واقعیت نسبیت و عدم قطعیت در نمایش نامه ی شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر پیراندللو [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 285-304]

 • واقع گرایى نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 137-170]

 • واقع گرایى – اصالت ماهیت – حوز هى رمان – برون گرایى یا عینیت – جامعه گرایى تفاوت رئالیسم اروپایى با واقع گرایى ایرانى [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 325-354]

 • وانمایی(شبیه سازی) بررسی تطبیقی رمان انجیر معابد احمد محمود با بادی آرتیست اثر دان دلیلو [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 132-166]

 • وجهیت تحلیل و تفسیر «وجهیت و صدای دستوری» در متون ادبی (آرش کمانگیر) و (درفش کاویان) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 103-126]

 • وحدتِ احدی از وحدتِ عددی تا وحدتِ احدی تحلیل دیدگاهِ عطار نیشابوری در بابِ حقیقتِ توحید [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 77-96]

 • وحدت ادیان دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

 • وحدت اضداد بررسی تطبیقی - تحلیلی اسطورة زال و رودابه با اسطورههای ایرانی و مصری [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-85]

 • وحدت آفرینش وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 43-67]

 • وحدتِ عددی از وحدتِ عددی تا وحدتِ احدی تحلیل دیدگاهِ عطار نیشابوری در بابِ حقیقتِ توحید [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 77-96]

 • وحدت وجود خرد ستیزی در صوفیه [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 171-192]

 • و خواجو بررسی و تطبیق شخصیت جمشید و سلیمان در مثنو یهای عطّار- دیوان حافظ و دیوان خواجو [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 9-38]

 • ورع سیماى سفیان ثورى در عرفان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 154-174]

 • ورع سیمای سهل تستری در تصوف [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 9-27]

 • ورونا بنارس در آیینه ی ادب فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-117]

 • وزارت «بررسی جایگاه و ویژگی‌های وزیر در متون ادبی» [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 132-168]

 • وزرا سیمای دولتمردان در آینه ی آثار عبید [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 51-77]

 • وزن موسیقى شعر اخوان [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 69-99]

 • وزن موسیقیِ اشعار قیصر امین پور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 137-165]

 • وزن بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 13-34]

 • وزن شعر بررسی امکانات و اختیارات دستور زبانی در شعر ناصرخسرو [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 199-242]

 • وزن شعر بررسی اتانین و رابطه آن با موسیقی و عروض شعر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 215-239]

 • وزن نیمایى « م . امید » بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 99-117]

 • ویژگی سبکی تحلیل تطبیقی ویژگی های انسان کامل در نگاه مولانا و عطار از منظر تناقض نمایی و اشارات عرفانی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 13-40]

 • ویژگی مدن تاثیر مدرنیسم در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 123-146]

 • ویژگی های دبیر مقایسه نقش و ویژگی های دبیران در شاهنامه و تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 32-78]

 • ویژگی های سبکی سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • ویژگی‌های سبکی بررسی ویژگی‌های سبکی دُرِّسخن « غیاث» [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 13-49]

 • ویژگی‌های صرفی و نحوی بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 43-68]

 • ویژگ یهای وزیر «بررسی جایگاه و ویژگی‌های وزیر در متون ادبی» [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 132-168]

 • ویس بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 91-107]

 • ویس ازدواج در مثنوی «ویس ورامین » [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 147-162]

 • ویس نشانه‌شناسی مفهوم عشق در منظومة ویس و رامین بر اساس نظریه رمزگان دانیل چندلر [دوره 12، پیاپی 44، 1399، صفحه 265-268]

 • ویس و رامین بررسی تطبیقی نمودهای گذر از آتش [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 231-249]

 • ویس و رامین تحلیل و تفسیر مناسک زردشتی در منظومۀ ویس و رامین [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 89-108]

 • وصف «وصف مدرنیستی» در آثار ابوتراب خسروی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 171-194]

 • وطنیات شکوه وطن در نگاه ایلیا ابوماضی و ملک الشعرا بهار (بررسی و نقد تطبیقی وطنیات دو شاعر) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 229-276]

 • وطنیّات وطنیّات و رویکردهای آن در مسمّط های دوره ی مشروطه [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 59-112]

 • وفاداری به زنان کیمیا در میان زنان (خوانش نوین تاریخی و جنسیتی از رمان تربیتی کیمیا خاتون) [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 127-153]

 • وقوع ردّ پای واسوخت بر جاده ی شعر فارسی(از سبک خراسانی تا درخشش در قالب یک مکتب مستقل) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-86]

 • ولایت از تبتّل تا مقامات فنا تحلیلی از سیر و سلوک مولانا بر اساس داستان کنیز و پادشاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 13-37]

 • ولادیمیر پراپ تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • ویلان الدوله ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 67-92]

ه

 • هیبت انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • هبوط تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 51-66]

 • هجو پیشینه و علل پیدایش ادبیات غیر جّد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 165-182]

 • هدهد خوش خبر بررسی مضامین مشترک بادصبا در شعر ابن عربی و حافظ [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 125-154]

 • هراکلس از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 47-75]

 • هرمز قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 147-164]

 • هرمنوتیک روایت هرمنوتیکی از حکایت مارگیر در مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 161-188]

 • هرمنوتیک «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • هرمنوتیک « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • هزار و یکشب سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • هزارویک شب جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • هزار و یک شب انگاره های جنسیتی در هزار و یک شب [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 239-262]

 • هزار و یک شب تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • هزار و یک‌ شب پارادوکس زن ستیزی-زن ستایی ( بررسی همسنج«زن» در «هزار و یک شب» و «قصه های کنتر بری») [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 67-87]

 • هزل پیشینه و علل پیدایش ادبیات غیر جّد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 165-182]

 • هژمونی جامع هشناسی غزل حافظ با تکیه بر شیوه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 9-41]

 • هستی نگاه شاعرانه پایان متافیزیک [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 62-92]

 • هستی فرهاد حسن‌زاده سبک‌شناسی لایه‌ای رمان هستی از فرهاد حسن‌زاده [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 41-58]

 • هفت اورنگ بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • هفت پیکر تحلیل جلوه هاى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 185-213]

 • هفت خان از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 47-75]

 • هفت‌خوان خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 77-98]

 • هلالی جغتایی شاخص‌های محتوایی و بیانی شعر هلالی جغتایی در آینة صور خیال [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 197-238]

 • هما بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • هماهنگی موسیقیِ اشعار قیصر امین پور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 137-165]

 • همپایه تحلیل سبک لایه نحوی زین الاخبار گردیزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 205-230]

 • همدلی بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان‌های فرهاد حسن زاده [(مقالات آماده انتشار)]

 • همدلی بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • هم زیستی جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 85-113]

 • همسایه ها عناصری از فرهنگ عامه در رمان همسایه ها (احمد محمود) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 75-109]

 • همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها‌ بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • هنجارگریزی بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه‌ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 293-331]

 • هنجارگریزی بررسی هنجار گریزی زمانی در مجموعه داستان های غزاله علیزاده (از کتاب باغزاله تا ناکجا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 179-203]

 • هنجارگریزی زمانی(نحوی بررسی هنجار گریزی زمانی در مجموعه داستان های غزاله علیزاده (از کتاب باغزاله تا ناکجا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 179-203]

 • هنجارگریزی واژگانی هنجار گریزی واژگانی در اشعار منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 211-227]

 • هنجار گریزى «واژه ها را باید شست » بررسى آشنایى زدایى در اشعار سهراب سپهرى [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 69-93]

 • هنر هنر شرقی، هنر مقدس [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-168]

 • هنر تلفیقی تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • هنر فردوسی نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • هنری میلر تأثیر تفکر و عرفان شرق دور بر آثار هنری میلر [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 39-65]

 • هواجس نفسانی پژوهشی تطبیقی درباره انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 231-257]

 • هو یت بررسی پدیده ی پیوندگونی از د دگاه پسااستعمارگرایانه ی هومی بابا در داستان در کشور آزاد اثر وی. اس. نایپل [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 325-344]

 • هویت بررسی مفهوم از خود بیگانگی در رمان پول عامل خودکشی اثر مارتین ایمیس [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 147-159]

 • هویت بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • هویّت «تعلیق معنا و نیاز تقابل های دوگانه »ی دریدا در دو اثر سام شپارد، کودک مدفون و غرب حقیقی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 57-74]

 • هویّت بررسی نقش دستار در هویّت سازی فرهنگی پوشش مردان عصر صفوی با تکیه بر شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 35-60]

 • هویّت ‎رئالیسم هویّت رئالیسم و مشروطیّت ایران بر پایۀ سروده‎های فرّخی یزدی و عارف قزوینی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 245-263]

 • هویّت زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • هویت فراملی بررسی تطبیقی نقش « فضا و مکان » در پذیرش هویت فراملی در آثار جومپالاهیری و مهرنوش مزارعی از منظر نقد پسا استعماری [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 309-331]

 • هوشنگ ابتهاج بررسی و تحلیل گونه‏ های ادب غنایی در شعر هوشنگ ابتهاج [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 13-58]

 • هوشنگ گلشیری کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و جنسیت [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 121-132]

 • هومی بابا مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

ی

 • یادگار زریران رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • یأس مؤلّفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 165-190]

 • یاس اجتماعی بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • یاکوبسن تحلیل نقش های زبانی در اسطورۀ زال بر اساس نظریۀ ارتباطی یاکوبسن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 153-180]

 • یدالله رویایی تحلیل نسبت شعر و نظریه در آثار یدالله رویایی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 191-212]

 • یقین نقد، بررسی و تحلیل تقابل حیرت و یقین در غزلیات عطار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 61-82]

 • یَکُلیا و تنهایی او نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 71-105]

 • یگانگی یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-248]

 • یوسف نگاهى به عنصرهاى ساختارى داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن مجید [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 9-41]

 • یوسف ادریس بررسی تطبیقی زندگی و برخی آثار محمود دولت آبادی ویوسف ادریس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 92-106]

 • یوسف و زلیخا بررسی تطبیقی داستان غنایی یوسف و زلیخای جامی (خاتم الشعرا) و عندلیب (شاعر ترکمن) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 157-192]

 • یونگ بررسی شخصیّت ادبی عرفی شیرازی بر اساس کاربست کهن‌الگوها در دیوان او [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 113-134]

 • یونگ خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 77-98]

 • یونگ تحلیل فمینیستی رمان «دل فولاد» منیرو روانی پور بر اساس نقد روانکاوانه فردیّت یونگ [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 247-268]

 • یونگ بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]