آ

 • آدم نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

 • آفرینش نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

ا

 • ابرمتن «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • ابهام شعری بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • اخلاق تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • اخوان شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

 • اخوان ثالث نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • ادبیات سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • ادبیات تطبیقی شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

 • ادبیات عرفانی بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • ادبیات معاصر نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • ادبیات مهاجرت نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • ایران پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • اساطیر تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • اسدی طوسی تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • اسطوره بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • اسکندر حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • اعتراض بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • الگوی گریماس. داستان اکوان دیو روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 97-127]

 • انقلاب بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • اهریمن نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

 • اوزان عروضی نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

ب

 • باختین بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • باهم‌آیی رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • بحر رمل نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • بحر مضارع نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • بدیع تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • بیروت شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

پ

 • پادکست «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • پسااستعمارگرایی نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • پیشدادی تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • پوشاک تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

ت

 • تاریخ تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • تاریخ سیستان بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 43-68]

 • تاریخ سیستان تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 51-85]

 • تازه گویی بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • تحلیل ساختاری تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • تخیل نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • تدبیر منزل تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • ترکیب اضافی رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • ترکیب وصفی رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • تسامح و تساهل دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

 • تقابل فعل تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

ج

 • جام بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • جام جهان بین بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • جم تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]

 • جمشید بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

چ

ح

 • حافظ تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • حافظ بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • حدیقه‎الحقیقه نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

 • حس آمیزی نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • حکایات عرفانی نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

 • حکمت عملی تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

خ

 • خرابات بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • خرد تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 63-101]

د

 • داستان‎پردازی نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

 • داستان ابرمتنی «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • داستان کوتاه پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • دانش تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 63-101]

 • دیریابی بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • درد دین تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • دستور بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 43-68]

 • دین دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

 • دیوانه نمایی بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

ر

 • ریخت‎شناسی روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 97-127]

 • رفتار و سلوک شبلی سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-41]

 • روایت روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 97-127]

 • روایت حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • روایت‎شناسی‎ روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 97-127]

 • روایت‌شناسی تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • روح انگیز شریفیان نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • روزی که هزار بارعاشق شدم نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • روزگار معاصر شعرسپید آ یینی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-28]

ز

 • زامیادیشت پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • زبان رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • زبان نمادین تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • زنان سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • زنان حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

س

 • ساحت زبان تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • ساختارگرایی تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • ساختارگرایی تکوینی بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • سیاستمداری حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • سبک تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 51-85]

 • سبک هندی بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • سحروجادو سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • سخن تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 63-101]

 • سرانه‎ی‎‎ مطالعه « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • سیستان پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • سعدی تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • سنایی بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • سنایی نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

ش

 • شالوده شکنی « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • شاملو نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • شاهنامه پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • شاهنامه بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • شاهنامه حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 193-218]

 • شاهنامه تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 63-101]

 • شبلی در آثار عطّار سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-41]

 • شبلی در منطق‌الطیر سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-41]

 • شخصیت پردازی پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • شعر تحلیل و بررسی آرایه ی «تقابل فعل» در سروده های سعدی و حافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 103-117]

 • شعر آیینی شعرسپید آ یینی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-28]

 • شعر دیجیتالی «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • شعر سپید شعرسپید آ یینی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-28]

 • شهر بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • شوش شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

ص

 • صادق هدایت پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • صائب تبریزی بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • صرفی و نحوی تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 51-85]

 • صوفیه دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

ض

 • ضحاک بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

ط

 • طرز نو بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • طلسم سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • طنز تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • طنز بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

ظ

 • ظاهر و باطن دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

ع

 • عارفانه‌ها و سخنان شبلی سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 9-41]

 • عاشورا شعرسپید آ یینی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 9-28]

 • عطار تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

ف

 • فریدون مشیری نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • فروغ فرخزاد نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

ق

 • قرآن کریم سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]

 • قلمروی جغرافیایی پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • قلندریات بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

ک

 • کارت پستال نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 29-50]

 • کارکردعنصرزبان پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • کارناوال گرایی بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • کیانیان پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-142]

 • کاوه بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • کیخسرو بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 119-136]

 • کفر بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • کمینه‎گرایی نظام داستان‎پردازی در حکایات حدیقۀ سنایی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 199-229]

گ

 • گرشاسبنامه تدبیر منزل در گرشاسب نامه اسدی طوسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 175-192]

 • گروتسک(تلخ خند) بررسی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 173-197]

 • گزاره های زبان پژوهشی برکارکرد عنصر زبان درشخصیت پردازیی با تکیه برداستان های کوتاه صادق هدایت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 103-136]

 • گلدمن بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 143-165]

 • گناه نخستین نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

ل

 • لذّت کتابخوانی « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • لیلی و مجنون تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

م

 • مثنوی رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

 • معنی بیگانه بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-62]

 • ملامتیه بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 87-102]

 • مولانا رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-67]

ن

 • نادرپور نگاهی به اوزان عروضی عاشقانه های ( غزلواره های ) چهار شاعر معاصر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 155-174]

 • نثر فارسی بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 43-68]

 • نثر فارسی تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 51-85]

 • نزار شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-95]

 • نشانه‌شناسی «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • نظامی گنجوی تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

 • نقد ادبیّات « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • نقد سیاسی و اجتماعی تحلیل و بررسی نقد اجتماعی در مصیبت نامه ی عطار بر مبنای روش شناسی اسکینر [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-172]

 • نماد رنگ نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 91-122]

 • نمونة نخستین انسان نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 11-29]

و

 • وادکست «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • وحدت ادیان دین از نگاه صوفیه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 9-50]

 • ویژگی‌های صرفی و نحوی بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 43-68]

 • ولادیمیر پراپ تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 167-198]

ه

 • هرمنوتیک «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 69-90]

 • هرمنوتیک « نقد نقّادان ادبی» [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 145-163]

 • هزار و یکشب سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 123-143]