آ

 • آیرونی بررسی آیرونی نمایشی/ تقدیر در داستان «پادشاه و کنیزک» در دفتر اوّل مثنوی مولانا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 43-67]

 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • آشنایی‌زدایی آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • آیین رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • آنیما تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • آنیما بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]

 • آنیموس بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]

ا

 • ابراهیم گلستان بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 251-178]

 • ابزارهای ایجاد لحن نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • ابوشکور بلخی روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • احساس و عاطفه تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • اختلال شخصیت بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • اخلاق ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • اخلاقیات تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • ادبیات ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • ادبیات بومی بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 251-178]

 • ادوات ربطی بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • ایدﺋولوژی بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • ارتباطی بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • استفهام استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • اسطوره پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • اعتراض ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • اغراض ثانویّه استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • اغلاط ترجمه آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • اکسپرسیونیسم بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • الگوی کنشی تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • امام علی علیه السلام آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • انس انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • انسان بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • انسان شناسی چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • انسجام پیوندی بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • انفعال و پویایی زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • انگارۀ معنایی بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • انواع کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • انواع لحن نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

ب

 • بازار صابر دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • باورسازی و باورسوزی باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • بیت تخلّص «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • بررسی انتقادی ضبط و شرح ابیات بررسی انتقادی ضبط و شرح بیت‌هایی از شاهنامه [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 13-39]

 • برۀ گمشدۀ راعی شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • بلاغت بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • بلاغت بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • بلاغت استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • بینامتنیت روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • بهاءولد بررسی رویکردهای تأویلی بهاءولد از قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 285-306]

 • بهرام صادقی بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • بهشت‌گمشده تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • بیهقی تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • بهمن شعله‌ور نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • بوردیو تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

پ

 • پادشاهان تحلیل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 101-132]

 • پادشاهان ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • پَر /por/par/ پیشوند تاریخی تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • پیرامتنیت روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • پیر خرد تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • پر ریشة فعل تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • پروین اعتصامی استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • پله‌آس و ملیزاند واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • پیوند خوردگی مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

ت

 • تاجیکستان دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • تاریخ پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • تاریخ بیهقی تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • تحریفات تاریخی نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • تحول معنایی پر تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • تخیّل تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • ترامتنیت روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • ترجمه نهج‌البلاغه آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • تزویرستیزی «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • تصمیم گیری بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • تصویر کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • تصویرپردازی کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • تصویرسازی بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • تصویر مستقل بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • تطور زبانی آسیب‌شناسی ترجمه‌های نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 407-439]

 • تعلیم ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • تعلیم انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • تفکر انتقادی بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • تقابل بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • تقدیر بررسی آیرونی نمایشی/ تقدیر در داستان «پادشاه و کنیزک» در دفتر اوّل مثنوی مولانا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 43-67]

 • تمثیل بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • تیموریان نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • تناقض گویی باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • تورج زاهدی تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

ج

 • جایگاه اجتماعی جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • جایگاه زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • جامی بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • جامعه ایرانی بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • جان میلتون تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • جریان روشنفکری نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • جلال خالقی مطلق بررسی انتقادی ضبط و شرح بیت‌هایی از شاهنامه [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 13-39]

 • جنگ بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • جوزف کمپبل تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

چ

 • چهره‌پردازی چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • چهره شناسی چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

ح

 • حافظ «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • حسن زاده بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • حکایت بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

خ

 • خیالی بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • خیانت جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • خانۀ پریان تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • خطا تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • خواب و رویا تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • خواجوی کرمانی بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • خواجوی کرمانی تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در منظومۀ «گل و نوروز» براساس الگوی جوزف کمبل [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-181]

 • خواستگاری بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]

 • خوانش ساختارگرا باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • خودآگاهی بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • خودزنی «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

د

 • داستان شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • داستان بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 251-178]

 • داستان بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • داستان آفرینش آدم بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • داستان زادن زال نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • داستان کنیزک بررسی آیرونی نمایشی/ تقدیر در داستان «پادشاه و کنیزک» در دفتر اوّل مثنوی مولانا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 43-67]

 • داستان‌معاصر بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • داستان‌های پست مدرن معاصر فارسی آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • دیدگاه آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • دریغ یاد دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • دوره مشروطه تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

ذ

 • ذوق زیبایی شناختی تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

ر

 • رابرت‌لیو بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • راحه‌الصدور و آیه‌السرور تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • راسکین بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • راوندی تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • ریشه در اعماق بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • رضا قاسمی‌ بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • رمان نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • رمان بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • رندی «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • رودکی تجلّی عنصر عاطفه در تحلیل معناشناسی شعر شاعران روشن‌دل: بهشت‌گمشده میلتون و دیوان رودکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 381-406]

 • روشنفکر نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • روضه‌الشّهدای کاشفی نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • رویکردهای تأویلی بررسی رویکردهای تأویلی بهاءولد از قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 285-306]

ز

 • زال و رودابه واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • زبان بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • زبان بلوچی تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • زبانشناسی بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • زبان فارسی تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • زن تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

 • زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • زنان جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • زویا پیرزاد زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

س

 • سایه تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • سبک‌شناسی انتقادی بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • سبک شناسی شعر سبک شناسی شهرآشوب های مسعود سعد سلمان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 209-237]

 • سپیده کاشانی بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • سرل تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • سطح ادبی سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سطح زبانی سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سطح فکری سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سعدی روابط ترامتنی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

 • سفر تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • سفرنامه بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سفرنامۀ اعتمادالسلطنه و سفرنامۀ حاجی پیرزاده بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سفرنامۀ حاج سیاح بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سفرنامۀ میرزا فتاح خان بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • سلحشور تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • سماع تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • سنایی انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • سینما‌ بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • سوژه بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • سوگند رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • سوگند آیینی رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

ش

 • شارح تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • شاعران دوره مشروطه تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

 • شاهنامه نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • شاهنامه رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • شاهنامه بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • شاهنامه بررسی انتقادی ضبط و شرح بیت‌هایی از شاهنامه [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 13-39]

 • شاهنامه پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • شاهنامه فردوسی بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]

 • شخصیت تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • شخصیت چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • شخصیّت بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • شخصیت پردازی شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • شخصیّت زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • شخصیت ضد اجتماعی بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • شرح متن تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • شعر تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

 • شعر آزاد تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • شعر تعلیمی نقد و تحلیل ساختار تعلیمی کتاب«نصاب الصبیان» ابونصر فراهی (مطالعه موردی یک کتاب کودک در نظام آموزشی سبک سنّتی) [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 115-143]

 • شعر کودک نقد و تحلیل ساختار تعلیمی کتاب«نصاب الصبیان» ابونصر فراهی (مطالعه موردی یک کتاب کودک در نظام آموزشی سبک سنّتی) [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 115-143]

 • شعر معاصر فارسی تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • شمارندۀ‌ شب مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

 • شهرآشوب سبک شناسی شهرآشوب های مسعود سعد سلمان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 209-237]

 • شوهر آهو خانم بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

ص

 • صدرالدین عینی دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

ط

 • طبقۀ اجتماعی تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

 • طنز بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

ع

 • عاشورا نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • عالیا یونس مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

 • عالم آرای عباسی سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • عبدالحسین صنعتی زاده تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • عتبة‌الکتبه تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • عرفان تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • عرفی شیرازی بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • عزاداری نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • عطّار بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • علاءالدین ابوالشامات تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • علی محمد افغانی بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • عناصر داستان شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • عناصر داستان واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

غ

 • غزل بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • غزلیات حافظ تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • غزلیات سنایی باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

ف

 • فراداستان آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • فرایند فردیت تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • فردوسی تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

 • فردوسی بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

 • فردوسی واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • فردوسی پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • فرم و پایان بندی آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • فرّه ایزدی تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در راحه‌الصّدورو تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]

 • فرهنگ ایرانی بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • فرهنگ محلی بررسی و تحلیل بومی گرایی و ادبیات عامه در آثار ابراهیم گلستان [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 251-178]

 • فروغ فرخزاد بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • فضاسازی آشنایی‌زدایی از سازه‌های داستان در شش داستان پست مدرن معاصر فارسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 239-270]

 • فعل دو پیشوندی تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • فمینیسم تصویر مترقّی زن ایرانی در شعر مشروطه [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 119-143]

ق

 • قاجار بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • قید تأکید و تشدید تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • قدرت بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • قید کمال و غایت تفسیر و تحلیل معنایی پیشوند فعلی تاریخی پر/por/par/، بر پایة متون زبان و ادبیات فارسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 13-44]

 • قرآن کریم بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی واژه های قرآنی در غزل عرفی شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 285-330]

 • قرآن کریم بررسی رویکردهای تأویلی بهاءولد از قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 285-306]

 • قرن ششم سبک شناسی شهرآشوب های مسعود سعد سلمان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 209-237]

 • قیصر امین پور بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • قصه های ایرانی مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

ک

 • کارل گوستاو یونگ تحلیل رمان «خانۀ پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 255-283]

 • کیانیان پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 125-154]

 • کانون کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • کلیله و دمنه جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • کمال گرایی بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • کنایۀ تعریض «خودزنی»‏های رندانۀ حافظ [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 343-359]

 • کنش ترغیبی تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • کنش گفتار تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • کنش منظوری تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش‌گفتار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 279-313]

 • کهن الگوی سفر قهرمان تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در منظومۀ «گل و نوروز» براساس الگوی جوزف کمبل [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-181]

گ

 • گرماس تحلیل الگوی کنشگر گرماس در شخصیت های رمان «سلحشور» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 157-177]

 • گفتار نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • گفتمان بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجوی کرمانی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 13-46]

 • گفتمان بررسی ویژگی‌های سبکی رمان «ریشه در اعماق» با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 223-250]

 • گلرخسار صفی آوا دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • گلستان سعدی چهره‌شناسی و چهره‌پردازی شخصیت در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 171-196]

 • گلشیری شیوه‌های شخصیت‌پردازی در برۀ گمشدۀ راعی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 41-63]

 • گل و نوروز تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در منظومۀ «گل و نوروز» براساس الگوی جوزف کمبل [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-181]

ل

 • لایق شیرعلی دریغ یاد (نوستالوژی )در شعر 4 شاعر معاصر تاجیک [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 205-228]

 • لاکان بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • لحن بررسی لحن فردوسی در دو داستان شاهنامۀ فردوسی (زال و رودابه) و (رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 93-118]

م

 • مترلینک واکاوی تطبیقی عناصر داستان در رزمنامۀ غنایی زال و رودابه و تراژدی نمادگرای پله‌آس و ملیزاند [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 11-41]

 • مثنوی معنوی تحلیل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 101-132]

 • مخالفان تحلیل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 101-132]

 • میدان فرهنگی تحلیل بوردیوییِ ذوق زیبایی‌شناختی فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 71-100]

 • مدرن تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • مرحلۀ آینه بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • مرصادالعباد بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • مرگ مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • مرگ اندیشی مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • مسائل اجتماعی بازتاب مسائل اجتماعی در سفرنامه‎های دورۀ قاجار [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

 • مسعود سعد سلمان سبک شناسی شهرآشوب های مسعود سعد سلمان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 209-237]

 • مصیبت نامه بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • مضامین قلندرانه باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • معاد تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • معارف بهاءولد بررسی رویکردهای تأویلی بهاءولد از قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 285-306]

 • معانی استفهام بلاغی در شعر پروین اعتصامی [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 173-201]

 • معنا بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطۀ آن با معنا در داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 203-227]

 • مقتل نقش روضه‌الشّهدای کاشفی در گسترش تحریفات تاریخ عاشورا [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 229-258]

 • مکان نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • مکتب‌اصفهان بررسی طنز در آثار بهرام صادقی بر اساس نظریۀ رابرت‌لیو با تأکید بر (سنگر و قمقمه‌های خالی و ملکوت) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 145-172]

 • منِ اجتماعی بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • منتجب‌الدین جوینی تأملی در شرح عتبة‌الکتبه به اهتمام مریم صادقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 351-380]

 • منِ فردی بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • مهدی اخوان ثالث تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 179-204]

 • مؤلفه‌های روشنفکری نگاه آسیب شناسانه به روشنفکر در رمان سفر ‌شب از بهمن شعله‌ور [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 229-253]

 • مولوی انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • مولوی بلخی تحلیل موضع پادشاهان نسبت به منتقدان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 101-132]

ن

 • ناخانگی مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

 • نشانه نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • نشانه شناسی فرهنگی نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • نشانه-معنا شناسی نشانه-معنا شناسی مکان در داستان زادن زال [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 145-169]

 • نصاب الصبیان نقد و تحلیل ساختار تعلیمی کتاب«نصاب الصبیان» ابونصر فراهی (مطالعه موردی یک کتاب کودک در نظام آموزشی سبک سنّتی) [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 115-143]

 • نظامی گنجوی ساختار اخلاقی– اعتراضی در اندیشه‌های نظامی گنجوی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 315-342]

 • نفثه المصدور زیدری کانون های تصویرپردازی در نفثة المصدور زیدری [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 197-222]

 • نقاشی تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • نقاشی‌ بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • نقد اسطوره ای تحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در منظومۀ «گل و نوروز» براساس الگوی جوزف کمبل [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-181]

 • نگاه خیره بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • نماد مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • نوزایی مرگ اندیشی و نوزایی در قصه های ایرانی انجوی شیرازی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 83-113]

 • نویسندگان زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

و

 • وارونه سازی معنایی باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانۀ وی: خوانش ساختارگرا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 307-339]

 • واقعی بررسی اشعار فروغ فرخزاد از منظر نظریه های «نگاه خیره» و «مرحلۀ آینه» لاکان [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 133-156]

 • ویژگی های سبکی سبک شناسی تاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 409-436]

ه

 • هیبت انس و هیبت و وجوه تعلیمی آن دو در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 271-301]

 • هزارویک شب جایگاه اجتماعی و ویژگی زنان در هزارویک شب و کلیله و دمنه [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 323-349]

 • هزار و یک شب تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعۀ هزار و یک شب براساس نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 47-70]

 • هفت اورنگ بررسی عنصر شخصیّت در حکایات مشترک هفت اورنگ جامی و مصیبت نامۀ عطّار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-123]

 • هما بررسی شخصیت ضد اجتماعی در رمان «شوهر آهو خانم» [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 65-81]

 • همدلی بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 183-208]

 • همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها‌ بررسی مؤلفه های مکتب اکسپرسیونیسم در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ها [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-94]

 • هنر تلفیقی تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 259-284]

 • هنر فردوسی نقد و بررسی انواع لحن در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 45-69]

 • هویت بررسی و تحلیل هویت انسان در سروده های سپیده کاشانی و قیصر امین پور [دوره 13، پیاپی 48، 1400، صفحه 361-384]

 • هویّت زن زن و جایگاه اجتماعی او در حوزۀ خانواده و اجتماع (براساس آثار زویا پیرزاد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 303-321]

 • هومی بابا مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان «شمارندۀ شب» اثر «عالیا یونس» [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 387-411]

ی

 • یادگار زریران رد پای سوگند آیینی یادگار زریران در شاهنامه (پژوهشی پیرامون بیتی از داستان رستم و اسفندیار) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 357-386]

 • یاس اجتماعی بررسی و تحلیل من‌های فردی و اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 341-368]

 • یونگ بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 369-387]