کسب رتبه (ب) در ارزیابی 1399 نشریات علمی وزارت علوم
نویسندگان محترم مجله علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) موفق به کسب رتبه  (ب) در ارزیابی 1399 نشریات علمی وزارت علوم که به تازگی(مرداد1400) در پرتال نشریات علمی وزارت علوم به آدرس  https://journals.msrt.ir  اعلام شده است، گردید.    

مطالعه بیشتر

کسب رتبه A در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی
مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) در ارزیابی شهریور سال 1400 موفق به کسب رتبه A و امتیاز 80 در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی  به آدرس http://eval.journals.iau.ir/ شد.

مطالعه بیشتر

کسب اعتبار علمی - پژوهشی فصلنامه از شماره 33 پاییز 1396 از سوی وزارت علوم
مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) موفق به کسب درجه علمی-پژوهشی از شماره 33 پاییز 1396 از سوی وزرات علوم گردید.

مطالعه بیشتر

تقدیر سازمان مرکزی از مسئولین مجله در جهت انتشار به موقع نشریه
تقدیر دکتر عبدالحسین خسرو پناه در تاریخ 25/5/1399از مسئولین مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) به دلیل انتشار به موقع و جزو نشریه های به روز  بهار سال 1399

مطالعه بیشتر

تقدیر از مسئولین مجله توسط معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
تقدیر از مسئولین مجله توسط معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه بیشتر