تقدیر از مسئولین مجله توسط معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

تقدیر از مسئولین مجله توسط معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

تقدیر از مسئولین مجله توسط معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی