تقدیر سازمان مرکزی از مسئولین مجله در جهت انتشار به موقع نشریه

تقدیر سازمان مرکزی از مسئولین مجله در جهت انتشار به موقع نشریه

تقدیر دکتر عبدالحسین خسرو پناه در تاریخ 25/5/1399از مسئولین مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) به دلیل انتشار به موقع و جزو نشریه های به روز  بهار سال 1399