تقدیر سازمان مرکزی از مسئولین مجله در جهت انتشار به موقع نشریه

تقدیر دکتر عبدالحسین خسرو پناه در تاریخ 25/5/1399از مسئولین مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) به دلیل انتشار به موقع و جزو نشریه های به روز  بهار سال 1399