کسب رتبه (ب) در ارزیابی 1399 نشریات علمی وزارت علوم

نویسندگان محترم

مجله علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) موفق به کسب رتبه  (ب) در ارزیابی 1399 نشریات علمی وزارت علوم که به تازگی(مرداد1400) در پرتال نشریات علمی وزارت علوم به آدرس  https://journals.msrt.ir  اعلام شده است، گردید.