هزینه پذیرش و چاپ مقاله

نویسندگان محترم مقالات

مطابق بخشنامۀ  شماره 62815/10 مورخ 4/10/1398 نویسندگان مسئول مقالات موظفند مبلغ  1.500.000 ریال در زمان ارسال مقاله  و مبلغ 3.500.000 ریال  در زمان پذیرش مقالات  واریز کنند.

مقالاتی که پذیرش شده اند در خصوص دریافت گواهی پذیرش و پرداخت هزینه با مجله تماس بگیرند.