هزینه پذیرش و چاپ مقاله

نویسندگان محترم مقالات

مطابق بخشنامۀ  شماره 62815/10 مورخ 4/10/1398 نویسندگان مسئول مقالات موظفند مبلغ  1.500.000 ریال در زمان ارسال مقاله به داوری  و مبلغ 3.500.000 ریال  در زمان پذیرش مقالات واریز کنند.

مقالاتی که پذیرش شده اند در خصوص دریافت گواهی پذیرش و پرداخت هزینه در سامانه و ایمیل به آنها اطلاع رسانی می شود.