کسب رتبه A در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی
مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) در ارزیابی شهریور سال 1399 موفق به کسب رتبه A و امتیاز 89 در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی  به آدرس http://eval.journals.iau.ir/ شد.

مطالعه بیشتر

کسب رتبه (ب) در ارزیابی 98 نشریات علمی وزارت علوم
نویسندگان محترم مجله علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) موفق به کسب رتبه  (ب) در ارزیابی 98 نشریات علمی وزارت علوم که به تازگی(شهریور99) در پرتال نشریات علمی وزارت علوم به آدرس  https://journals.msrt.ir  اعلام شده است، گردید.    

مطالعه بیشتر

تقدیر سازمان مرکزی از مسئولین مجله در جهت انتشار به موقع نشریه
تقدیر دکتر عبدالحسین خسرو پناه در تاریخ 25/5/1399از مسئولین مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) به دلیل انتشار به موقع و جزو نشریه های به روز  بهار سال 1399

مطالعه بیشتر

تقدیر از مسئولین مجله توسط معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
تقدیر از مسئولین مجله توسط معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه بیشتر

کسب اعتبار علمی - پژوهشی فصلنامه از شماره 33 پاییز 1396 از سوی وزارت علوم
مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) موفق به کسب درجه علمی-پژوهشی از شماره 33 پاییز 1396 از سوی وزرات علوم گردید.

مطالعه بیشتر