مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) در ارزیابی شهریور سال 1399 موفق به کسب رتبه A و امتیاز 89 در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی  به آدرس http://eval.journals.iau.ir/ شد.